Julkisen hankinnan valintaperusteet ja vertailu

Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä on ilmoitettava tarjouksen valintaperuste. Käytetäänkö valinnassa halvinta hintaa vai kokonaistaloudellista edullisuutta?

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkinnassa. Vertailuperusteiden on kuitenkin liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta.

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta hankinnan sisällön perusteella päättää laatutekijöiden ja hintatekijöiden painoarvosta.

Taloudellinen merkitys mielessä

Tarjousten valinnassa käytettävillä perusteilla tulee pääsääntöisesti olla taloudellista merkitystä hankintayksikölle. Kysymys on julkisten varojen käytöstä, joten hankinnasta aiheutuville kustannuksille eli esimerkiksi hinnalle tulisi antaa riittävää painoarvo tarjousten valinnassa.

Toisaalta markkinaoikeus ei ole puuttunut esimerkiksi asiantuntijapalveluiden hankintaprosesseihin, joissa hinnan painoarvo on ollut vain noin 30 % hankinnan arvosta.

Vertailuperusteen koskettava hankinta välittömästi

Hankinnan kohteeseen liittyviksi voidaan katsoa sellaiset vertailuperusteet, jotka koskevat välittömästi hankinnan kohdetta. Tällaisia vertailuperusteita ovat esimerkiksi hankinnan kohteena olevan rakennustyön laatu, hinta tai toimitusaika.

Sitä vastoin sellaisia vertailuperusteita, joilla ei ole liittymää hankinnan kohteeseen, ei voida käyttää tarjousten vertailuperusteina. Tällaisia vertailuperusteita ovat esimerkiksi tarjoajayrityksen toimintaan liittyvät tekijät.

Tarjoajien soveltuvuusehdot tulee lähtökohtaisesti erottaa hankinnan kohteeseen liittyvistä tarjousten vertailuperusteista.

Vertailuperusteet eivät saa suosia eivätkä syrjiä

Vertailuperusteiden täytyy olla syrjimättömiä. Sallittua ei esimerkiksi ole sellaisten vertailuperusteiden käyttäminen, jotka suosivat tiettyjä tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa tai suosivat paikallista toimittajaa.

Vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi hankintalaissa mainittuja perusteita kuten

 • laatua,
 • hintaa,
 • teknisiä ansioita,
 • esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia,
 • ympäristöystävällisyyttä,
 • käyttökustannuksia,
 • kustannustehokkuutta,
 • myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea,
 • huoltopalveluja,
 • toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka
 • elinkaarikustannuksia.

Edullisuuteen voi vaikuttaa myös muu kuin hinta

Jokaisen kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteista ei ole välttämättä kuitenkaan tuotettava taloudellista etua hankintayksikölle. Myös sellaiset seikat, jotka eivät ole puhtaasti taloudellisia, voivat vaikuttaa tarjouksen edullisuuteen. Tällaisia seikkoja voivat olla mm. ympäristönäkökohdat. Käytettyjen vertailuperusteiden on kuitenkin oltava mitattavissa ja liityttävä hankinnan kohteeseen.

Hankinnasta aiheutuvien välittömien kustannusten lisäksi merkitystä voidaan antaa myös koko hankinnan elinkaaren aiheuttamille kustannuksille. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi takuuehdot, huoltokustannukset, jätteiden käsittelyyn liittyvät kustannukset tai jälleenmyyntiarvo.

Ehdokkaan ominaisuus ei ole vertailuperuste

Tarjouksen vertailuperusteina ei tule käyttää sellaisia perusteita, jotka liittyvät ehdokkaiden tai tarjoajien ominaisuuksiin. Tarjousten vertailuperusteina ei esimerkiksi tule käyttää tarjoajan muille asiakkaille tarjoamien tuotteiden referenssien lukumäärää eikä muitakaan teknisiin, taloudellisiin tai muihin soveltuvuuden edellytyksiin liittyviä perusteita.

Kansalliset hankinnat ja EU-hankinnat

Käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta on EU-hankinnoissa ilmoitettava tarjouksen vertailuperusteiden osalta niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli. Painotus voidaan ilmoittaa muun muassa prosentteina tai suhteellisena osuutena toisesta perusteesta.

Kansallisessa hankinnassa riittää, että ilmoitetaan vertailuperusteiden tärkeysjärjestys.
Kansallisissa hankinnoissa voidaan kuitenkin mm. rakennustyötä edellyttävissä hankinnoissa ottaa tarjousten valinnassa huomioon hankinnan toteuttamiseen liittyvä rakennustyön suorittamisesta vastaavan henkilöstön kelpoisuuden vähimmäisvaatimukset ylittävä laadunhallintajärjestelmä, pätevyys, kokemus ja ammattitaito.

Hankintayksiköllä on mahdollisuus antaa tarjousten arvioinnissa esimerkiksi lisäpisteitä vähimmäisvaatimukset ylittävästä ammattitaidosta, kuten lisätutkinnosta, jolla on merkitystä rakennustyön suorittamiselle.

Vähimmäisvaatimukset ylittävän kelpoisuuden huomioiminen soveltuu käytännössä käytettäväksi erityistä ammattitaitoa edellyttäviin rakennushankkeisiin, kuten vaativia saneeraustöitä tai vanhoja työtapoja edellyttäviin hankkeisiin.