Tarjouksen tekeminen julkisessa hankinnassa

Avoimessa menettelyssä tarjouksen voi tehdä jokainen alalla toimiva yrittäjä tai elinkeinonharjoittaja. Muussa menettelyssä tarjouspyyntöasiakirjat saa vain osallistumishakemuksen määräajassa jättänyt ja tarjoajaksi hyväksytty ehdokas.

Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntöasiakirjat saa vain osallistumishakemuksen määräajassa jättänyt ja tarjoajaksi hyväksytty ehdokas.

EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa tarjouksen tekemiselle on säädetty vähimmäismääräaika. Määräaikojen tavoitteena on turvata tarjoajille riittävä aika ilmoittautua tarjouskilpailuun, ottaa selko tarjouspyynnön sisällöstä sekä laatia tarjous. Tarjousajat vaihtelevat valitusta hankintamenettelystä riippuen sekä siitä, onko hankinnasta julkaistu ennakkoilmoitus vai ei.

Tarjouksen tekemiselle oltava kohtuullinen aika

Kansallisissa hankinnoissa tarjouksen tekemiselle varattavalle ajalle ei ole säädetty minimiä. Tarjousten tekemiselle tulee olla hankinnan laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullinen aika. Tarjousajan pituutta harkittaessa hankintayksikön tulee huomioida kilpailumahdollisuuksien hyväksikäytön ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset.

Kirjallinen, täysin tarjouspyynnön mukainen tarjous

Tarjouksen on oltava kirjallinen ja tarjouspyynnön mukainen. Tämä ehdoton vaatimus koskee niin tarjoajan soveltuvuutta, tarjouksen sisältöä, pyydettyjä asiakirjoja kuin liitteitä. Hankintayksikön velvollisuus on hylätä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous.

Tarjous on sitova ja velvoittaa tekijäänsä. Myös ilmoitetut hinnat ovat sitovia. Julkisissa hankinnoissa tarjoushinta on lopullinen eikä siitä voida tinkiä.

Tilaajavastuulaki luo velvoitteita

Tilaajavastuulaki velvoittaa hankintayksikköä varmistamaan tarjoajan luotettavuuden tietyltä osin ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tai alihankintasopimuksen tekemistä.

Jotkut tilaajavastuulain tarkoittamista selvityksistä ovat samoja, joita yleisesti pyydetään tarjouksen tai osallistumishakemuksen liitteenä ja käytetään tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa. Hankintayksikön päätettäväksi jää, missä vaiheessa hankintaprosessia asiakirjoja vaaditaan tarjoajalta.

Tarkista, onko osatarjous mahdollinen

Mahdollisuudesta jättää osatarjous tai vaihtoehtoinen tarjous ilmoitetaan hankintailmoituksessa. Koska tarjouksen on oltava hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukainen, tarjoajan kannattaa ennen tarjouksen tekemistä tarkastaa osatarjousten tai vaihtoehtoisten tarjousten tekemisen mahdollisuus hankintailmoituksesta.

Vaihtoehtoisten tarjousten tekeminen on mahdollista vain silloin, kun tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta.