Rajoitettu menettely ja tarjoajien valinta

Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö valitsee ne ehdokkaat, jotka se ottaa mukaan tarjouskilpailuun. Arviointiperusteena ovat rahoitus ja taloudellinen tilanne, tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys.

Vain näille ehdokkaille lähetetään tarjouspyyntö. Ne ehdokkaat, jotka eivät täytä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on siten valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä ehdokkaiden soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita.

Ehdokkaiden vähimmäismäärä on ilmoitettava

Hankintayksikön on etukäteen hankintailmoituksessa ilmoitettava myös ehdokkaiden vähimmäismäärä. Silloin, kun se on aiheellista, yksikön on ilmoitettava myös ehdokkaiden enimmäismäärä.

Mikäli hankintayksikkö aikoo rajoittaa ehdokkaiden enimmäismäärää, sen on jo hankintailmoituksessa ilmoitettava vähimmäisvaatimusten lisäksi myös sellaiset perusteet, joita se aikoo käyttää ehdokkaiden valinnassa.

Valintakriteerien painotuksia ei tarvitse ilmoittaa

Vaatimukset ja perusteet voivat liittyä esimerkiksi ehdokkaiden tai tarjoajien vakavaraisuuteen, ammattipätevyyteen tai kokemukseen. Ehdokkaiden valinnassa käytettäviä perusteiden osalta hankintayksikön ei tarvitse ilmoittaa perusteiden painotuksia.

Hankintayksikkö karsii ehdokkaita tarvittaessa

Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin hankintayksikön ilmoittama enimmäismäärä, se valitsee vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista menettelyyn mukaan otettavat ehdokkaat. Valintaperusteena ovat hankintailmoituksessa ilmoitetut valintakriteeri.

Jos ehdokkaiden enimmäismäärää ei ole rajoitettu, mukaan on otettava kaikki vähimmäisvaatimukset täyttäneet tarjoajat.