Julkinen hankinta ja muutoksenhaku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua tai valittamalla asiasta markkinaoikeuteen.

Molemmat muutoksenhakukeinot ovat itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia.

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa

Tekemällä hankintaoikaisun hankintayksikkö voi myös itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaista asian uudelleen. Hankintaoikaisun tekeminen ei edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on jo tehty.

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Valitus markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Pääsääntönä on, että valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle hankintapäätöksessä mainittuun osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeudella eri vaihtoehtoja

Mikäli markkinaoikeus katsoo hankintamenettelyn olleen virheellinen, se voi hakemuksen johdosta

  1. kumota hankintayksikön tekemän päätöksen kokonaan tai osittain
  2. kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä
  3. kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä
  4. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä
  5. määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen
  6. mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä
  7. määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen
  8. määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun
  9. lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Edellä 5-7 kohdassa mainittuja seuraamuksia voidaan soveltaa ainoastaan EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

Hyvitysmaksu voidaan määrätä, jos edellä 1-3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat tai jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Hankinnan arvo huomioon hyvitysmaksussa

Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko.

Markkinaoikeus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun määräämättä, jos hankintayksikkö on pidättäytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta oikeuskäsittelyn ajaksi. Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Korvausvaatimus vahingosta käräjäoikeudelle

Tarjouskilpailuun osallistuneella yrityksellä on myös oikeus vaatia vahingonkorvausta hankintayksiköltä, joka on hankintalain vastaisella toiminnalla aiheuttanut yritykselle vahinkoa. Korvausvaatimus vahingosta tehdään käräjäoikeudelle.