Hankintalaki, julkiset hankinnat

Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Tietyillä erityisaloilla tehtäviin urakkahankintoihin sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007). 

Hankintalain tarkoittamia hankintayksiköitä ovat mm.

  • valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset
  • valtion liikelaitokset
  • evankelisluterilainen kirkko sekä ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat,
  • ns. julkisoikeudelliset laitokset

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Hankinnasta ilmoittaminen

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvista hankinnoista on ilmoitettava HILMAssa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

HILMA on kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa ilmoitukset tehdään ja julkaistaan suomen tai ruotsin kielellä. Yritykset saavat HILMAsta tiedon käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Ilmoitusmenettelyn laiminlyönti on muotovirhe, joka voi johtaa hankintapäätöksen kumoamiseen markkinaoikeudessa. On myös huomattava, että hankintailmoituksen sisältö ratkaisee, jos hankintailmoitus ja tarjouspyyntö eroavat toisistaan.

Hankintamenettelyt

Hankinnan sisältö, luonne ja laatu ratkaisevat, millaista kilpailuttamismenettelyä hankintayksikkö käyttää hankinnan tekemisessä.

Yleisimmät hankintamenettelyt ovat avoin ja rajoitettu menettely, joita hankintayksikkö voi käyttää kaikissa hankinnoissaan. Muita hankintamenettelyjä ovat mm. neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely, joita hankintayksikkö voi käyttää tietyissä erityistilanteissa.

........................

Katso myös