Vuositarkastus

Vuositarkastus järjestetään, kun rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä on kulunut 12–15 kuukautta eli noin vuoden asumisen jälkeen.

Jos yhtiössä on useita rakennuksia, vuositarkastus on järjestettävä kunkin rakennuksen osalta 12-15 kk määräajassa siitä, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen asunnot käyttöönotettavaksi.

Yleensä tarkastus järjestetään niin, että myyjä lähettää ostajille ja asuntoyhtiölle lomakkeet, joihin virheilmoitukset merkitään. Lomakkeet palautetaan myyjälle. Tämän jälkeen myyjä käy katsomassa virheet, ottaa niihin kantaa ja korjaa ne.

Pöytäkirja on laadittava

Laki edellyttää, että myyjä laatii vuositarkastuksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjalle ei ole erityisiä muotovaatimuksia. Olennaista on, että pöytäkirjasta ilmenee vuositarkastuksen pitoaika, asianosaiset ja ilmoitetut/tarkastuksessa havaitut virheet.

Ostajille ja taloyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa pöytäkirja ja esittää sitä koskevat huomautukset kohtuullisessa, vähintään
kolmen viikon pituisessa ajassa pöytäkirjan tiedoksisaannista.

Kunnossapitovastuu määrää,
kuka ilmoittaa virheet

Ostajien ja asuntoyhtiön välinen puhevalta virhetilanteissa on lähtökohtaisesti jaettu kunnossapitovastuun mukaisesti.

Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että ostaja ilmoittaa hallitsemansa huoneiston sisäpinnoissa, sisätilojen laitteissa sekä kaapistoissa ja kalusteissa ilmenevät virheet. Ostaja ilmoittaa myös pihan tai muiden tilojen virheet, jos ne kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan kunnossapitovastuulle.Yhtiö ilmoittaa muissa rakennuksen osissa ja yhtiölle kuuluvilla piha-alueilla ilmenevät virheet.

Myyjän ja ostajan näkemykset
samaan asiakirjaan

Ostajalla on oikeus kirjata tai kirjauttaa pöytäkirjaan kaikki virheinä pitämänsä asiat. Yleensä myyjä kirjaa samaan pöytäkirjaan oman käsityksensä asiasta. Hän ottaa kantaa siihen, pitääkö myyjä ilmoitettua asiaa vastuulleen kuuluvana virheenä. Jos osapuolet ovat eri mieltä jostakin seikasta, tulkitaan asiaa asuntokauppalain virhesäännösten perusteella.

Kaikki virheet ilmoitettava
vuositarkastuksessa

Kaikki havaittavissa olevat virheet on ilmoitettava vuositarkastuksessa. Vuositarkastuksen jälkeen myyjä ei enää vastaa virheenä seikasta, joka olisi ollut havaittavissa. Tarkastusmenettelyn jälkeen virheet korjataan.

Katso myös