Lakiasiat

Keskeiset tiedot hankintamenettelyn kulusta ja hankintakilpailussa huomioon otettavista seikoista, asuntokauppalaista sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston asuntokauppaa koskevista linjauksista.

Hankintalaki ja julkiset hankinnat

 • Markkinakartoitus
  Hankintayksikkö voi turvautua markkinakartoitukseen ennen varsinaista klpailuttamista.
 • Tarjouspyyntö
  Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta, mitä se on hankkimassa ja millä ehdoin, ja mitä ominaisuuksia se painottaa valintaa tehdessään.
 • Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
  Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajille taloudellisia, teknisiä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Soveltuvuuden osalta on myös huomioitava hankintalain määräykset poissuljentaperusteista. 
 • Tarjouksen valinta

         Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailu on tehtävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti.

 • Tarjouksen tekeminen
  Mitä tarjoajan on otettava huomioon?
 • Tarjousten käsittely
  Miten tarjoukset on käsiteltävä, mitä käsittelyssä on otettava huomioon, mitä tarjouksista on julkistettava päätöksen jälkeen?
 • Hankintapäätös
  Mitä hankintapäätöksestä on käytävä ilmi? Miten tarjoajille on kerrottava päätöksestä?
 • Muutoksenhaku
  Miten hankintapäätökseen haetaan muutosta?

Asuntokauppalaki

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita

Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksia. 

 • Asuntokauppalain edellyttämät vakuudet