Mitä yritysjohdon tulee tehdä?

Yritysjohdon sitoutuminen työturvallisuuden parantamiseen on keskeistä.

Johdon sitoutuminen työturvallisuuden periaatteisiin käsitellään (alustavasti) yrityksen johtoryhmässä tai hallituksessa.

Toimitusjohtaja allekirjoittaa sitoumuksen ja toimii itse esimerkillisesti.
Ylin johto, ensisijaisesti toimitusjohtaja, suunnittelee käytännön toimet. Työturvallisuus otetaan huomioon yrityksen johtamista ja toiminnan suunnittelua koskevissa kokouksissa, joihin myös ylin johto osallistuu tarpeen mukaan.

Sitoumuksesta tiedotetaan omalle henkilöstölle, alihankkijoille, tilaajille ja muille sidosryhmille.

Työturvallisuus otetaan osaksi yrityksen johtamista ja toiminnan suunnittelua muun muassa seuraavasti

  • Työturvallisuudelle laaditaan yhteiset tavoitteet ja toimet 5−10 vuodelle.
  •  Lasketaan tapaturmien taloudelliset vaikutukset ja seurataan niiden kehittymistä.
  • Taataan työturvallisuuteen tarvittavat ja riittävät resurssit - organisaatiossa on oltava tarvittava työturvallisuusasiantuntijuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi työmaalla on oltava joku, jolla on tarvittava ymmärrys työturvallisuudesta osana omaa ammattitaitoa.
  • Yritysjohto, henkilökunta, yhteistyökumppanit ja alihankkijat sitoutetaan ja koulutetaan työturvallisuuteen ja harmaan talouden torjuntaan.
  • Yritysjohdolle, henkilöstölle ja alihankkijoille laaditaan työturvallisuuden ja harmaan talouden torjunnan toimintaohjeet.
  • Tavoitteita seurataan ja tulokset analysoidaan sekä tehdään tarvittavat johtopäätökset ja suunnitellaan jatkotoimet.
  • Sovitaan, miten ongelmiin ja laiminlyönteihin puututaan.
  • Työturvallisuus laitetaan eri kokousten asialistoille.
  • Sovitaan, miten yrityksessä huomioidaan ja palkitaan uudet työturvallisuusideat.