Ohjeet

Työturvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot

Lue miksi läheltä-piti-tilanteista ja muista vaaratilanteista pitää tehdä ilmoitus. Täältä voit tulostaa myös havaintokortin ilmoitusten tekoa varten.

Turvalliset työpukit ja tasotikkaat (a-tikkaat)

Työturvallisuuden varmistaminen on tärkeää myös työskenneltäessä matalilta työalustoilta ja työtasoilta kuten työpukeilta ja tasotikkailta (A-tikkaat).

Oheinen ohje on tarkoitettu työpaikkojen käyttöön helpottamaan työpukkien ja tasotikkaiden valintaa silloin, kun riskien arvioinnissa päädytään siihen, että työn turvallinen toteutus edellyttää ko. tuotteilta nykysäännökset ylittäviä turvallisuusominaisuuksia.

Ohje on tehty suomeksi ja neljällä muulla kielellä. Tulosta tästä tikasohje (pdf, A4, 2 sivua).

TR-mittarin kalibrointi 2018 (ESAVI)

Yhteisessä tilaisuudessa marraskuussa 2016  AVIn kanssa läpi käydyt TR-mittauksen kriteerit

Ohje vakavien työtapaturmien tutkinnasta

Työsuojeluhallinnossa on valmisteltu ohje siitä, miten työsuojelun vastuualueilla käsitellään valvontalain edellyttämää vakavien työtapaturmien tutkintaa ja siihen liittyvää työsuojeluviranomaisten ja muiden viranomaisten välistä yhteistyötä.

Rakentamisen turvallisuusohjeet, Raturva 2

Raturva on rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Raturva sisältää työnjohdolle ja työntekijöille suunnattua turvallisuusaineistoa.
Saatavana myös venäjänkielisenä
venäjänkielisiin Rakentamisen turvallisuusohjeisiin

Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus

Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa on esitetty menettelytavat, joilla rakennuskoneiden ja -laitteiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla pyritään varmistamaan. Menettelytavat on kuvattu työmaan näkökulmasta. Turvallisten käyttö- ja menettelytapojen lisäksi kirjaan on koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja -laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet.

Kirja on tarkoitettu rakennustyömaan koneiden ja laitteiden valintaan osallistuvien ja turvalliseen käyttöön vaikuttavien henkilöiden sekä työntekijöiden perehdytyksestä vastaavien päivittäiseen käyttöön. Kirja sopii myös eri koulutustasojen opetusmateriaaliksi.

Turvallisesti rakennuskoneilla (jäsenille)

Turvallisesti rakennuskoneilla -sivut auttavat valitsemaan vuokrattavia rakennuskoneita oikein. Sivuilla on käyttäjien opastukseen tarkoitettuja tarkistuslistoja ja oppaita. Osan materiaalista voi siirtää omalle koneelle ja tulostaa, osa on vain netin kautta käytettäviä opetusmultimedioita.

Torninosturiohjeet

Torninosturiohjeet 2014 on laadittu Rakennuskonepäälliköt ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n yhteistyönä. Ohjeiden pohjana ovat työturvallisuuslaki ja torni­nostureiden käyttöön liittyvät valtioneuvoston asetukset, torninosturinkuljettajan ammattitutkinnon perusteet sekä alan yhteisenä kehitystyönä syntyneet ohjeet alamiestyöskentelystä.

Ajoneuvonosturiohjeet

Ajoneuvonosturiohjeet 2016  on laadittu yhteistyössä INFRA ry:n, Talonrakennusteollisuus ry:n, Rakennusliitto ry:n ja Rakennuskonepäälliköt ry:n kesken. Ohje perustuu työturvallisuuslakiin ja sen nojalla annettuihin alemman tasoisiin säännöksiin kuten rakennustyön turvallisuudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (VnA 205/2009) ja työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista koskevaan valtioneuvoston asetukseen (VnA 403/2008).

Lisäksi ohjeessa on huomioitu ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon perusteet, alan yhteisenä kehitystyönä syntyneet ohjeet nostotyöhön osallistuvan alamiehen/taakan kiinnittäjän työskentelystä sekä ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot 2009.

Ohje turvalliselle nostotyölle

Torninosturit, ajoneuvonosturit, kuormausnosturit ja pitkällä puomilla varustetut betonin pumppausautot saattavat työskennellä rakennustyömaalla samanaikaisesti, mistä saattaa aiheutua vaaratilanteita. Töiden suunnittelu ja tiedonkulku on suunniteltava asianmukaisesti.

Työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Työturvallisuuskansio on tarkoitettu rakennustyön turvallisuuden hallinnan apuvälineeksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille. Kansiossa olevien ohjeiden ja lomakkeiden avulla pääurakoitsija voi hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. Päätoteuttajalle on annettu työturvallisuusmääräyksissä useita turvallisuustehtäviä, jotka ovat työmaan turvallisuusjohtamista, -suunnittelua ja -seurantaa.

Työturvallisuuskansio on keskeinen apuväline turvallisuustiedon hankkimisessa ja työmaan työturvallisuusaineiston keräämisessä. Työturvallisuuskansio, sen malliasiakirjat ja lomakkeet

Päällysteraksien ja nostovöiden tarkastusohjeet

Ohje päällysteraksien ja nostovöiden tarkastamiseksi (Würth Oy).

Ergonomia julkisivujen muuraustyössä

Uudenmaan työsuojelupiiri on julkaissut ohjeen ergonomiasta julkisivujen muuraustyössä. Ohjeen mukaan julkisivujen muuraustyössä mm. telinetasot tulee asentaa siten, että työssä ei kuormittavasti jouduta kurottelemaan, eikä kumartumaan ja tekemään työtä polvillaan.

Jokka-lehti

Jokka antaa vinkkejä hyvistä työturvallisuuden käytännöistä. Lue Jokka, Rakennusteollisuuden oma työturvallisuuslehti!