Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustumisjaksot järjestetään kaikkien peruskoulujen yläasteilla, yleensä 8. ja 9. vuosiluokilla. Jaksot painottuvat syksylle, ja ovat pituudeltaan 1–2 viikkoa. TET-jakso ei ole työsuhde, eikä nuorelle makseta sen ajalta palkkaa. Tavoitteena on tukea nuorta ammatinvalintaan ja jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa.

Miksi TET on tärkeä rakennusalalla?

Rakentamisen toimialan laajuus ja monimuotoisuus on usein yllättävä alan ulkopuoliselle. Rakentamisen parissa työskentelee monien eri ammattien edustajia esimerkiksi myynnin, suunnittelun, konsultoinnin ja jopa kasvatustieteiden aloilta. Ulospäin näkyvä kuva alasta on paljon suppeampi ja rajoittuu siihen, miltä aidatut työmaat näyttävät sivullisen silmin.

Monipuolisen osaamisen varmistamiseksi alan tulee lisätä siihen liittyvää tietämystä ja läpinäkyvyyttä. TET-jaksot ovat tähän loistava työkalu. Niiden avulla nuoria, niin poikia kuin tyttöjäkin, saadaan innostettua hakeutumaan alalle. TET-jaksoja järjestetään kaikille yläkouluikäisille ympäri Suomen, joten kohderyhmä on laaja.

Tieto alan monipuolisista mahdollisuuksista ei rajoitu pelkästään TET-jakson käyneeseen nuoreen, vaan kulkee hänen mukanaan perheeseen ja ystäville. Koska TET-jaksoja järjestetään yläkouluaikana yleensä vain kaksi kertaa, kilpailu ammatinvalinnan kynnyksellä olevista nuorista on kovaa eri alojen kesken. Tässä kisassa rakennusala ei saa jäädä muiden jalkoihin.

Miten onnistunut TET-jakso toteutetaan?

Työelämään tutustumisjakso on perinteisesti nähty nuoren ensimmäisenä työkokemuksena. Alasta riippumatta tämän kaltainen ajattelu johtaa usein sisällöltään hyvin yksipuoliseen ja nuoren näkökulmasta tylsään tutustumisjaksoon. Koska nuorella ei ole työkokemusta eikä esimerkiksi työturvallisuuskorttia, hänellä teetetään kaikkein yksinkertaisimpia tehtäviä.

Uudenlaisen lähestymistavan mukainen TET-jakso on turvallinen, kevyt järjestää ja houkuttelee alalle erilaisia ihmisiä. Kaikkein eniten nuori saa jaksosta irti, kun hän pääsee tutustumaan erilaisiin toimenkuviin seuraamalla kokeneiden tekijöiden työskentelyä. Pelkkä mapittaminen, lakaiseminen tai kahvin keittäminen ei anna todellista kuvaa työelämästä ja erilaisista uravaihtoehdoista millään alalla. Kisälleiksi kasi- ja ysiluokkalaisista ei vielä ole, mutta innokkaiksi oppipojiksi ja -tytöiksi kyllä!

Käytännössä TET-jaksoon voi kuulua esimerkiksi

  • turvallisuushavainnointi ja TR-mittauksiin osallistuminen
  • kaikenlaiset assistentin työt ohjaajan mukana kulkiessa
  • yrityksen erilaisten toimenkuvien kartoittaminen esimerkiksi valmista haastattelupohjaa hyödyntäen (tavoitteena koko yrityksen toimintaan tutustuminen)
  • oman aluesuunnitelman laatiminen tyhjälle kartalle
  • yrityksen nettisivujen tutkiminen: Löytyykö sivuilta helposti tietoa? Minkälaisia mielikuvia sivujen pohjalta syntyy?
  • materiaalin, kuten valokuvien ja videoiden, tuottaminen sosiaalisen median kanaviin

TET-jakson toteutustapa on todella vapaa. Vaarallisia töitä nuorilla ei tule teettää, mutta lähes kaikki muu on sallittua ja vain mielikuvitus on rajana. Lue lisää TET-jaksoon liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista työnantajalle suunnatusta TET-ohjeesta.