Laatupolun osahankkeita

Laatupolku-hankkeen osana on mm. laadittu laatumittari työmaille, kehitetään elementtirakentamisen laatua ja parannetaan asiakkaiden kohtaamista silloin, kun kaikki ei mene, kuten pitäisi.

Laatumittari rakennustyömaan laatumittaukseen
Elementtirunkorakentamisen laadun ja tuottavuuden kehittäminen
Kohti kokonaisvaltaista laatua -hanke 
Laadukas asiakkuuden johtaminen (NEMO) -hanke 

Laatumittari rakennustyömaille

Laatumittarin tavoitteena on ehkäistä laatuvirheiden syntymistä ennalta rakennustyömaalla ja auttaa korjaamaan jo syntyneet laatupoikkeamat.

Rakennusteollisuus RT:n kehittämä Laatumittari on Työturvallisuusmittarin kaltainen käytännön työkalu rakennusyrityksille. Sen avulla työmailla havaitaan mahdolliset laaturiskit ajoissa ja korjataan ne. 

Lisäksi Laatumittari auttaa työmaata jäsentelemään laatupoikkeamat niistä vastuussa oleville yrityksille. Siten koko projektin laadunhallintaa on helpompi ohjata. 

Laatumittari muodostuu kahdesta pääosasta

1. Työmaan aikana tehtävä säännöllinen havainnointi, jolla varmistetaan laaduntuottoon vaikuttavat välilliset edellytykset.

Tarkastelukohteina ovat

  • työmaan ulkoinen siisteys,
  • materiaalin hallinta,
  • valmiin työn laatu sekä
  • laadunhallinnan toteutus.

2. Luovutukseen valmistautumisen yhteydessä tehtävä mittaus, jolla varmistetaan asuntojen oikea-aikainen ja laadukas valmistuminen.

Tarkastelukohteina ovat

  • luovutuksen suunnittelu,
  • aikataulutilanne portaittain,
  • laatuvaikutelma sekä
  • valmiin työn laatu asunnoittain.

Katso myös

Alkuun
...................................

 

Elementtirunkorakentamisen laadun ja tuottavuuden kehittäminen

Kehityshankkeessa selvitettiin, mitkä ovat tyypillisimmät laatu- ja tuottavuusongelmia aiheuttavat tekijät rakennustyömailla.

Elementtirunkorakentamisen kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa tarkastelussa oli viisi runkovaiheessa olevaa rakennustyömaata. Niiden kautta saatiin selville tyypillisimmät laatu- ja tuottavuusongelmia aiheuttavat tekijät ottamalla huomioon suunnittelu-, hankinta- ja tuotantoprosessin näkökulmat

Niitä ovat

Projektin toisessa vaiheessa muodostetaan ”mallisuoritus”, jota noudattamalla havaitun kaltaisilta ongelmilta voidaan välttyä. Kehitysprojektin tuloksena esitetään asuinkerrostalohankkeen prosessikuvaus, johon linkitetään uusimmat ja parhaimmat ohjeet prosessin eri vaiheisiin. 

Katso myös

Alkuun
...............................

 Kohti kokonaisvaltaista laatua -hanke

Kohti kokonaisvaltaista laatua -hankkeessa pureudutaan siihen, mitä edellytyksiä on oltava, jotta työmaa olisi laadukas ja tuottava.

Kohti kokonaisvaltaista laatua eli KoKoLaatu-hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan ja laaduntuottokykyään kokonaisvaltaisen, sisäänrakennetun laatujohtamisen keinoin. Hankkeessa pureudutaan tuottavan työmaatoiminnan edellytyksiin sekä ennakoivaan laadunvarmistukseen.

Hanke toteutetaan kymmenkunnalla case-työmaalla, joissa jalkautetaan käytännön arkipäiväiseen johtamiseen laadun tuottamista ja tuottavuutta edistävät toimintamallit. Olemassaolevia hyviä käytäntöjä testataan, juurrutetaan osaksi  toimintaan ja levitetään.

2-vuotinen hanke on käynnistynyt vuoden 2014 alussa. 

Alkuun

.............................

Palvelukokemuksen korjauskirja

NEMO-hankkeessa tarkastellaan asiakkuuden johtamista vaikeissa asiakastilanteissa. Hankkeen pohjalta on laadittu työkirja sujuviin kohtaamisiin rakennusprojekteissa.
Palvelukokemuksen korjauskirja

 

Alkuun