Yhteistyötahot ja -ohjelmat

Rakennusteollisuus RT tekee tiiviisti yhteistyötä eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa edistääksemme kestävän rakentamisen ratkaisuja rakentamisen ja rakennusten koko elinkaaren kannalta.

Turvataksemme tehokkaiden ratkaisujen lisäksi muun muassa oikeanlaisen koulutussisällön kehittämisen Suomessa, tarvitsemme yhteistyötä sekä toimialamme sisällä että eri toimialojen kesken.

Energiaviisaan rakentamisen aika 2017, ERA17

Vielä 30 vuotta sitten olimme energiakriisin seurauksena energiatehokkuuden edelläkävijöitä. ERA17 kannustaa Suomea ottamaan takaisin paikkansa energiaviisauden kärkimaana ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo Suomen juhlavuonna 2017. Päämääränä on, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö.

Ohjelma kokoaa yhteen toimenpiteitä, joilla edistetään energiatehokkuutta niin maankäytössä, rakentamisessa kuin asumisessakin.

ERA17-toimintaohjelmaa vievät yhteistyökumppaneidensa kanssa eteenpäin Rakennusteollisuus RT , RAKLI, Sitra, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Tekes ja ympäristöministeriö.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toimi vuonna 2014 ERA17-toimintaohjelmaa tukevan seurantaryhmän puheenjohtajana.

Tutustu ERA17


Green Building Council Finland

GBC Finland kokoaa yhteen suomalaisia rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita asiantuntijaverkostoksi edistämään yhteistyössä kestävää kehitystä rakennetun ympäristön alalla.

GBC Finlandin luoma kestävän rakennetun ympäristön asiantuntijaverkosto koostuu rakennus- ja kiinteistöalan yrityksistä, materiaaliratkaisuja tarjoavista yrityksistä ja koulutusorganisaatioista. Mukana toiminnassa on myös kiinteistö- ja rakentamisen alan yhdistyksiä.

Rakennusteollisuus RT on GBC Finlandin jäsen.

Tutustu Finnish Green Building Council


Rakennusten elinkaarimittarit – kahdeksan mittaria kestävään kiinteistöjohtamiseen

Rakennusten elinkaarimittarit huomioivat rakennusten ympäristö- ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä käyttäjien hyvinvoinnin. Rakennusteollisuus RT on ollut mukana kehittämässä mittaristoa jalkauttamalla eurooppalaisia kestävän rakentamisen standardeja käytännön työkaluiksi. GBC Finlandin mittareita pilotoidaan vuosien 2013 - 2014 aikana osana ERA17 -toimenpideohjelmaa.
Rakennusten elinkaarimittarit


Lähes nollaenergiarakentamisen FinZEB-hanke

Vuonna 2013 Rakennusteollisuus RT käynnisti yhdessä ympäristöministeriön ja LVI-talotekniikkateollisuuden kanssa FiNZEB-hankkeen (Finnish nearly net zero energy buildings).

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kansallinen näkemys siitä, mitä Suomessa tarkoitetaan lähes nollaenergiarakentamisella ja mille tasolle kansalliset energiatehokkuusvaatimukset eri rakennustyypeille tulisi asettaa.

FinZEB-hanke: Lähes nollaenergiarakentaminen


European Construction Industry Federation FIEC

European Construction Industry Federation FIEC toimii Brysselissä Euroopan rakennusteollisuuden edunvalvojana. Se edustaa 29 Euroopan maan ja 33 kansallisen jäsenliiton voimin niin pieniä kansallisia kuin kansainvälisiä suuryrityksiäkin, jotka toimivat talon- ja infrakentamisen toimialalla. Rakennusteollisuus RT on FIECin jäsen.

http://www.fiec.eu


Construction Products Europe AISBL

Construction Products Europe AISBL (CPE) on Euroopan rakennustuotteiden valmistajien edunvalvoja Brysselissä. Sen keskeisenä missiona on helpottaa eurooppalaisen rakennustuoteteollisuuden kestävän kilpailun kasvua edistämällä tehokkaita rakennusten ja infrastruktuurin ratkaisuja yhteisymmärryksessä Euroopan unionin toimielinten ja yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi CPE valvoo Euroopan lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja taloudellisia toimenpiteitä, joilla on vaikutusta rakennusmateriaaleja ja -tuotteita valmistavaan teollisuuteen rakennusalalla, ja pyrkii samalla mahdollisuuksien mukaan varmistamaan teollisuuden etujen huomioon ottamisen.

CPE:n jäsenet ovat eurooppalaisia ja kansallisia rakennustuotevalmistajien järjestöjä ja yhdistyksiä. Rakennustuoteteollisuus RTT ry on Construction Products Europe AISBL:n jäsen.

http://www.construction-products.eu