Yhdessä osaamistasi rakentaen

Laadun itsearviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi suoritti RATEKOn laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin huhtikuussa 2015. Ulkoinen arviointi perustui itsearviointiin ja Karville toimittamaamme aineistoon ja arviointikäyntiin. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn laadunhallintajärjestelmä täytti kansallisesti asetetun laatutason.

Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaikki koulutuksen järjestäjät tekivät alku vuodesta 2015 laadunhallintajärjestelmänsä itsearvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön laatutyöryhmässä valmistellun kriteeristön mukaisesti. Itsearvioinnin lisäksi osa koulutuksen järjestäjistä valittiin laadunhallintajärjestelmien ulkoiseen arvointiin.

Karvilta saadun palauteraportista ilmeneet, että  kokonaisuutena tarkastellen RATEKOn  laatutaso on pääosin ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmille valtakunnallisesti asetetun laatutason yläpuolella. RATEKON laatutaso ylittyi suhteellisesti eniten arviointikohdissa parantaminen, strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus, henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat ja perustehtävien laadunhallinta kokonaisuutena. Merkittävää laatutason alitusta ei ollut missään arviointikohdassa.

RATEKON vahvuudet

 • RATEKOlla on vahva ja arvostettu asema laadukkaana rakennusalan asiantuntijoiden kouluttajana.
 • RATEKOn laadunhallinta viestittyy käytännössä erityisesti sitoutumisena työelämälähtöiseen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä aktiivisena palautteen hankintana koulutuksista.
 • RATEKOlla on erinomaiset ja toimivat työelämä- ja sidorsyhmäyhteydet omalla alallaan. Työelämästä ja sidosryhmiltä saatavaa tietoa hyödynnetään mm. koulutustarjonnan suuntaamisessa, koulutusten laadun varmistamisessa sekä uusien koulutustuotteiden kehittelyssä.
 • Koulutuskeskus RATEKOn johto ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet toiminnan laatuun, sen varmistamiseen ja kehittämiseen.
 • Koulutus perustuu asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen. Lakien ja normien muutoksia seurataan aktiivisesti RATEKOssa ja ne otetaan ennakoivasti huomioon toiminnassa. RATEKO osallistuu valtakunnalliseen koulutuksen ja rakennusalan säädösten kehittämiseen.

RATEKOssa kehitettävää

 • Opiskelijoiden valmistautumista ja orientoitumista lähijaksoille tulisi kehittää.
 • Näyttötutkintojen järjestämisen prosessikuvauksissa on kehitettävää.
 • Toimintajärjestelmän systemaattinen dokumentointi ja
  päivittäminen sähköiseen järjestelmään ovat vasta meneillään.
 • Kestävä kehitys puuttuu RATEKOn strategiasta ja laadunhallinnasta.  
 • Toimintajärjestelmään lisättävä arviointi- ja parantamismenettelyt.
 • Työpaikolla toimivien ohjaajien näyttötutkintojärjestelmän sekä tutkintojärjestelmän tuntemusta tulisi vahvistaa.