Toimielimet

Ylintä päätösvaltaa INFRAssa käyttävät jäsenet edustajistossa. Edustajiston päätösten toimeenpanosta vastaa hallitus apunaan eri toimialojen kehittämiseen keskittyvät jaostot. Valiokunnat puolestaan käsittelevät koko INFRAn jäsenkuntaa koskevia työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia asioita.

Edustajisto kokoontuu toukokuussa ja marraskuussa. Keväällä käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä valitaan yhdistyksen edustajat Rakennusteollisuus RT:n toimielimiin. Syksyllä käsitellään seuraavan vuoden budjetti, jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio.

Kymmenkunta kertaa vuodessa kokoontuva hallitus vastaa yhdistyksen asioista ja panee toimeen edustajiston päätökset. Hallitus seuraa infra-alan kehitystä, päättää työehtosopimusten tekemisestä ja valvoo sekä ohjaa liiton toimintaa ja taloutta. INFRAn hallituksen puheenjohtaja vuonna 2018 on Nina Lindström RTA-Yhtiöistä.

INFRAn toimielimissä on infra-alan yritysten edustajia kaikkialta Suomesta.

Toimialajaostot

Valiokunnat

ASFALTTIJAOSTO edistää päällystealan yhteiskunnalle hyödyllistä kehitystä elinkeinoelämän ja henkilöliikenteen tarpeita varten. Tavoitteena on nostaa alan ammattimaisuutta, laatua ja osaamista.

KIVIAINESJAOSTO edistää jäsenkunnan etuja kiv iainesalan elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja ympäristökysymyksissä. Jaosto on kiviainesyritysten yhdysside ja se seuraa tarkasti alan lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kehitystä. 

KUNNOSSAPITOJAOSTO toimii aktiivisesti väylä- ja lentoliikenneinfran hoidon ja kunnossapidon sekä niiden hankintamenetelmien kehittämiseksi. Jaosto edistää alan hyviä käytäntöjä, ympäristöasioita ja työturvallisuutta. 

LOUHINTAJAOSTO vaikuttaa louhintatöitä koskevaan lainsäädäntöön sekä työ- ja ympäristöturvallisuuteen. Jaosto kohentaa alan käytäntöjä vaikuttamalla asenteisiin, luomalla pelisääntöjä, kouluttamalla ja tiedottamalla. 

NOSTURI- JA ERIKOISKULJETUSJAOSTO edistää ennen kaikkea osaavan työvoiman saataavuutta omalla erityisalallaan sekä alan koulutusta. Jaosto on myös alan työehtosopimusten ja työturvallisuuden paras asiantuntija. 

PURKU- JA KIERRÄTYSJAOSTO on INFRAn paras asiantuntija rakennusten ja insinöörirakenteiden purkamiseen, purkumateriaalin käsittelyyn ja hyötykäyttöön sekä alan turvallisuuteen ja sopimusasiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä.  

TYÖMARKKINAVALIOKUNTA laatii INFRAn hallituksen hyväksyttäväksi liiton työmarkkinatoimintaa koskevat linjaukset ja tes-tavoitteet, seuraa ja ohjeistaa työehtosopimusten noudattamista sekä torjuu harmaita markkinoita.

URAKOINTIVALIOKUNTA seuraa alan suhdanteita, vaikuttaa infratuotannon kannattavuuteen ja tuottavuuteen sekä edistää alan pelisääntöjä, tutkimusta, kehittämistä ja uusia hankintamenettelyjä kunnissa ja valtiolla.

KONEPALVELUVALIOKUNTA on pk-yritysten äänitorvi INFRAssa. Valiokunta ylläpitää ja kehittää konepalvelu- ja pieniurakoitsijoiden toimintaedellytyksiä ja on INFRAn linkki RT:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pk-yrittäjätoimielimiin.

YMPÄRISTÖVALIOKUNTA seuraa ympäristöalan ja sen lainsäädännön kehitystä Suomessa ja EU:ssa pyrkien vaikuttamaan niihin. Valiokunta kehittää ympäristöturvallisuutta ja -vastuullisuutta infra-alalla ja vaikuttaa lupaprosessien kehitykseen.

TYÖTURVALLISUUSVALIOKUNTA keskittyy työtapaturmien vähentämiseen infra-alalla, koordinoi alan turvallisuuskilpailuja, levittää turvallisuustietoutta ja toimii asiantuntijana valtion ja kuntien turvallisuushankkeissa.

VAALIVALIOKUNTA tekee edustajistolle ehdotukset INFRAn hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajista sekä INFRAn edustajista RT:n toimielimissä. Yhteyshenkilö Kimmo Laukkanen, 040 589 5689.

Jaostot ja valiokunnat antavat lausuntoja toimintakenttäänsä kuuluviin ajankohtaisiin teemoihin liittyen. INFRA ry:n lausunnot >