| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Biotalouden kasvu edellyttää investointeja perusinfraan

Uudelle eduskunnalle ehdotetaan 10-vuotista biotalouden infrarahaa, jolla parannetaan biotalouden kuljetusten edellytyksiä parantamalla alempaa tieverkkoa, yksityisteitä sekä rataverkkoa. Ehdotuksen on allekirjoittanut 23 järjestöä.


Parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän esittämä 200 miljoonan euron lisäys ensisijaisesti pääliikenneväylien hoitoon ja ylläpitoon ei juurikaan paranna biotalouden kannalta keskeisen alemman tieverkon olosuhteita. Tämä on täysin vastoin biotalousstrategian kasvutavoitteita.

Esitetty määräraha tarvitaan biotalouden kannalta keskeisten sorateiden, vähäliikenteisten päällystettyjen teiden ja siltojen kunnon parantamiseen sekä näiden kohteiden painorajoitusten ja painorajoitusuhan poistoon ja vähentämiseen.

Rataverkon palvelukykyä parannetaan raakapuun kuormauspaikka- ja terminaaliverkoston kehittämisellä. Lisäksi infrarahalla edistetään biotalouden kannalta tarpeellisten yksityisteiden kunnostamista kasvattamalla yksityisteiden valtionavustusmäärää sekä kytkemällä yksityisteiden liittymien kunnossapito osaksi yleisen tien kunnossapitoa ja sen rahoitusta.

Biotalouden infrarahalla on laajat positiiviset vaikutukset Suomen talouteen ja yhteiskuntaan.

Sen lisäksi, että se luo mahdollisuuksia biotalousstrategian tavoittelemille 100 000 uudelle työpaikalle, se työllistää ohjelman toteuttamisen aikana reilulla 10 000 henkilötyövuodella alan toimijoita. Merkittävin ja pitkävaikutteisin hyöty tulee kuitenkin ohjelman mahdollistaman biotalouden kasvun ja sen tuomien työpaikkojen kautta.

Kotimaisiin luonnonvaroihin perustuva kasvu parantaa Suomen vaihtotasetta, lisää merkittävästi vientituloja sekä vahvistaa huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta.

Biotaloudella on suuri merkitys lukuisille aluetalouksille, jotka sijaitsevat kasvukeskusten ulkopuolella. Lisäksi logistiikan tehostuminen alentaa päästöjä ja teiden parantunut kunto vaikuttaa myönteisesti liikenneturvallisuuteen.

Biotalouden infraraha luo perustan biotalouden kasvulle -aloite >