| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Turvallinen infratyömaa 2015

INFRA ry kutsuu jälleen jäseniään työturvallisuuskampanjaan, jossa etsitään turvallisesti hoidettuja työmaita. Työturvallisuustason mittaavat aluehallintoviraston edustajat MVR-mittarilla osana normaalia tarkastustoimintaa. Parhaat työmaat palkitaan keväällä 2016.

Kampanjan tavoite on kiinnittää huomiota työturvallisuuden kehittämiseen ja palkita turvallisia työmaita. Samalla levitetään MVR-mittarin käyttöä yhä useampiin yrityksiin ja työmaille.

Kampanjaan voi osallistua, vaikka MVR-mittarin käyttö yrityksessä ei olisi säännöllistä tai tuttua. Mukaan lähtemällä yritys saa opastusta MVR-mittaukseen sekä palautetta työmaan turvallisuustilanteesta.

Osallistuminen
Kampanja toteutetaan koko maan alueella. Kaikilla kuudella aluehallintoviraston alueella tavoitellaan mukaan yrityksiä, joilla on 1.4. – 30.11.2015 käynnissä yksi tai useampia työkohteita, joista on tehtävä ennakkoilmoitus aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen toimistoon. Yrityksen työmaan/työmaiden ei tarvitse olla käynnissä vielä ilmoittautumisajankohtana. Yritys voi osallistua työkohteillaan kampanjaan rajoituksetta usean aluehallintoviraston alueella.

Lisäksi yrityksen tulee olla työkohteissa päätoteuttajana tai päätoteuttajan roolissa.

Työmaat valitsee aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue työmaista tehtävienennakkoilmoitusten perusteella. Mittaukset työmaalla tehdään ennalta ilmoittamatta.

Ilmoittautuminen kampanjaan tehdään 27.3.2015 mennessä tällä lomakkeella tai sähköpostitse INFRA ry:n toimistoon: tarja.hellstrom(@)infra.fi.

Kun kaikki kampanjassa mukana olevat yritykset ovat selvillä, pyydetään jokaista yritystä nimeämään kampanjaan yhteyshenkilö, joka vastaa tiedonkulusta yrityksessä sen työmaille.

Sarjat
Kampanjassa on kaksi sarjaa: 1) maanpäälliset työmaat ja 2) maanalaiset työmaat.

Työturvallisuuden arviointi ja mittaukset
Kampanjan toteutus tapahtuu normaalin työmaan toiminnan luontevana osana.

Työmaalle tehdään yksi MVR-mittaus, jolla arvioidaan työmaan yleinen turvallisuus-taso. Lisäksi aluehallintoviraston tarkastaja tekee tapaturmien seurantaan liittyvän aliurakoitsijakyselyn työmaalla MVR-mittauksen yhteydessä. Työmaiden keskinäinen arviointi tehdään pelkästään MVR-tuloksen perusteella.

HUOM. Työmaa suljetaan pois kampanjasta, jos (1) työmaalla tapahtuu kampanjan aikana kuolemaan johtanut tapaturma tai yksi tai useampi vakava työtapaturma (vä-hintään 30 pv:n poissaoloon johtanut) myös ali- ja sivu-urakoitsijat ja vuokratyövoima mukaan luettuna tai (2) henkilöluettelo AVI-tarkastajan käydessä tekemässä kampanjaan liittyvää MVR-mittausta ei ole ajantasainen.

Palkitseminen
Kampanjassa palkitaan kolme parasta työmaata kunkin alueviraston alueella.

Lisäksi myönnetään kunniakirjat kaikille työmaille, joilla mittaustulos on 95% tai yli eikä työmaata ole suljettu pois kilpailusta.

Kaikille osallistuville työmaille annetaan palaute mittauksesta.

Kampanjan palkintojen ja kunniakirjojen jako järjestetään kevättalvella 2016.

Kampanjakutsu >

Lisätiedot
Ari Kähkönen, INFRA ry, ari.kahkonen(@)infra.fi 050 511 6770
Jukka Hietavirta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 040 762 5360