| INFRA ry | Uusimaa

HKR julkaisi uuden ohjeen työmaavesien käsittelystä

Työmaavesien hallinnassa ilmenneiden puutteiden ja epäselvyyksien korjaamiseksi Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat sekä yleisiä alueita hallinnoivat ja vesiä vastaanottavat toimijat ovat yhteistyössä laatineet uuden ohjeen työmaavesien käsittelylle.

Rakennus- tai saneeraustyömailla, joilla kaivetaan maata, louhitaan tai porataan kiviainesta tai kunnostetaan rakennusten julkisivuja tai muita ulkopintoja, syntyy usein runsaastikin poisjohdettavaa vettä. Työmaavesi saattaa ajoittain vastata laadultaan jätevettä. Sellaisenaan viemäreihin, ojiin, puistoihin, kaduille tai muualle ympäristöön johdettavat vedet voivat aiheuttaa huomattavia haittoja ympäristölle ja rakenteille.

Haittojen ennalta ehkäisemiseksi työmaavesien mahdollinen käsittely ja poisjohtaminen tulee suunnitella osana muuta rakentamisen suunnittelua hyvissä ajoin ennen rakentamiseen ryhtymistä. Vesien johtaminen edellyttää lisäksi erilaisia lupia ja sopimuksia viranomaisilta, maanomistajilta ja vesien vastaanottajilta.

Työmaavesien hallinnassa ilmenneiden puutteiden ja epäselvyyksien korjaamiseksi Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat (rakennusvalvontavirasto ja ympäristökeskus), yleisiä alueita hallinnoivat (rakennusvirasto) ja vesiä vastaanottavat (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) toimijat ovat yhteistyössä laatineet ohjeen työmaavesien käsittelylle.   Ohjeessa kerrotaan, miten erilaisilla työmailla syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu haittaa vesistöille tai muulle ympäristölle ja rakenteille. Ohjeeseen on lisäksi koottu Helsingissä vesien johtamisen edellyttämät luvat ja sopimukset sekä lisätietoja antavat tahot yhteystietoineen.  

Helsingin kaupungin työmaavesiohje http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/oppaat/Tyomaavesiohje.pdf  
Urakoitsijan muistilista  http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/oppaat/Muistilista.pdf  
Taulukko lupaviranomaisista  http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/oppaat/Lupataulukko.pdf  

Lisätiedot:

Ympäristötarkastaja Miira Riipinen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, puh. 09 310 32020  
Alueidenvalvontapäällikkö Petri Ojala, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, puh. 09 310 383 83