Lausunnot

Lausuntoja löytyi 8 kappaletta

 1. 16.9.2022

  Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

  Kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain ulottaminen kevyttä polttoöljyä käyttäviin toimijoihin on tärkeä tekijä polttoöljyä käyttävien yritysten toimintaedellytysten kannalta. Turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuus, turvataan samalla huoltovarmuuskriittisen toimialan häiriötön toiminta.
 2. 6.9.2022

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä

  Rakennusteollisuus RT ry:n ja INFRA ry:n näkemyksen mukaan luonnoksessa esitetyt muutokset ovat perusteltuja. Erityisesti lakiehdotukseen sisältyvät määräykset koskien ”nimettyä viranomaista” sekä ”määräaikaa” osaltaan parantavan hankkeiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista läpivientiä.
 3. 22.8.2022

  Lausunto itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittämisestä

  Itäisen Suomen elinvoiman kehittymisen edellytyksenä on alueen saavutettavuuden parantuminen, nykyisen teollisuuden jatkuvuuden turvaaminen, toimintaedellytysten varmistuminen ja uuden teollisen toiminnan kehittymisen edellytysten luominen sekä yritysrakenteen uusiutuminen.
 4. 9.6.2022

  Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

  Hallituksen esitys on valmisteltu ainoastaan kuljetusalan näkökulmasta ja asettaa polttoaineiden voimakkaasta hinnannoususta kärsineet rinnakkaisilla toimialoilla toimivat yrittäjät ja yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan.
 5. 20.5.2022

  Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle esityksestä laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

  Hallituksen esitys asettaa polttoaineiden voimakkaasta hinnannoususta kärsineet yrittäjät ja yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan eikä täysin vastaa tuelle asetettuihin tavoitteisiin. Kustannustukea ei saa rajata ainoastaan dieseliä käyttäviin yrityksiin, vaan se tulee laajentaa myös kevyttä polttoöljyä käyttäviin.
 6. 13.5.2022

  Lausunto maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta

  INFRA ry ei näe estettä päättää maantien toiminnallisesta luokasta tiesuunnitelmassa. INFRA ry muistuttaa, että tätä tai muita vastaavia hallinnollisia muutoksia ei pidä toteuttaa perusväylänpitoon tai investointeihin varatuista määrärahoista vaan niille on osoitettava erillinen määräraha.
 7. 10.5.2022

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle selonteosta julkisen talouden suunnitelmaan 2023–2026

  INFRA ry ilmaisee vakavan huolensa LVM:n hallinnonalan investointimäärärahojen tasosta. Nyt tehtyjen leikkausten myötä vuonna 2023 ei tule alkamaan yhtään uutta väylähanketta, kun kaikki jäljelle jääneet määrärahat käytetään käynnissä olevien hankkeiden loppuun saattamiseen.
 8. 10.5.2022

  Lausunto Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

  Investointiohjelman ja koko Liikenne 12 -suunnitelman uskottavuus liikennepolitiikkaa ohjaavana työkaluna ja dokumenttina toteutuu ainoastaan siinä tapauksessa, jos eduskunta ja maan hallitus sitoutuvat Liikenne 12 -suunnitelman ja investointiohjelman tavoitteisiin ja erityisesti siinä esitettyyn rahoitustasoon.