Lausunnot

Lausuntoja löytyi 6 kappaletta

 1. 30.6.2020

  Lausunto LVM:lle luonnoksesta logistiikan digitalisaatiostrategiaksi

  Logistiikan digitalisaatiostrategialla on yhtymäkohtia väyläinfrastruktuurin rakentamiseen sekä sen päivittäisestä liikennöitävyydestä vastaavaan hoito- ja kunnossapitourakointiin.
 2. 30.6.2020

  Lausunto LVM:lle arviomuistiosta tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin muuttamisesta

  Teiden kunnossapitoon satsaaminen parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Mitä paremmassa kunnossa päällyste ja tiemerkinnät sekä liikennemerkit ovat, sitä paremmin kuljettaja kykenee ennakoivaan ajoon
 3. 4.5.2020

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024

  Hallituksen tulee tehdä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin elvyttäviä toimenpiteitä valtion taloudelle. Selvää on, että elvyttäviä toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa eikä niistä saavutettavia talouskasvua kiihdyttäviä vaikutuksia mahdollista saavuttaa vähentämällä inframäärärahoja.
 4. 25.2.2020

  Lausunto LVM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi (VN/8505/2019)

  INFRA ry esittää muutamaan esityksen kohtaan täsmennyksiä ja että virtuaaliopetusta ei tulisi rinnastaa omatoimisesti tapahtuvaan verkko-opetukseen.
 5. 24.2.2020

  Lausunto LVM:lle liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskevasta arviomuistiosta

  INFRA painotti lausunnossaan, että automaattinen liikenneväline voi joutua automaatiotoiminnoille määrätyn toimintaympäristön ulkopuolelle myös tilanteissa, joissa normaalisti voidaan hyödyntää automaatiota kuten tietyömaalle. Lisäksi INFRA otti kantaa kaistojen kaventamiseen ja urautumiseen.
 6. 17.1.2020

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisestä viestinnästä annetun lain uudistamisesta

  INFRA ry haluaa nostaa esiin sähköisen viestinnän lain kohdan 241 § Telekaapeleita vaarantava työ (ote laista sähköisestä viestinnästä 7.11.2014/917).