Lausunnot

Lausuntoja löytyi 59 kappaletta

 1. 15.10.2021

  Lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022​

  INFRA ry yhtyy eduskunnan kannanottoon, että valtioneuvosto sitoutuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksiin ja huolehtii siitä, että suunnitelman toimeenpanoon tarvittavat määrärahat otetaan huomioon julkisen talouden suunnitelmissa ja valtion talousarvioesityksissä.
 2. 15.10.2021

  Lausunto liikenne- ja viestinvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2022

  Pitkäjänteisyyttä tavoittelevan Liikenne 12 -suunnitelman kannibalisoiminen rahoitusleikkauksilla käytännössä saman tien suunnitelman valmistuttua ei edistä pitkäjänteisyyttä, vaan pikemminkin heikentää kuvaa parlamentaarisen valmistelun painoarvosta.
 3. 15.10.2021

  Lausunto Liikenne 12 -suunnitelman investointiohjelmasta lvm:lle

  Rakennusteollisuuden ja INFRAn näkemyksen mukaan investointiohjelmassa tai sen rinnalla tulisi ylläpitää ns. isoa kuvaa. Tämä tarkoittaa, että jatkossa investointiohjelmaan otettaisiin mukaan yhteysvälitasoinen tarkastelu Suomen kannalta keskeisistä pääväylistä ja kirjattaisiin niiden osalta tavoitteellinen palvelutaso ja aikataulu.
 4. 28.5.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022—2025

  Kehysmenojen pysyvä 370 milj. €:n uudelleenkohdennus kohtelee kaikkein pahiten LVM:n hallinnonalaa, jolta vähennetään 110 milj. € vuodesta 2023 alkaen. INFRA ry:n näkemyksen mukaan kehittämisinvestointeihin tulisi säästöjen sijaan tehdä satojen miljoonien eurojen tasokorotus, jotta Liikenne 12 -suunnitelmassa kirjattuun väylänpidon määrärahatason tavoitteeseen 1 % BKT:sta päästäisiin.
 5. 13.5.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021–2032

  Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet, Pitkäjänteisyyden toteutuminen edellyttää kuitenkin erittäin vahvan joko lainsäädännöllisen tai poliittisen sitoutumisen Liikenne 12 -ohjelmaan.
 6. 25.3.2021

  Lausunto lvm:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

  Hallituksen esitys, jossa tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset, on kannatettava. Lähtökohtaisesti kaikki tieturvallisuuden parantamiseksi tähtäävät toimet ovat kannatettavia. Tästä huolimatta maantieverkolle kohdistettava rahoitus jää niin pieneksi, että liikenneturvallisuuden osalta ei voida odottaa suuria parannuksia.
 7. 25.3.2021

  Lausunto lvm:lle liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen seurannasta

  Kaikki muistiossa esiin nostetut tilannekuvat ovat tärkeitä. Elinkeinoelämän kuljetusten painoarvoa voisi kuitenkin vielä nostaa analyysissä suurempaan rooliin. Liikenteen alalla toimii valtava määrä erilaisia sidosryhmätahoja, joista useat keräävät ja tarkastelevat tietoa omista näkökulmistaan. Näiden tietojen saaminen yhteiseen, koko liikennealaa hyödyttävään käyttöön on hyvä tavoite jatkoa silmällä pitäen.
 8. 24.2.2021

  Lausunto lvm:lle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

  Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien ja muun elinkeinoelämän tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet.
 9. 22.2.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle logistiikan digitalisaatiosta

  Digitalisaation rooli logistiikan tehostamisessa on olennainen ja jo nyt digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään monen alan toimijan toimesta. Keskeisenä tavoitteena on hallita koko kuljetusketjuun liittyvää dataa avaamalla eri osapuolten tuottama tieto koko kuljetusketjun sekä erilaisten palveluntarjoajien käyttöön.
 10. 13.1.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

  Rakennusteollisuuden toimialalla on valtava potentiaali rakennemuutosta ja talouden uusiutumista edistävien toimenpiteiden toteuttajana. Rakennettuun ympäristöön kohdistetuilla toimenpiteillä on myös saavutettavissa merkittäviä päästöjen ja energiankulutuksen vähennystavoitteita.