Lausunnot

Lausuntoja löytyi 5 kappaletta

 1. 9.6.2022

  Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

  Hallituksen esitys on valmisteltu ainoastaan kuljetusalan näkökulmasta ja asettaa polttoaineiden voimakkaasta hinnannoususta kärsineet rinnakkaisilla toimialoilla toimivat yrittäjät ja yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan.
 2. 20.5.2022

  Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle esityksestä laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

  Hallituksen esitys asettaa polttoaineiden voimakkaasta hinnannoususta kärsineet yrittäjät ja yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan eikä täysin vastaa tuelle asetettuihin tavoitteisiin. Kustannustukea ei saa rajata ainoastaan dieseliä käyttäviin yrityksiin, vaan se tulee laajentaa myös kevyttä polttoöljyä käyttäviin.
 3. 13.5.2022

  Lausunto maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta

  INFRA ry ei näe estettä päättää maantien toiminnallisesta luokasta tiesuunnitelmassa. INFRA ry muistuttaa, että tätä tai muita vastaavia hallinnollisia muutoksia ei pidä toteuttaa perusväylänpitoon tai investointeihin varatuista määrärahoista vaan niille on osoitettava erillinen määräraha.
 4. 10.5.2022

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle selonteosta julkisen talouden suunnitelmaan 2023–2026

  INFRA ry ilmaisee vakavan huolensa LVM:n hallinnonalan investointimäärärahojen tasosta. Nyt tehtyjen leikkausten myötä vuonna 2023 ei tule alkamaan yhtään uutta väylähanketta, kun kaikki jäljelle jääneet määrärahat käytetään käynnissä olevien hankkeiden loppuun saattamiseen.
 5. 10.5.2022

  Lausunto Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

  Investointiohjelman ja koko Liikenne 12 -suunnitelman uskottavuus liikennepolitiikkaa ohjaavana työkaluna ja dokumenttina toteutuu ainoastaan siinä tapauksessa, jos eduskunta ja maan hallitus sitoutuvat Liikenne 12 -suunnitelman ja investointiohjelman tavoitteisiin ja erityisesti siinä esitettyyn rahoitustasoon.