Ajankohtaista

INFRAn tiedotteet

INFRAn lausunnot

 • Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022—2025

  Kehysmenojen pysyvä 370 milj. €:n uudelleenkohdennus kohtelee kaikkein pahiten LVM:n hallinnonalaa, jolta vähennetään 110 milj. € vuodesta 2023 alkaen. INFRA ry:n näkemyksen mukaan kehittämisinvestointeihin tulisi säästöjen sijaan tehdä satojen miljoonien eurojen tasokorotus, jotta Liikenne 12 -suunnitelmassa kirjattuun väylänpidon määrärahatason tavoitteeseen 1 % BKT:sta päästäisiin.

 • Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021–2032

  Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet, Pitkäjänteisyyden toteutuminen edellyttää kuitenkin erittäin vahvan joko lainsäädännöllisen tai poliittisen sitoutumisen Liikenne 12 -ohjelmaan.

 • Lausunto lvm:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

  Hallituksen esitys, jossa tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset, on kannatettava. Lähtökohtaisesti kaikki tieturvallisuuden parantamiseksi tähtäävät toimet ovat kannatettavia. Tästä huolimatta maantieverkolle kohdistettava rahoitus jää niin pieneksi, että liikenneturvallisuuden osalta ei voida odottaa suuria parannuksia.

 • Lausunto lvm:lle liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen seurannasta

  Kaikki muistiossa esiin nostetut tilannekuvat ovat tärkeitä. Elinkeinoelämän kuljetusten painoarvoa voisi kuitenkin vielä nostaa analyysissä suurempaan rooliin. Liikenteen alalla toimii valtava määrä erilaisia sidosryhmätahoja, joista useat keräävät ja tarkastelevat tietoa omista näkökulmistaan. Näiden tietojen saaminen yhteiseen, koko liikennealaa hyödyttävään käyttöön on hyvä tavoite jatkoa silmällä pitäen.

BLOGI  |  UUTISKIRJEET  |  INFRA-LEHTI  |  LOGOT