| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusliiton ylisuuret palkkavaatimukset neuvottelujen jarruna

Rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusneuvotteluja on käyty parin kuukauden ajan. RT:n jäsenliitoilla on yhteensä kahdeksan työehtosopimusta Rakennusliiton kanssa. Neuvotteluja käydään sekä alakohtaisissa pöydissä että niin sanotuissa isossa pöydässä yhteisistä asioista. Alakohtaisissa neuvotteluissa on tapahtunut paikoin hyvää etenemistä, mutta yhteisten asioiden osalta osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan. Vaikeinta on palkkaratkaisusta sopiminen.

Valtakunnan tasolla työmarkkinakierros lähenee loppuaan ja rakennusala on viimeinen iso auki oleva ala. Kaikki muut yksityissektorin alat ovat sopineet niin sanotun yleisen linjan mukaiset työehtosopimukset. Tyypillisesti nämä alat ovat sopineet kaksivuotisesta ratkaisusta, jossa palkat nousevat kumpanakin sopimusvuonna 1,6 prosenttia. Korotukset ovat voineet olla suurempia, jos niiden voimaantuloa on sopimuskauden aikana myöhennetty tai sopimuskautta on pidennetty. Ainoastaan julkisen sektorin palkkaratkaisuissa yleinen linja on ylittynyt, koska lomarahaleikkausten kompensaationa siellä sovittiin ensi vuonna maksettavasta kertakorvauksesta.

Rakennusliitto haluaa enemmän kuin muilla aloilla on maksettu perusteenaan rakennusalan suhdannehuippu. Rakennusteollisuus RT puolestaan on sitoutunut yleisen linjan noudattamiseen. Lisäksi suhdannetilanne on jo kääntymässä eikä alan yritysten kannattavuus ole noussut merkittävästi. Meidän ei ole vara toistaa vuoden 2008 palkkalinjausten virhettä tai antaa seuraavalle neuvottelukierrokselle sellaista viestiä, että rakennusalalla voidaan maksaa muita enemmän. Harvoin, jos koskaan alalla on onnistuttu sopimaan muita pienemmistä korotuksista huonoissakaan suhdannekuopissa.

Rakennusalalla työntekijöiden palkkakehitys on ollut hyvää, pitkissä työsuhteissa loistavaa. Työehtosopimusratkaisumme vuosina 2005 - 2017 ovat puolestaan antaneet rakennusalan työntekijöille 9,5 prosenttiyksikköä suuremmat korotukset kuin esimerkiksi teknologiateollisuudessa. Myös käytännössä rakentamisen palkat ovat tehneet selvän pesäeron teknologiateollisuuden ja koko teollisuudenkin palkkoihin.

On vaikea ymmärtää, miksi matalapalkkaisten naisalojen tulee tyytyä yleisen linjan korotuksiin ja parempipalkkaisella, miesvaltaisella rakennusalalla pitäisi saada enemmän. Yleisen linjan mukaisen, palkkaerot säilyttävän ratkaisun pitäisi riittää. On todennäköistä, että paremmat työmahdollisuudet näkyvät kyllä yrityskohtaisissa sopimuspalkoissa.

Ylityökielto ja työtaistelut jatkuvat

Rakennusliiton julistama ylityökielto jatkuu ja lisäksi Rakennusliiton osastot järjestävät tiedotustilaisuuksiksi nimittämiään työtaisteluja varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla. RT:n toimialaliitot neuvovat jäseniä niihin liittyvissä asioissa. 

Ylitöitä voi ylityökiellosta huolimatta teettää kuten muulloinkin työntekijän suostumuksella. Tärkeää on myös ilmoittaa tilaajalle sopimusehtojen mukaisesti mahdollisista häiriöistä ja niistä aiheutuvista viivästyksistä sekä huolehtia mahdollisista lisäaika- ja korvausvaatimuksista. 

On todennäköistä, että Rakennusliiton työtaistelu-uhat lisääntyvät, ja mikäli neuvottelut venyvät huhtikuulle, voi seurata laajempikin lakko. Jäsenyritysten kannattaa seurata aiheeseen liittyen toimialaliittojen tiedotteita ja kysyä neuvoja epäselvissä tapauksissa.

Rakennusalan työntekijöiden työehtosopimukset päättyivät helmikuun lopussa ja siitä lähtien on oltu sopimuksettomassa tilassa. Toimihenkilöiden  sopimukset umpeutuvat maaliskuun lopussa.


Katso myös: Työehtosopimusneuvottelujen avainluvut ja -viestit