| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Tiedote koskien kantavien rakenteiden laatusuunnitelmaa

Yhdentoista suurimman kaupungin rakennusvalvonnat julkaisivat tiedotteen 14.11. koskien kantavien rakenteiden laadunvarmistusta, joka astuu voimaan 1.1.2018.

Rakennusvalvonnat edellyttävät, että kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja sen toteutuksen valvontaan nimetään pätevä asiantuntija. Asiantuntija arvioi kantavien rakenteiden laatusuunnitelman sisällön ja antaa sitä koskevan lausunnon ennen aloituskokousta sekä valvoo laatusuunnitelman toteutumista rakennustyön aikana. Käytäntö koskee rakennushankkeita, joiden aloituskokous pidetään 1.1.2018 jälkeen. Menettely korvaa mm. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun rakentamisessa 8.12.2016 aloitetun paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvän menettelyn.

Kantavien rakenteiden laadunvarmistukseen liittyvät erityistoimenpiteet

Seuraavassa esitetty menettely koskee kaikkia rakennustyyppejä, paitsi normaalirakenteiset pientalot, pienehköt varastot ja maatalouden tuotantorakennukset.

1. Kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja sen toteutuksen valvontaan nimettävä pätevä asiantuntija

Kantavien rakenteiden laadunhallintaan on nimettävä pätevä asiantuntija, joka

  • arvioi kantavien rakenteiden laatusuunnitelman sisällön ja antaa sitä koskevan lausunnon ja
  • valvoo laatusuunnitelman toteutumista sekä kirjaa laatusuunnitelman toteutumista koskevat tarkastusmerkinnät tarkastusasiakirjaan ja tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeeseen.

Jos asiantuntijalausunnon tekijänä käytetään muuta kuin rakennushankkeen ilmoitettua vastaavaa rakennesuunnittelijaa, on tekijä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen selvitystyöhön ryhtymistä. Laadunhallintaan nimettävä asiantuntija voi toimia myös tarkastusasiakirjamenettelyn mukaisena kantavia rakenteita koskevan rakennusvaiheen vastuuhenkilönä.

2. Asiantuntijalausunto esitettävä ennen rakennustyön aloituskokouksen pitämistä

Asiantuntijan lausunto kantavien rakenteiden laatusuunnitelman sisällöstä on toimitettava rakennusvalvontaan ennen aloituskokouksen pitämistä. Lausunnossa on todettava

  • täyttääkö rakennushankkeen kantavien rakenteiden laatusuunnitelma sille ympäristöministeriön asetuksessa, eurokoodien toteutusstandardeissa ja niitä koskevissa kansallisissa valinnoissa esitetyt vaatimukset ja ympäristöministeriön ohjeissa esitetyn vaatimustason?
  • voidaanko laatusuunnitelmassa esitetyillä tarkastuksilla ja laadunvalvonnan toimenpiteillä ja tallenteilla varmistaa olennaisten teknisten vaatimusten, suunnitelmissa esitettyjen vaatimusten ja hyvän rakentamistavan mukainen lopputulos?

3. Asiantuntija valvoo ja todentaa laatusuunnitelman toteutumisen

Asiantuntijan on todennettava rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeeseen

  • täyttävätkö toteutetut rakennushankkeen kantavien rakenteiden laadunvalvonnan toimenpiteet ja tallenteet niille kantavien rakenteiden laatusuunnitelmassa asetetut vaatimukset ja
  • voidaanko toteutettujen laadunvarmistusmenettelyiden perusteella todeta, että rakenteille ja rakennustuotteille asetetut vaatimukset täyttyvät 

Todentaminen on tehtävä ennen kunkin kantaviin rakenteisiin liittyvän rakennekatselmuksen ja ennen kunkin loppukatselmuksen toimittamista.

Rakennusvalvontojen tiedotteessa myös suositeltiin, että rakennusteollisuus laatii yhteistyössä muun rakennusalan kanssa erilaisille runkojärjestelmille soveltuvat laatusuunnitelman malliasiakirjat. Tämä työ käynnistyy joulukuussa Rakennusteollisuuden ja SKOL:n asiantuntijoiden yhteistyönä.


Lisätietoja