| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuo kevennyksiä väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen

Valtioneuvosto on antanut 28.6.2017 eduskunnalle rakennusten suunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksen. Muutosesitys tuo kevennyksiä väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen.

Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikki rakentaminen lasketaan rakennuksen kerrosalaan. Muutosesityksen myötä rakennettavaksi sallitun kerrosalan voi ylittää väestönsuojan osalta. Merkitystä ei ole sillä sijaitseeko väestönsuoja maan alla vai kerroksessa. Rakennusoikeudesta voidaan siten käyttää entistä suurempi osa huonealaan. Osa kunnista on jo sallinut kerrosalan ylitykset, joten muutos yhtenäistää rakennusvalvontojen käytäntöjä eri kunnissa.

Rakennettavaksi sallittu kerrosala voidaan ylittää jatkossa myös huoneistoa rajaavien, yli 200 mm paksujen väliseinien osalta. Rakennusoikeuden ylitys koskisi myös taloteknisten järjestelmien edellyttämiä kuiluja, hormeja ja yleisiin tiloihin avautuvia teknisiä tiloja. Muutoksella edistetään riittävän tilavien talotekniikan nousukuilujen ja esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon hormien rakentamista. Talotekniikan huollon ja korjaamisen tilantarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon.                                                    

Hallituksen esitys sisältää myös maankäyttö- ja rakennusasetuksen lakiin kuuluvien perussäännösten siirron asuin-, majoitus- ja työtilojen suunnittelemisesta sekä kokoontumistiloista lain tasolle ja säätää asetuksenantovaltuuksista liittyen käynnissä olevaan Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistamiseen. Käytännössä kysymys on Suomen Rakentamismääräyskokoelman G1 muuttaminen asetukseksi. Esitys sisältää myös asetuksenantovaltuuden teknisistä ratkaisuista liittyen matkaviestinten kuuluvuuteen. 

Esityksessä täsmennetään myös rakennuksen laajennuksen käsitettä. Rakennukseen tehtävään laajennukseen ja kerrosalaan laskettavaan tilan lisäämiseen sovellettaisiin uuden rakennuksen rakentamista koskevia vaatimuksia, ellei MRL:n 117a-117g §:n olennaisissa teknisissä vaatimuksissa tai niiden nojalla annetuissa asetuksissa muuta mainittaisi.

Hallituksen esitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen rakentamisen normitalkoot -kärkihanketta, millä kevennetään sääntelyä ja byrokratiaa sekä vähennetään kustannuksia.

Lisätietoja

  • Anu Kärkkäinen
  • johtaja, elinkeinopoliittiset asiat
  • anu.karkkainen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 050 337 6699, 09 129 9239