| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

Toimenpiteet paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden varmistamiseksi pääkaupunkiseudulla

Muutamissa rakennushankkeissa viime aikoina todettujen betonin lujuuspuutteiden johdosta on arvioitu, ovatko betonirakenteiden laadunvarmistuksen nykyiset käytännöt riittäviä. Tiedossa olevat puutteet ovat koskeneet lähinnä pakkas- ja suolarasitukselle alttiina oleviin kohteisiin käytettävää P-lukubetonia ja liittyneet siinä käytettäviin lisäaineisiin sekä laadunvarmistukseen kohteissa. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat edellyttävät nyt rakenteilla olevien kohteiden paikallavalettujen betonirakenteiden lujuudesta tehtäviä lisäselvityksiä.

Rakennusteollisuus RT, RAKLI ja SKOL suosittelevat näissä olosuhteissa rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääurakoitsijan sekä rakennesuunnittelijan käynnistävän edellytysten mukaiset toimet mahdollisimman nopeasti. Mainittujen tahojen on hyvä olla asiasta yhteydessä rakennusvalvontaan käytännön toimenpiteiden sopimiseksi.

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat ovat ilmoittaneet, että ne eivät toimita lopullista rakennekatselmusta, rakennuksen käyttöön hyväksyvää osittaista loppukatselmusta eikä lopullista loppukatselmusta, ennen kuin ovat saaneet asiantuntijalausunnon paikallavalettujen betonirakenteiden vaatimustenmukaisuudesta. Rakennushankkeissa, joissa käyttöön hyväksyvä loppukatselmus on tarkoitus toimittaa loppuvuoden 2016 aikana, sen toimittamisen mahdollisuus arvioidaan hankekohtaisesti alustavan asiantuntijalausunnon perusteella.

MRL 150§:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi katselmusten lisäksi määrätä myös muita tarkastuksia, jos se on tarpeen esimerkiksi rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tiedotteessa toivotaan ensisijaisesti noudatettavan MRL 150 b§:n mukaista toimintatapaa. Tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen palveluksessaan oleva asiantuntija tarkastaa rakennustyön suunnitelmanmukaisuuden.

Asiantuntijana voi toimia esimerkiksi hankkeen vastaava rakennesuunnittelija. Vaihtoehtoisesti se voi olla myös rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen palveluksessaan oleva asiantuntija. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi niin ikään hankkia lausunnon riippumattomalta, ulkopuoliselta asiantuntijalta. Tällöin asiantuntija on ensin hyväksytettävä rakennusvalvonnassa.

Kun asiantuntija on nimetty, hän ilmoittaa tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset voidakseen antaa lausunnon paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden säännösten ja rakennesuunnitelmien mukaisuudesta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tarpeellisten selvitysten ja tutkimusten teettämisestä pätevällä taholla. Tällaisen tahon löytämiseen voi käyttää apuna Liikenneviraston luetteloa pätevistä tutkimuslaboratorioista ja -konsulteista.

Tutkimusten tulosten perusteella asiantuntija antaa lausunnon, jonka rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy osaksi hankkeen tarkastusdokumentaatiota. Menettelytapa on voimassa toistaiseksi, kunnes se voidaan perustellusti purkaa.

 


Lisätietoja antavat:

Asiamies
Jani Kemppainen
Tekninen johtaja
Mikko Somersalmi
Kehityspäällikkö
Matti Kiiskinen
Rakennusteollisuus RT ry RAKLI ry SKOL ry
040 541 8090 040 720 7645 0400 717 130