RT:n uusi strategia kutsuu koko rakennusalaa uudistumaan

Rakennusteollisuus RT:n edustajisto on syyskokouksessaan vahvistanut liiton strategian vuosiksi 2017–2022. Strategia painottaa yhteistyötä, ja se toimii kirittäjänä niin liittoyhteisön toiminnalle kuin jäsenyrityksillekin. Osa tavoitteista koskee toimialatason muutoksia, jotka eivät voi toteutua ilman että yritykset sitoutuvat edistämään niitä omassa toiminnassaan.

”Kun tavoitetila asetetaan riittävän korkealle – yli sen mitä nykyisin pidämme edes mahdollisena – se ohjaa ajattelemaan ja tekemään toisin. Työturvallisuuden nolla tapaturmaa -päämäärä on tästä hyvä esimerkki. Vastaavia ovat harmaan talouden kitkeminen ja laatuvirheiden poistaminen”, RT:n hallituksen puheenjohtaja Tero Kiviniemi kuvaa strategisia tavoitteita.

RT:n visiona eli tavoiteltavana tulevaisuudenkuvana on ”Uudistumme yhdessä ja ylitämme odotukset”. Tätä arvioidaan jäsenten tyytyväisyydellä liiton toimintaan sekä toisaalta suomalaisten näkemyksillä rakennusteollisuuden vastuullisuudesta muun muassa tuotteiden ja palveluiden laadun, työhyvinvoinnin, työllisyyden sekä ympäristön ja ilmaston suhteen.

Yritysten toimintaympäristöä koskevat tavoitteet liittyvät esimerkiksi poliittisen päätöksenteon linjakkuuteen sekä sääntelyn ja viranomaistoiminnan sujuvoittamiseen. Näin halutaan luoda edellytyksiä ennakoitavalle, kasvavalle ja kannattavalle yritystoiminnalle.

Työtä, tehoa ja tekijöitä!

RT keskittyy toiminnassaan neljään tehtäväalueeseen, jotka ovat kasvu, kehitys, työelämä ja vaikuttaminen. Näistä vaikuttaminen on läpileikkaava tehtävä, joka tukee muiden tehtäväalueiden tavoitteiden saavuttamista. Tehtäväalueille sekä niiden tarkemmille osa-alueille on määritetty strategiset tavoitteet.

”Strategia tuo RT:n toimintaan tiukempaa fokusta, lisää pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyön tiivistämistä läpi linjan”, Tero Kiviniemi summaa.

Toimintasuunnitelma purkaa strategian vuositason tavoitteiksi

Strategiasta johdetaan vuositason toimintasuunnitelmat, joiden avulla strategiaa viedään käytäntöön.

Ensi vuoden toimintasuunnitelman päätavoitteet ovat seuraavat:
- KASVU: Pitkän aikavälin liikenneinfrasuunnitelma tekeille
- KEHITYS: KIRA-digi-hanke tukemaan rakennusteollisuuden tuottavuutta
- TYÖELÄMÄ: Työvoiman saatavuuden parantaminen nopean työllistämisen keinoilla
- VAIKUTTAMINEN: Rakennusteollisuuden teemat kuntavaalien ja kuntapäättäjien agendan kärkeen

RT:n puheenjohtajana ensi vuoden alussa aloittava Harri Kailasalo muistuttaa, että nythän se varsinainen työ vasta alkaa. Kailasalo odottaa kaikilta osapuolilta avointa vuoropuhelua ja valmiutta muuttaa omia toimintatapoja.

Toimintasuunnitelmasta on laadittu yksityiskohtaisempi versio, jonka edustajisto on vahvistanut ja joka toi-mii pohjana myös toimintakertomukselle. Lisäksi on tehty hallitukselle TOP10-tiivistelmä. Hallitus seuraa kokouksissaan vuoden mittaan kymmenen keskeisen tavoitteen edistymistä.

Strategian lähtökohtana toimintaympäristön muutos

Strategiatyö käynnistyi, kun RT:n hallitus päätti elokuussa 2015, että RT:ssä laaditaan vuoden 2016 aikana strategia ohjaamaan keskusliiton toimintaa ja liittoyhteisön yhteisiä toimintoja. Strategiaa on valmistellut RT:n johtoryhmä, ja siihen on osallistunut liittoyhteisön ja jäsenyritysten henkilöstöä. Strategiaa pohjustet-tiin laajalla toimintaympäristön kartoituksella sekä keräämällä kattavasti jäsenistön ja henkilöstön näkemyk-siä verkkokyselyllä. RT:n hallitus on käsitellyt strategiaa työn jokaisessa vaiheessa ja hyväksynyt linjaukset.

Tutustu strategiaan ja vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan tarkemmin sivulla www.rakennusteollisuus.fi/strategia.

Tämä teksti kuuluu RT:n jäsenuutiskirjeeseen.