| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Betonirakenteissa ilmenneisiin lujuuspuutteisiin etsitään ratkaisuja

Muutamissa rakennuskohteissa viime aikoina havaitut betonin lujuusongelmat ovat herättäneet laajalti huolta. RT:n betoniteollisuus ja urakoitsijat pitävät tärkeänä, että syyt tutkitaan perusteellisesti, jotta vastaavat ongelmat osataan välttää jatkossa.

Viime päivinä on uutisoitu kohteista, joissa epäillään betonin lujuuden jääneen vaadittua alhaisemmaksi. Kohteissa tutkitaan parhaillaan, miltä osin puutteissa on kyse betonin laadusta tai mahdollisesti valutyöstä ja jälkihoidosta. Myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on ilmoittanut selvittänsä asiaa alan toimijoiden ja rakennusvalvonnan kanssa. 

Betonin lujuutta valvotaan tuotannon yhteydessä betonitehtaalla valmistettavista koekappaleista. Koekappaleita ei valmisteta yleensä kohdekohtaisesti, vaan määrävälein koko tuotanto läpi leikaten. Laadunvalvonnan koetuloksia ei liitetä suoraan mihinkään kohteeseen, vaan valvonnalla varmistetaan, että tuotannon lujuustaso pysyy riittävän korkeana. Suomessa valmisbetonin valmistusta valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. 

Mikäli valmiissa rakenteissa on syytä epäillä betonin laatua, valmisbetonin toimittajilta voi pyytää valmistusajan laadunvalvontakokeiden tulokset. Mikäli vajaalaadusta on viitteitä, ja betonin lujuutta nähdään tarpeelliseksi selvittää rakenteista, näin saatavat mittaustulokset kuvaavat sekä betonin laatua että työsuorituksen onnistumista. 

Betoninormeissa (BY65) on ohjeistettu menettelytapa ja standardi (SFS-EN 13791:2007) betonin lujuuden tutkimiseksi valmiista rakenteista. Standardista on tekeillä päivitetty versio ja taustaraportti, joissa betonirakenteiden lujuuden määrittelyä täsmennetään. Päivitysversio ilmestyy todennäköisesti ensi vuonna. RT:ssä on myös käynnistämässä työ, jossa laaditaan alan yhteistyönä yksityiskohtaisemmat ohjeet betonin lujuuden selvittämiseksi rakenteista ja mittausten tulkitsemiseksi. 

Suunnitteilla on myös täydennyskoulutusta, jolla varmuuden vuoksi muistutetaan betonin oikeaoppisesta käytöstä. Lisäksi Liikennevirasto on antanut viimeaikeisten tapahtumien pohjalta uudet ohjeet betonin lujuuden varmistamiseksi.  

Betonin laadunvalvonta on toteutettu nykyisellä menettelyllä jo vuosikymmeniä, ja menettely on koettu toimivaksi. Suomessa valmistetaan betonia vuosittain noin viisi miljoonaa kuutiometriä. Ongelmia betonin lujuuden suhteen on ollut äärimmäisen harvoin.