| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alusta

Uusi asbestilainsäädäntö astuu voimaan vuoden vaihteessa. Aikaisempi lainsäädäntö korvataan sekä uudella lailla eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista että asetuksella asbestityön turvallisuudesta.

Uuteen lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat muuttuneet säännökset sekä niistä pidettävien rekistereiden ylläpitoon liittyvät määräykset. Asetuksessa puolestaan säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä sekä asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Erityisesti asbestikartoitusta ja altistumisalueen puhtautta koskevilla muutoksilla voi olla vaikutusta sekä urakka-aikaan että -hintaan, joten näihin seikkoihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Keskeisimmin muutos liittyy seuraaviin asioihin:

Asbestipurkutyölupa ja asbestipurkutyöluparekisteri

Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen tehtävä asbestipurkutyö edellyttää voimassa olevaa asbestipurkutyölupaa, jota haetaan valvovalta viranomaiselta. Nykyiset luvat ovat automaattisesti voimassa vuoden 2017 loppuun.

Asbestipurkutyöhön pätevät henkilöt ja rekisteri

Asbestipurkutöiden suorittamisen edellytyksenä on kaikkien niihin osallistuvien työntekijöiden rekisteröityminen asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen jokaisella asbestipurkutyöhön osallistuvalla tulee olla suoritettuna pätevyyden osoittama koulutus.

Asbestikartoitus ja kirjallinen turvallisuussuunnitelma

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on uuden lainsäädännön myötä huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus ja sen tiedot on sisällytetty kirjalliseen turvallisuussuunnitelmaan.

Asbestipurkutyön johto ja valvonta

Työnantajan on nimettävä asbestipurkutyön toteuttamista varten työnjohtaja, jonka on huolehdittava siitä, että asbestipurkutyö tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Työnjohtajalta edellytetään myös koulutusta.

Asbestialtistumisen seurantamittaukset

Työntekijän asbestialtistumista ja työilman kuitupitoisuutta on seurattava mittauksin vähintään kerran vuodessa, riippumatta suoritettavan asbestityön laadusta.

Altistumisalueen puhtauden varmistaminen, mittaus ja dokumentointi

Purkukohteen kaikkien tilojen puhtaus tulee varmistaa mittaamalla ja analysoimalla mittaustulokset. Rakennuttajan ja purku-urakoitsijan tulee yhdessä tehdä asiakirja, jossa todetaan purkualueen puhtaus. Asiakirjaan liitetään ilmanäytteen analyysilausunto.

Valvova viranomainen julkaisee lähiaikoina tarkemman ohjeistuksen uuteen lainsäädäntöön liittyen ja se löytyy kokonaisuudessaan RT:n nettisivuilla julkaisun tapahduttua.

Lisätietoja

  • Ville Wartiovaara
  • vastaava lakimies
  • ville.wartiovaara(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 040 564 7939, 09 129 9310