| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Itä-Suomen rakentajille laadunhallinnan koulutusta - rakentamisessa on nyt Laadun vuosi

Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piirin tämänvuotisena kehittämisen painopisteenä on rakentamisen laatu. Sen mukaisesti piiri on järjestänyt alkuvuodesta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon rakennusalan yrityksille laadunhallinnan ja -kehittämisen koulutustilaisuuksia Varkaudessa ja Kuopiossa. Kuopion tilaisuus keskittyi rakennusyritysten laatujärjestelmiin ja työmaakohtaisiin laatusuunnitelmiin sekä niitä edistävien uusien työvälineiden hyödyntämiseen.

Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Kimmo Anttonen korostaa, että rakentamisen kokonaislaatu paranee kaikkien työvaiheiden laadunhallintaa systemaattisesti kohentamalla.

– Laatuun on jokaisen osapuolen kiinnitettävä tinkimätöntä huomiota rakennuttajasta ja tilaajasta suunnittelijoihin sekä rakennusurakoitsijoiden yksittäisiin työntekijöihin, alihankkijat mukaan lukien. Laatuvastuuta ei voi sysätä yksin yritysjohdon, työmaamestarin, rakennusvalvojan tai muiden tarkastusviranomaisten harteille. Laadun on oltava kunnossa koko rakentamisen ajan eikä se saa jäädä vastaanottotarkastusta edeltävän ”laatuloppukirin” varaan, Anttonen toteaa.

– Laadunhallinta alkaa jo tarjouslaskennasta. Rakentamisen projekteissa se käynnistyy laadunhallintasuunnitelmasta, jota tarkennetaan tehtäväsuunnitelmalla. Laadunhallintaan kuuluvat varsinaisen valvonnan lisäksi kustannusten, aikataulun, työturvallisuuden ja dokumentoinnin seuranta. Jokainen työvaihe on aloitettava yhteisellä aloituspalaverilla ja ensimmäisen työkohteen jälkeen pidetään mallityön tarkastus. Työntekijöiden omaehtoiseen tarkastusvastuuseen ja ammattiylpeyteen kannattaa pyrkiä kannustinjärjestelmällä sekä sitouttamalla henkilöstö nimikuittauksilla työvaiheisiinsa ja niiden tarkastuksiin. Isoveli valvoo -mentaliteetti ei ole riittävä eikä välttämättä paras tie hyvään laatuun, Anttonen jatkaa.

Hänen mukaansa etenkin nuoremman työnjohdon on syytä kuunnella ja kysyä kokeneiden työntekijöiden näkemyksiä työvaiheista, -välineistä, materiaaleista, aikatauluista ja muustakin olennaisesta.

– Myös palautteiden hankinta ja käsittely on erittäin tärkeää virheiden uusiutumisen välttämiseksi. Toisaalta kannattaa panostaa ongelmien ja riskien toteutumisen ennalta ehkäisemiseen. Riskianalyysejäkin pitää päivittää työmaan edetessä siinä kuin muitakin seurantajärjestelmiä. Laatumittareita, laaduntarkastuskortteja, laadunvarmistusmatriiseja ja muita apuvälineitä kannattaa käyttää, mutta lopulta asenne ja ammattitaito ovat merkittävimpiä laadun takeita, Anttonen painottaa.

Laatujärjestelmä on hyvä selkäranka

Osaamispaja HMQ Ky:n toimitusjohtaja Heikki Munukka pitää rakennusalan laadunhallintaa kohtalaisen hyvänä, mutta asiaan on silti kiinnitettävä jatkuvasti huomioita ns. jatkuvan parantamisen periaatteella:

– 1990-luvulta alkanut määrätietoinen laadun kehittäminen rakennusalalla on tuonut tuloksia mm. sertifiointikäytännön ja laatujärjestelmien yleistyttyä sekä Rakentamisen laatu RALA ry:n hyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan tuloksena. Ongelmakohtia ja laatupoikkeamia silti löytyy rakennustyömailta edelleen.

Nykyaikainen RALA- tai ISO-laatujärjestelmä on Munukan mukaan erittäin hyödyllinen työväline rakennusyrityksen liiketoiminnan ja työmaiden johtamiseen prosessipohjaisena sekä kokonaisvaltaisena toimintatapana.

– Tärkeää on ottaa se käyttöön heti alkusuunnittelusta lähtien. Riskianalyyseihin ja palautteiden hankkimiseen sekä muuhunkin tiedon tehokkaaseen siirtymiseen kannattaa panostaa, tähdentää Munukka.

– Ensiarvoista on myös koko henkilöstön ja alihankkijoidenkin sitouttaminen laatuun. Alihankkijakokeiluissa voi piillä riskiä. Sisäiset auditoinnit ovat hyvä laadun kehittämiskeino. Oikealla aikataulutuksella ja pätevällä ennakkosuunnittelulla pidetään laatua, työturvallisuutta ja turhia kustannuksia vaarantava kiire poissa työmailta. Myös ympäristötekijät, kuten sää, on otettava huomioon, Munukka huomauttaa.

Mobiilit työvälineet auttavat laadunhallinnassakin

Rakennustyömailla parhaillaan läpilyövät langattomat eli mobiilit tiedonhallinta- ja tiedonkäsittelylaitteet pilvipalveluineen tukevat myös laadunhallintaa. Niistä seminaarissa kertoi Kotopro Oy:n Samuli Suomala. Kuopiolaisen Weego Oy:n Pasi Ollikainen esitelmöi rakennustyömaiden laatudokumenttien tekemisestä mobiilisti KymppiPRO-ohjelmalla.

Tableteille tai älypuhelimille ladattavilla ohjelmilla saadaan esimerkiksi monenlaiset esitäytetyt lomakkeet, ohjeet, mittarit ja muu olennainen tietoaineisto helposti sekä reaaliaikaisesti hyödynnettäviksi työmaille. Niillä voidaan dokumentoida laatupoikkeamat ja käydä etäpalaveria.


Lisätietoja:

Kimmo Anttonen, p. 050 449 3479,
kimmo.anttonen@rakennusteollisuus.fi