| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Kankea byrokratia ja aiheettomat valitukset venyttävät lupaprosesseja

Päällekkäisten tietojen kerääminen, peräkkäiset lisäselvitykset ja säädösten vaihtelevat tulkinnat ovat useimmille rakentajille tuttuja kompastuskiviä eri viranomaislupia haettaessa.  Myös valitukset ovat riesa etenkin silloin, kun ne on tehty viivyttämistarkoituksessa. Rakennusteollisuus RT keräsi jäsenkyselyllä yritysten näkemyksiä lupaprosessien ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Eniten hankaluuksia esiintyy maa-ainesten ottoluvissa sekä ympäristöluvissa. Rakennusluvissa ja kaavoituksessa kiusaa tuottavat monesti yksityiskohtaiset, toisinaan viranomaisten henkilökohtaisiin mieltymyksiin pohjautuvat vaatimukset.

Valitusoikeus koetaan nykyisin liian laajaksi ja valittaminen niin helpoksi, että se poikii runsaasti myös sellaisia valituksia, joilla halutaan vain hidastaa hankkeen toteutumista. Viranomaisista etenkin ELYt ovat kunnostautuneet muiden viranomaisten päätöksistä valittamisessa jopa siten, että ne kävelevät luvittavan viranomaisen yli.

Monipolviset lupaprosessit pitkittyvät kyselyyn vastanneiden mielestä usein kohtuuttomasti ja niiden kestoa on mahdoton ennakoida. Se vaikeuttaa toiminnan suunnittelua ja aiheuttaa ylimääräistä työtä ja kustannuksia, mikä päätyy viime kädessä asiakkaiden maksettavaksi.

Eri alueiden ja kuntien välillä esiintyy huomattavia eroja. Yritykset odottavat viranomaisilta selkeää johtamisjärjestelmää ja valmiutta tehdä yhteistyötä. Pienet kunnat osoittautuivat usein suuria ketterämmiksi ja joustavammiksi. Yksittäisistä kunnista Vantaa keräsi kiitosta, kun taas Espoo mainittiin monesti vaikeimmaksi.

Kysely tuotti runsaasti avointa, sanallista palautetta. Hyvin sujuneista lupahankkeista ja hyvistä käytännöistä kertyi peräti 128 vastausta. Yhteinen nimittäjä onnistumiselle oli ennakkoon käydyt keskustelut ja aktiivinen vuorovaikutus lupaviranomaisen ja asianosaisten kanssa.

RT on toimittanut kyselyn tulokset muun muassa hallitusneuvotteluiden työryhmälle, joka pohti toimintatapoja ja normien purkua. Juuri julkaistussa hallitusohjelmassa onkin useita linjauksia, joilla pyritään sujuvoittamaan lupamenettelyitä ja saamaan investointeja liikkeelle puuttumalla muun muassa valituksiin ja käsittelyaikoihin. Esimerkiksi ELY-keskusten valitusoikeutta kaavapäätöksistä rajoitetaan ja ELYjen rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muutetaan konsultoivaksi.

Rakennusteollisuus RT:n keväällä toteuttamaan kyselyyn tuli kaikkiaan 134 vastausta. Vastaajat edustivat kaikenkokoisia talon- ja infrarakentamisen, pientaloteollisuuden sekä betoniteollisuuden yrityksiä eri puolilta Suomea.

Yhteenveto lupaprosessien sujuvoittamiskyselyn tuloksista.