| Talonrakennusteollisuus ry | Lounais-Suomi ja Satakunta

Talonrakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu Varsinais-Suomen alueella on ratkennut

Varsinais-Suomessa on järjestetty talonrakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu jo vuodesta 1991 lähtien.

Kilpailussa on 2 sarjaa: Isojen rakennusliikkeiden sarja sekä pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden sarja. Lisäksi on palkittu 3 parasta työmaata. Arviointikriteereinä kilpailussa ovat olleet työmaiden TR-indeksi (60 %) ja työmaiden turvalli-suussuunnittelun taso (40 %).

Isojen sarjan voitti vuonna 2014 NCC Rakennus Oy. Pienten ja keskisuurten sarjan voitti Rakennus-Järvi Oy. Tarkemmat tulokset ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Ohessa NCC Rakennus Oy:n Lounais-Suomen alueen aluejohtaja Esa Lehmusvuori kommentoi asiaa:

”Suomessa tapaturmataajuutta mitataan yli yhden päivän sairaslomaan johtaneiden tapaturmien lukumäärällä miljoonaa työtuntia kohti. NCC Rakennus Oy:n Lounais-Suomen alueyksikössä taajuuden pienenevä kehitys on ollut jatkuvaa koko 2000-luvun. Viime vuonna tapaturmataajuus laski niinkin alas kuin tasolle 3,5. Käytännössä tuo luku tarkoittaa, että alueyksikössämme sattui yksi sairaslomaan johtanut tapaturma koko vuonna.

Yksi sairaslomaan johtanut tapaturma koko vuonna on kaikkien aikojen paras tulos, mitä ikinä alueyksikössä on koettu. Tätä parempi saavutus on enää se kaikkien työnantajien ikiaikainen tavoite: ei yhtään tapaturmaa koko vuonna.

Tilastoinnin keskittyminen pelkästään sairaslomaan johtaneiden tapaturmien seurantaan ei anna kuitenkaan koko kuvaa alan turvallisuudesta. NCC:lläkin tapaturmia vielä sattuu, mutta niiden vakavuus on pienentynyt. Tapaturmat ovat lievempiä, ja ne eivät ole edellyttäneet sairaslomaa.

Aivan kuten vaaratilanteet, pienet tapaturmat olisivat voineet huonoissa olosuhteissa toteutua vakavina. Tämän vuoksi vaaratilanteisiin on tartuttava ja vaara poistettava ennen, kuin todettu riski toteutuu ja tapaturma sattuu. Vaaratilanneilmoituksia tai turvallisuusha-vaintoja, joiksi niitä NCC:llä kutsutaan, kerätään työmailta useita tuhansia vuosittain. Havainnot käsitellään tuoreeltaan työmaiden viikkopalavereissa ja syötetään tietoko-neohjelmaan myöhempää käyttöä varten. Kuukausittain havainnoista tehdään kooste, joka lähetetään työmaille tiedoksi samantapaisten vaarojen poistamista varten.

Muut työkalut turvallisuustason ylläpitämiseen ja parantamiseen ovat: perehdyttäminen, TR-mittaus, ja sattuneiden tapaturmien tutkinta ja niistä oppiminen.

Perehdyttämiseen antoi aivan uutta pontta laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä viime vuonna voimaan tullut vaatimus työmaan ajantasaisesta henkilöluettelosta. Samalla kun henkilö kirjataan työmaan sähköiseen kulunvalvontajärjestelmään, hänen tietonsa tarkastetaan ja annetaan perehdytys työmaalle. Työmaalle saapuva työntekijä ei voi enää välttää ilmoittautumista työmaatoimistossa, mikä oli iso ongelma takavuosina.

TR-mittaus on valtakunnallinen menetelmä, jolla saadaan absoluuttinen lukuarvo, indeksi työmaan turvallisuustasosta. Työmaan omien viikoittaisten mittausten lisäksi on alueyksikössämme käytäntö, jossa aluetyösuojeluvaltuutettu Markku Rintala kiertää järjestelmällisesti työmaita tekemässä TR-kalibrointimittauksia. Nämä mittaukset antavat yrityksen johdolle ajantasaista tietoa työmaiden turvallisuudesta ja mahdollisuuden puuttua epäkohtiin välittömästi.

Kaikesta työstä ja valistuksesta huolimatta työmailla otetaan yhä turhia riskejä ja vahinkoja sattuu. Rintala ja työsuojelupäällikkö Jari Piili tutkivat kaikki sattuneet tapaturmat. Tapaturmat tutkitaan Viisi miksi? -menetelmällä, jossa tapahtumien ketju selvitetään aivan juureen saakka. Tapaturman ensimmäinen syy on yleensä jonkun henkilön varo-mattomuus tai laiminlyönti. Viisi miksi -menetelmällä haetaan tapaturman perussyytä, eli miksi henkilö oli ollut varomaton tai miksi oli laiminlyöty jonkun turvallisuustoimen tekeminen. Yleensä taustalta löytyy jokin rakenteellinen tai toiminnallinen vika, joka oli oh-jannut henkilön tilanteeseen, jossa useampi epäedullinen tekijä on sattunut tapahtumaan samanaikaisesti ja riski realisoitunut tapaturmana. Yksittäisen vian poistaminen tai toimintatavan muutos estää vastaavan tapaturman sattumisen uudelleen.

NCC Rakennus Oy on tänään palkittu työturvallisuuspalkinnoilla. Lehmusvuori kiittää tästä kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä yhteisen hyvän eteen niin työ- kuin vapaa-ajallaankin. Työmaa on hyvin pitkälti sen näköinen, mitä vastaava työnjohtaja ja työsuo-jeluvaltuutettu haluavat sen olevan.

Nämä nyt palkitut työmaat edustavat NCC:llä niitä siistejä, tehokkaita ja hyvähenkisiä työmaita, joilla on kaikkien miellyttävä työskennellä. Lähitulevaisuuden haasteemme tur-vallisuustyössä on, miten saamme työmaiden tasossa esiintyvän suuren hajonnan hal-lintaan ja kaikista työmaista vähintään keskitasoisia. Teknisesti me kaikki osaamme ja tiedämme, miten työ tehdään turvallisesti. Kyse on enää asenteista, haluammeko me?”

Kilpailun järjestäjät ja lisätietoja kilpailusta:

Mervi Suokas Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue 029 501 8185
Kimmo Lang Talonrakennusteollisuus ry 050–595 6422
Juha Valonen Rakennusliitto ry 0500–523 849

Liite: Tulosluettelo 2014