| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusteollisuus: Uusi direktiivi mahdollistaa ulkomaisen työvoiman työehtojen tehokkaamman valvonnan

Euroopan parlamentti on hyväksynyt lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonnasta direktiivin. Rakennusteollisuus RT katsoo uuden direktiivin tukevan hyvin kotimaisia toimia ulkomaisen työvoiman työehtojen valvomiseksi.

"Meille on tärkeää, että direktiivi sallii jäsenmaiden käyttävän muitakin kuin erikseen mainittuja valvontakeinoja. Suomessa rakennusalalla on aktiivisesti kehitetty omia valvontakeinoja kuten tilaajavastuulaki, veronumero ja ensi kesänä voimaan tuleva velvollisuus ilmoittaa työntekijä- ja urakkatietoja Verohallinnolle. Rakennusala on vahvasti sitoutunut harmaan talouden torjuntatoimiin, vaikka niistä aiheutuu paljon hallinnollista taakkaa", työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä sanoo.

Direktiivin mukaan rakennusalalle tulee pakollisena yhteisvastuu. Sen mukaan lähetetyn työntekijän ulkomaisen työantajan Suomessa toimiva sopimuskumppani on vastuussa esimerkiksi siitä, että työntekijöille maksetaan vähimmäispalkkaa. Huolellisesti toiminut sopimuskumppani voidaan kuitenkin vapauttaa vastuusta.

Tilaajavastuulaki, jollaista muualla Euroopassa ei tunneta, velvoittaa tilaajaa jo nyt varmistamaan, että sopijakumppani on hoitanut tietyt velvoitteensa.

"Tilaajavastuulain mukaan tilaajan tietoisuus siitä, että sopimuskumppani jättää velvoitteensa hoitamatta, voi johtaa korotettuun laiminlyöntimaksuun. Jos taas tilaaja on täyttänyt lain velvoitteet, se on osoitus huolellisesta toiminnasta, jolloin tilaajan tulee mielestämme olla vapautettu yhteisvastuusta", Tapio Kari painottaa.

Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka toisessa valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan. Lähetettyjä työntekijöitä työskentelee etenkin rakennusalalla, jossa on paljon lyhytkestoisia projektitöitä.

Tapio Karin mukaan Verohallinnon käyttöön ottama rakennusalan veronumerorekisteri on osoittanut, että rakennusalan ulkomaisesta työntekijöistä valtaosa on asettunut Suomeen pitkäaikaisesti ja lähetettyjen työntekijöiden määrä on aiemmin oletettua pienempi. Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömailla ulkomaalaisia on kaikkiaan noin kolmannes työvoimasta Uudellamaalla ja kymmenesosa muualla Suomessa. Rakennusteollisuus RT:n tuoreimman työvoimakyselyn mukaan ulkomaisen työvoiman kasvuvauhti on selvästi tasaantunut parin viime vuoden aikana.

Katso myös

TEM:n tiedote "Ihalainen: Lähetettyjen työntekijöiden asema paranee uudella EU-direktiivillä"