| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Ulkomaisen työvoiman kasvuvauhti rakennusalalla on tasaantunut

Ulkomaisten työntekijöiden osuus rakennustyömailla ei ole kasvanut enää entistä vauhtia. Ulkomaalaisten osuus talonrakennustyömaiden kokonaisvahvuudesta on noussut koko maassa keskimäärin kahdella prosenttiyksiköllä parin viime vuoden aikana, kun aiemmin kasvuvauhti on ollut viisi prosenttiyksikköä vuodessa.

Tiedot perustuvat Rakennusteollisuuden työvoimakyselyyn, joka toteutettiin viime marraskuussa kuudennen kerran.

Kasvua on tapahtunut vuoden 2011 jälkeen etenkin Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Lahti-Kymin alueilla. Uudellamaalla tilanne on vakiintumassa ja ulkomaalaisten osuus on lisääntynyt vain prosenttiyksikön verran. Itä-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa ulkomaisen työvoiman osuus on pysynyt varsin pienenä ja lähes muuttumattomana.

Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut Satakunnassa, jossa ulkomaisen työvoiman osuus on noussut kahdessa vuodessa kahdestatoista prosentista kahteenkymmeneenkahteen prosenttiin. Syynä ovat yksittäiset, poikkeuksellisen isot työmaat, jotka väliaikaisesti nostavat alueen työvoimatarvetta huomattavasti. Olkiluodon ydinvoimalatyömaan ulkomaiset työntekijät eivät kuitenkaan sisälly näihin lukuihin, koska valtaosa hankkeen urakoitsijoista ei ole Rakennusteollisuus RT:n jäseniä.

Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden työmailla keskimäärin joka viides talonrakentamisen työntekijä Suomessa on ulkomaalainen. Uudellamaalla ulkomaalaisia on kolmannes ja muualla Suomessa kymmenesosa.

Vastaajien näkemykset ulkomaisen työvoiman osuuden tulevasta kasvusta ovat entistä maltillisempia. Tällä kertaa yli puolet arvioi, että ulkomaisen työvoiman osuus pysyy ennallaan tai jopa vähenee seuraavien kolmen vuoden aikana. Edellisessä kyselyssä vastaava näkemys oli kolmanneksella vastaajista.

Valtaosa ulkomaalaisistakin maksaa veronsa Suomeen

”Näyttää siltä, että ulkomaisen työvoiman kasvu jäsenyritystemme työmailla on varsin hallittua. Lisäksi ulkomaisten työntekijöiden työehtoja ja veronmaksua kyetään jatkossa valvomaan entistä tehokkaammin lainsäädäntömuutoksen mahdollistamien keinojen avulla”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa tyytyväisenä.

Maaliskuusta 2013 lähtien kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava veronumero ja heidät on merkittävä veronumerorekisteriin. Verohallinnon ylläpitämän rakennusalan veronumerorekisterin mukaan noin 97 prosenttia rekisteriin merkityistä henkilöistä maksaa veronsa Suomeen. Ulkomaisista työntekijöistä huomattava osa on asettunut Suomeen pitkäaikaisesti ja on siten suomalaisen verotuksen piirissä. Ulkomailta tulevien niin sanottujen lähetettyjen työntekijöiden osuus on osoittautunut vähäisemmäksi kuin mitä aiemmin on arvioitu.

Ensi heinäkuussa voimaan tuleva laki ilmoitusmenettelystä edellyttää, että aliurakoitsijat ilmoittavat työmaan työntekijätietonsa kuukausittain päätoteuttajalle. Päätoteuttaja on velvollinen pitämään luetteloa kaikista työmaan työntekijöistä ja ilmoittamaan tiedot kuukausittain verottajalle.

Infrarakentamisessa vähemmän aliurakointia ja ulkomaalaisia

Oman työvoiman osuus on talonrakentamisessa pysynyt ennallaan eli noin kolmanneksessa. Aliurakoinnin tai vuokratyövoiman käyttö ei ole enää kasvanut. Infrarakentamisessa peräti kolme neljäsosaa työntekijöistä on yritysten omilla palkkalistoilla.

Infratyömailla on vähemmän ulkomaalaisia, koska ulkomaisia työntekijöitä on etenkin aliurakoitsijoiden ja vuokratyövoimaa välittävien yritysten palkkalistoilta. Vuokratyövoimaa on infratyömaiden vahvuudesta kaikkiaan kymmenes, josta ulkomaisten työntekijöiden osuus on 54 prosenttia. Infrassa ulkomaisen työvoiman käyttö on yleisintä Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Infrarakentamisen työvoimakysely toteutettiin marraskuussa 2013 ensimmäistä kertaa. Kyselyyn vastasi 128 yritystä, joiden työmaiden kokonaisvahvuus oli yhteensä 3 350 henkilöä.

Rakennusteollisuus RT on toteuttanut talonrakennustoimialan jäsenyrityksilleen työvoimakyselyn vuodesta 2007 lähtien. Kysely on aiemmin tehty vuosittain, nyt edellisestä kyselystä oli kulunut kaksi vuotta. Tulokset muodostavat läpileikkauksen työmaiden työvoimasta marraskuun alussa. Yrityksiltä tiedusteltiin muun muassa niiden työmaiden ja työntekijöiden määrää sekä työvoiman rakennetta kyseisellä hetkellä. Kyselyyn vastasi 208 yritystä, joilla oli käynnissä 1 999 työmaata ja niillä töissä noin 31 600 henkilöä.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 506 5021
Toimialajohtaja Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus, puh. 050 548 16
Toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA, puh. 040 560 1803

Kyselyn aineistoon työvoimakyselyt-sivulla