| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusyrityksille tarjolla uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen

Rakennusalalle on avattu Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa yritykset voivat vapaasti hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa. Ne on kehitetty RT:n ja työntekijäliittojen yhteisessä Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeessa.

Työhyvinvointitarjotin esittelee lyhyesti ja käytännönläheisesti rakennusalan yrityksissä toteutettuja toimenpiteitä sekä tutkimustietoa. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lähestytään sivustolla elintapojen, ergonomian, turvallisuuden, työkyvyn tuen, työssäjaksamisen ja työterveysyhteistyön näkökulmista. Keinot vaihtelevat aamuverryttelystä työn keventämiseen ja turvavartteihin.

Sivustolta saat neuvoja työhyvinvointihankkeiden käynnistämiseksi. Keinot työkyvyn edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi voivat joskus olla hyvinkin yksinkertaisia ja keksitty jo jossain muualla. Työhyvinvointitarjotin välittää tietoa hyvistä käytännöistä ja pyrkii laajentamaan niiden käyttöä.

Viisastu seuraamalla sairauspoissaoloja

RATE-hankkeessa kehitetyn sairauspoissaolojen seurantaohjeen ja Excel-mallipohjan avulla voit kerätä entistä tarkempaa ja vertailukelpoista tietoa sairauspoissaolojen kehityksestä yrityksessäsi.

- Malli on todella simppeli ja helppo ottaa käyttöön. Kun perustiedot ovat kunnolla hanskassa, osataan myös paremmin tunnistaa tavat, joilla sairauspoissaoloja voidaan vähentää, kertoo työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä.

Hankkeessa toteutettu sairauspoissaolokysely osoitti, että sairauspoissaolojen seuranta vaihtelee suuresti rakentamisen eri aloilla ja eri yrityksissä. Uusi ohje yhtenäistää, mitä tietoja kerätään (poissaolojen syyt ammattiaseman mukaan) ja mitä mittayksikköä tulee käyttää (päivää/henkilötyövuosi), jotta eri yritysten tiedot ovat myös keskenään vertailukelpoisia. Tilastojen mukaan rakennusalalla sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä kuin työntekijöillä keskimäärin.

- Yrityksille suunnatussa kyselyssä selvisi, että nyt sovitaan aiempaa useammin mahdollisuudesta olla sairaustapauksissa lyhyitä jaksoja poissa omalla ilmoituksella esimiehen luvalla. Joustava menettely voi parhaimmillaan lyhentää poissaoloja ja vähentää työterveyshuollon kustannuksia, Kari toteaa.

RATE-hanke toteutettiin yhteistyössä työntekijäliittojen kanssa

RATE-hankkeesta sovittiin rakennusalan työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Siihen osallistuivat Rakennusteollisuus RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN. Taustalla oli liittojen yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Hanke kesti kaksi vuotta ja siihen saatiin kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

Rakennusalan Työhyvinvointitarjotin löydät osoitteesta
http://rakennusliitto.fi/tyohyvinvointitarjotin/

Sairauspoissolojen seurantatyökalun saat käyttöösi osoitteesta
http://rakennusteollisuus.fi/sairauspoissaolot

Lisätietoa RATE-hankkeesta
http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=112364