| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusala odottaa pikaisia toimia maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseksi

Rakennusteollisuus RT pitää tärkeänä, että ympäristöministeriö laatii heti aikataulun ja kertoo toimet, joihin se ryhtyy vasta valmistuneen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin pohjalta.

”Koska raportti jäi melko yleiselle tasolle, näemme riskiksi että kartoitus ei johda riittävän ripeästi käytännön toimiin. Pahimmillaan se synnyttää vain uusia jatkoselvityksiä ja tärkeät lainsäädäntömuutokset toteutuvat vasta vuosien päästä. Pidämmekin myönteisenä merkkinä ministerin Viitasen ilmoitusta osauudistusten käynnistämisestä välittömästi”, Rakennusteollisuus RT:n elinkeinoasioista vastaava johtaja Anu Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäinen osallistui ympäristöministeriön asettamaan maankäyttö- ja rakennuslain seurantaryhmään, joka on luovuttanut 13. helmikuuta raporttinsa ministeri Viitaselle. Laajapohjaisen työryhmän tehtävänä oli laatia kahdessa vuodessa arvio lain kehittämistarpeista.

”On hyvä että maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta selvitettiin kattavasti. Maankäyttö- ja rakennuslaki on keskeinen laki, sillä maapolitiikalla ja kaavoituksella on tärkeä rooli Suomen taloudellisen kehityksen kannalta”, Kärkkäinen painottaa.

Tonttitarjonnan muodostama tulppa asuntotuotannolle poistettava

Raporttiin kirjatuista olennaisista toimenpiteistä Kärkkäinen nostaa esiin kaavoituksen nopeuttamisen muun muassa rajoittamalla kaksinkertaista valitusoikeutta, jotta tarpeeton valittaminen samasta asiasta estyisi.

Lukumääräisesti kaavavalitukset koskevat vain osaa kaikista kaavapäätöksistä, mutta ne kohdistuvat yleensä yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kaavahankkeisiin, kuten asuntorakentamiseen. Pitkien käsittelyaikojen vuoksi valitukset voivat viivyttää hankkeita vuosilla ja nostaa merkittävästi kustannuksia.

Raportin mukaan lakiin kirjataan kuntien maapolitiikan harjoittamista koskeva velvoite ja kilpailun toimivuuden näkökulma. Kunnan kaavoittajalle on asetettava määräajat kaavaprosessin ja selvitysten kestolle. Säännökset lisäisivät tonttitarjontaa ja parantaisivat asuntorakentamisen kilpailua, mikä edistäisi kohtuuhintaisen asuntorakentamisen toteutusmahdollisuuksia.

Useiden kuntien asuntotuotantoprosessi ei nykyisin vastaa kysyntää, ja tonttipula on suurin pullokaula asuntojen rakentamiselle kasvukeskuksissa ja erityisesti metropolialueella. Metropolialueella on jäänyt viime vuosina rakentamatta noin kolmannes kuntien sopimasta asuntojen määrästä.

Rakennusteollisuus RT pitää välttämättömänä, että raportin johtopäätöksiin kiireellisiksi kirjatut ja hallituksen päättämät rakennepoliittisen ohjelman hankkeet käynnistetään ja saatetaan viipymättä loppuun ympäristöministeriössä. Esimerkiksi rakennusvalvontojen yhdistäminen isommiksi yksiköiksi on kyettävä toteuttamaan suunnitellusti tällä hallituskaudella.

Lisätietoja:
Johtaja Anu Kärkkäinen, puh. 050 337 6699

Lisätietoja

  • Susanna Aaltonen
  • Controller (Balance-Team Oy)
  • susanna.aaltonen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 050 323 1336