| Rakennusteollisuus RT ry

Uusi CE-merkintäopas auttaa hankkimaan rakennustuotteita oikein

CE-merkintä tulee Suomessakin pakolliseksi suurimmalle osalle rakennustuotteita, kun EU:n rakennustuoteasetus astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013.

Rakennustuotteiden valmistajille CE-merkintä on kätevä tapa osoittaa omien tuotteiden vaatimustenmukaisuus missä tahansa EU:n jäsenmaassa. Rakennustuotteiden CE-merkintään liittyy kuitenkin erityispiirteitä, jotka tuotteiden käyttäjien ja tilaajien on syytä tuntea.

Opas erityisesti tuotteiden käyttäjille

Rakennusliikkeiden, suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja kaikkien rakennustuotteita käyttävien avuksi on CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö -opas nyt päivitetty vastaamaan heinäkuun alun uutta tilannetta.

Kirja kertoo rakennustuotteita hankkiville ja käyttäville tahoille CE-merkintäjärjestelmän periaatteista ja käytännön soveltamisesta siten, että he osaavat välttää tarpeettomat ongelmat.

Opas helpottaa löytämään yhteisymmärryksen rakentajien ja valvontaviranomaisten välillä siitä, miten rakennuskohteelle asetettujen vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa, kun käytetään CE-merkittyjä rakennustuotteita.

Kirjasta on hyötyä myös CE-merkittyjen rakennustuotteiden valmistajille, sillä se auttaa ymmärtämään, millä tavoin tuoteinformaatio kannattaa toimittaa käyttäjälle.

Hankkijatahon tarkistettava tuotteen sopivuus

”Pakollinen CE-merkintä kattaa 1.7.2013 alkaen noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista. Suomalaisille rakennustuotteiden viejille CE-merkintä avaa rakennustuotteiden sisämarkkinat ja avittaa vientiä. Toisaalta ulkomaisten rakennustuotteiden tuonti Suomeen helpottuu. Tämä vaatii tarkkuutta tuotteiden hankkijoilta, jotta tuotteita ei käytettäisi kohteissa, joihon ne eivät sovellu”, sanoo johtaja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä.

”CE-merkintään liittyvässä suoritustasoilmoituksessa tuotteen ominaisuudet selvitetään ja ne ilmoitetaan yhteisesti sovitulla eurooppalaisella tavalla. Tämä uusi eurooppalainen kieli on kaikkien rakennusalan toimijoiden nyt hallittava, jotta rakentamisessa ei tehdä virheitä. Tämä on iso haaste rakennusalalle, varsinkin kun viranomaismääräyksemme eivät rakennustuotteiden vaatimustasoja koskien ole ajan tasalla palo-ominaisuuksia lukuun ottamatta”, Koponen valottaa haasteita.

Käytännön erityispiirteet tunnettava

Tuotekirjon laajuudesta ja joidenkin harmonisoitujen tuotestandardien puutteista johtuen myös CE-merkintäjärjestelmän käytännön soveltamiseen liittyy ongelmia. Esimerkiksi tuotestandardin soveltamisala voi olla liian avoin eikä kaikissa tapauksissa kata kaikkia edellytettyjä ominaisuuksia – kuten esimerkiksi lämmöneristeen palosuojausominaisuuksia –, jolloin CE-merkintätietojen lisäksi tarvitaan muuta informaatiota. Jotta tällaisissa tapauksissa ei tule yllättäviä käytännön rakennustyötä haittaavia ongelmia, tulee rakennustuotteita hankkivien ja käyttävien olla tietoisia näistä erityispiirteistä.

”Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen tullaan varmasti jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Suurin osa rakennustuotteista tulee olemaan CE-merkinnän piirissä, joten uudet toimintatavat ja CE-merkintäasiakirjoista saatava informaatio kannattaa sisäistää mahdollisimman nopeasti. Näin säästytään turhalta työltä ja byrokratialta. Kannattaa esimerkiksi varmistaa jo etukäteen, että yhteispeli rakennusvalvonnan kanssa sujuu”, mainitsee Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro.

”Suurimmat käytännön vaikutukset työmaille tulevat todennäköisesti arkistoinnin puolelta, eli CE-merkintöjä ja suoritustasoilmoituksia täytyy jatkossa arkistoida ja luovuttaa tilaajalle kohteen luovutuksen yhteydessä. Tätä helpottamaan saamme toivottavasti ensi syksyksi sähköisen tietokantapalvelun helpottamaan paperityötä. Tässäkin yhteydessä on hyvä tietää, miten CE-merkittyjen tuotteiden kanssa toimitaan”, Kaskiaro sanoo.

Suomen Rakennusmedian kustantamana oppaan ovat päivittäneet rakennustuoteasetuksen mukaiseksi Timo Pulkki ja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä. Päivitetty opas on ollut ollut lausunnolla alkuperäisen oppaan tehneellä, viranomaisten ja teollisuuden edustajista koostuneella työryhmällä.

Lisätietoja:
Antti Koponen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, 09 1299 299
Timo Pulkki, Rakennustuoteteollisuus RTT ry,09 1299 294