| Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT jakoi vuoden 2013 apurahat

Rakenteiden kuntoarviointi, uudet suunnittelumenetelmät, rakennusalan yliopisto-opetuksen kehittäminen, ratarakenteiden kunnossapito, ympäristönäkökulmat aluekehityshankkeissa sekä kalliorakentaminen väitöskirjahankkeiden aiheina.

Rakennusteollisuus RT ry:n rakennusalan jatkokoulutusrahasto jakoi tänään vuoden 2013 apurahat kuudelle väitöskirjatutkijalle. Hakemuksia tuli tänä vuonna ennätysmäärä, lähes 30 kappaletta.

Tutkimushankkeiden aihealueet vaihtelivat laajasti rakentamisen eri osa-alueille ja hankkeiden taso oli korkealaatuinen. Apurahan saajia valittaessa kiinnitettiin huomiota erityisesti aiheen ajankohtaisuuteen sekä hankkeen vaikuttavuuteen rakennusteollisuuden liiketoiminnan ja menettelytapojen kehittymisessä.

Nyt kahdennentoista kerran jaetut apurahat saivat väitöskirjatyötään varten DI Eeva Huuskonen-Snicker, DI Henri Perttola, DI Alpo Salmisto, DI Mika Silvast, DI Eeva Säynäjoki sekä DI Lauri Uotinen. Apurahojen suuruus oli 5 000 euroa.

RT:n jatkokoulutusrahaston vuoden 2013 apurahojen saajat ja aiheet

DI Eeva Huuskonen-Snicker, Aalto-yliopisto, Teknillinen geologia
Geofysikaalisten mittausmenetelmien, erityisesti maatutkan soveltaminen betonirakenteiden kuntoarvioinnissa

Eeva Huuskonen-Snickerin väitöskirjan aiheena on maatutkamenetelmän soveltaminen betonirakenteiden tutkimisessa. Maatutka on nopea ja ainetta rikkomaton tutkimusmenetelmä, jota voitaisiin hyödyntää laajamittaisemminkin Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena on edistää tutkamenetelmän käyttöä erityisesti korjausrakentamiskohteissa.

Tutkimuksessa on mitattu laboratoriossa betoninäytteiden permittiivisyysominaisuuksia, jotka vaikuttavat tutkasignaalin etenemiseen. Myös maatutkatulosten tulkintaa on kehitetty, jolloin tutkakuvasta pystytään arvioimaan havaittujen kappaleiden materiaaliominaisuuksia pelkän sijaintitiedon lisäksi.

DI Henri Perttola, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikka
Kolmiulotteisen mallin kehittäminen ruuvattujen teräsliitosten suunnittelua ja mitoitusta varten

Henri Perttolan tutkimuksen aiheena on ruuvattujen päätylevyllisten teräsliitosten kolmiulotteinen (3D) mallinnus, joka on yhteensopiva Euronormin kaksiulotteisen mitoitusmenetelmän kanssa. Tavoitteena on kehittään yksinkertainen, fysikaalinen 3D liitosmalli ja siihen perustuen käytännöllinen menetelmä liitosten suunnittelua ja mitoitusta varten.

Paitsi liitoksen turvallisuuden varmistamisessa, tutkittu menetelmä on käyttökelpoinen, kun se sidotaan osaksi kustannusten ja/tai ympäristövaikutusten optimointiin tähtäävää suunnittelua. Ruuviliitosten toteuttaminen osittain jäykkinä liitoksina on yksinkertaista ja niiden todellisen jäykkyyden hyödyntäminen tuo edelleen säästöjä palkkien ja pilareiden kustannuksissa. Kun rakennusrungon kustannuksia optimoidaan liitosten jäykkyyden suhteen, osatehtävänä on liitosten 3D mallinnus. Väitöstutkimukseen kuuluu lisäksi kokeellinen osuus ja liitosten numeerinen analyysi.

DI Alpo Salmisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustuotanto ja -talous
Rakennustuotannon yliopisto-opetuksen kehittäminen: Rakennusalan osaamistarpeet ja tiedon luomiseen perustuva oppiminen

Alpo Salmiston väitöstutkimuksen aiheena on rakennustuotannon yliopisto-opetuksen kehittäminen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa rakennusalan tulevaisuuden osaamistarpeista ja tiedon luomiseen perustuvien opetusmenetelmien vaikuttavuudesta opiskelijoiden oppimiseen rakennustuotannon yliopistokoulutuksessa.

Yhteiskunnan muutos on asettanut rakennusalalle uusia osaamistarpeita. Muuttuvat osaamistarpeet asettavat kehitystarpeita myös alan koulutukselle. Tutkimus antaa uutta tietoa aktivoivien ja tiedon luomiseen perustuvien opetusmenetelmien soveltamisesta rakennustuotannon yliopisto-opetuksessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää rakennusalan yliopistokoulutuksen kehittämisessä ja alan osaamisen vahvistamisessa.

DI Mika Silvast, Tampereen teknillinen yliopisto, Maa- ja pohjarakennus
Radan kunnossapidon ja rakenteen parantamisen suunnittelu yhdistetyn aineiston analyysin avulla

Mika Silvastin väitöskirjatutkimus käsittelee rautateiden kunnossapidon ja rakenteenparantamis-suunnittelun optimointia radan kunto- ja rakennemittaustietojen yhdistetyn analyysin perusteella. Tutkimuksessa esitettävä yhdistetyn rata-aineiston analyysimenetelmä on uraauurtava, koska yleisesti eri menetelmillä mitattuja tuloksia tarkastellaan omilla sovelluksilla ilman aineistoja yhdistävää käyttöliittymää tai algoritmia.

Yhdistetyn aineiston analyysin avulla saavutetaan huomattavia etuja muun muassa suunnittelun täsmällisyytenä ja toteutuneiden korjausrakenteiden laadun parantumisena. Tutkimuksen tavoitteena on tehostaa radan rakenteenparantamisen prosessia ja luoda menetelmä ”vähemmällä enemmän” -ajattelun mukaiseen vakavimpien ongelmapaikkojen täsmäkorjaukseen.

DI Eeva Säynäjoki, Aalto-yliopisto, Kiinteistötalous
Ympäristönäkökulma aluekehityshankkeiden suunnittelu- ja toteutusprosesseissa

Eeva Säynäjoen väitöstutkimuksen aiheena on ympäristönäkökulma aluekehityshankkeiden suunnittelu- ja toteutusprosesseissa. Yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen on tunnistettu ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnonvarojen riittävyyden kannalta kriittisiksi toiminnoiksi. Aluetasoisia ekokriteeristöjä käytetään rakentamiseen liittyvän päätöksenteon tukena ja yritysten kilpailuvaltteina melkoisen mittakaavan kysymyksissä.

Arviointimenetelmien puutteet ja epävarmuudet voivat pahimmillaan ohjata valtavia investointeja ja toimenpiteitä väärään suuntaan. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tehokkaimmista keinoista vähentää ympäristön kuormitusta suomalaisissa kaupungeissa.

DI Lauri Uotinen, Aalto-yliopisto, Kalliorakentaminen
Stress damage resistance of biaxially confined sprayed concrete liners in crystalline rock

Lauri Uotisen väitöstutkimuksen aiheena ovat ruiskubetonin jännitysvauriot. Väitöstutkimuksen tavoitteena on tehostaa ruiskubetonin mitoittamista jännitysvaurioita vastaan ja siten parantaa betonirakentamisen laatua. Tarkemman suunnitteluprosessin käyttöönotto parantaa varmuutta, vähentää liiallista betonin käyttöä ja samalla rakentamisen ympäristörasitus pienenee.

Tutkimuksen tuloksena syntyy parannettu menetelmä ruiskubetonirakenteiden mitoittamiseksi jännitysvaurioita vastaan. Tuloksia voidaan hyödyntää kalliorakennuskohteissa sekä kaivosrakentamisessa ja muissa ruiskubetoniteknologiaa hyödyntävissä hankkeissa.


Lisätiedot: johtaja Jukka Pekkanen, puh. 050 527 6966