| Rakennusteollisuus RT ry

Rakentamisen laatu herättää intohimoja myös tekijöissään

Rakentamisen laatu puhututtaa alan ammattilaisia. Rakennusteollisuus RT:n järjestämässä verkkohaastattelussa lähes tuhat rakennusalan edustajaa pohti syitä rakentamisen laatuongelmiin ja etsi keinoja niiden ratkaisemiseksi. Päällimmäiseksi pulmaksi nähtiin liian kireät aikataulut. Pintaa raaputtamalla esiin nousivat suunnittelun ja yhteispelin puutteet hankkeen eri vaiheissa ja eri toimijoiden kesken. Toisaalta ammattilaiset haluavat pitää kiinni perinteisestä ammattiylpeydestä ja saada tunnustusta hyvin tehdystä työstä.

Rakennusalan ammattilaisten kokemat ongelmat kiteytyivät yksimielisesti aikatauluihin. Rakennuttaja valmistelee hanketta yleensä pitkään, mutta aika lopullisesta aloituspäätöksestä rakennustöiden alkamiseen jää usein liian lyhyeksi. Yksityiskohtia ei ehditä ratkoa ennalta, ja kiire suunnittelussa siirtää kiireen työmaalle.

”Hankkeet on nykyään sen sorttisia, että karrikoiden sanottuna, kun tänään aloitetaan, niin eilen piti olla jo vastaanottotarkastus”, eräs haastateltava sanoo. ”Pahimmat esimerkit epärealistisen kiivaista aikatauluista tulevat kuntasektorilta”, toteaa toinen.

Kiire ei ole perimmäinen syy vaan seuraus heikosta hankkeen johtamisesta ja ennakkovalmistelusta. Urakoitsijallakin on monesti hoppu rynnätä montulle, vaikka kannattavampaa olisi miettiä paremmin etukäteen töiden yhteensovittamista ja hankintoja.

”Ensin suunnittelu, sitten toteutus. Ei samaan aikaan”, kuuluu ammattilaisen neuvo, joka pätee myös omatoimirakentajalle.

Yhteistyöllä aika- ja kustannuspaineet haltuun

Rakentamisen haasteeksi haastatteluissa kohosi alan pirstaleisuus ja kokonaisnäkemyksen puuttuminen. Tämä johtuu sekä toiminnan projektiluonteisuudesta, toimijoiden määrästä että alalla yleistyneistä jaetuista urakkamalleista.

”Jos autotehdasta verrattaisiin rakennushankkeeseen, jokainen valmistettava auto olisi prototyyppi. Tuotantolaitos vaihtaisi paikkaa ja tekijöitä jokaisen auton jälkeen, ja suunnitelmat sekä aikataulu tulisivat usein asiakkaalta. Millaisilla autoilla mahtaisimme ajaa?”, heittää rakentamisen kehityksestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Haastateltavat pitivät rakentamisen laadun kannalta keskeisinä etenkin suunnittelun ja tuotannon parempaa koordinointia sekä tiiviimpää yhteistyötä hankkeen eri osapuolten välillä. Epäselvät vastuusuhteet nakertavat ammattiylpeyttä, joka on perinteisesti ollut rakentajilla vahva. Tekijöitä pitäisi kannustaa kaikilla tasoilla laadun tuottamiseen ja nostaa esiin myös myönteisiä esimerkkejä.

”Rakentaminen onnistuu kuitenkin useimmiten hyvin, vaikka se on erittäin monen muuttujan summa. Kyse on verkostojen ja projektien hallinnasta”, Rakentamisen laatu RALA ry:n toimitusjohtaja Tuula Råman muistuttaa.

Rakentamisen laatua koskevan verkkohaastattelun toteutti kesäkuussa Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakentamisen laatu RALA ry:n toimeksiannosta Fountain Park. Haastattelun osallistujiksi kutsuttiin rakentamisen eri osapuolia, muun muassa suunnittelijoiden, rakennuttajien, urakoitsijoiden ja viranomaisten edustajia. Mielipiteensä ilmaisi melkein tuhat ammattilaista.

”Rakentamisessa korostuvat eri toimijoiden roolit, minkä vuoksi oli tärkeä saada näkemyksiä koko ketjusta. Verkkoaivoriiheen osallistuneiden vastausaktiivisuus osoittaa, että alalla koetaan laatu ja sen kehittäminen merkittäviksi”, sanoo johtaja Janne Jauhiainen Fountain Parkista.

Lisätietoja antaa
Rakennusteollisuus RT:n kehitysjohtaja Jukka Pekkanen, puh. 050 527 6966
Rakennusteollisuus RT:n viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusteollisuus lähti laatupolulle

Rakennusteollisuus RT on aloittanut kehityshankkeen rakentamisen laadun parantamiseksi. Rakennusteollisuuden laatupolku -hankkeessa on tarkoitus muodostaa yhtenäisiä mittareita työmaiden laaduntuottokyvyn arviointiin sekä kehittää työkaluja laatuvirheiden seurantaan ja vähentämiseen.

Lähtötiedoksi hankkeessa selvitettiin alustavasti asuntotuotannon takuukustannuksia, jotka vaihtelivat yhden prosenttiyksikön molemmin puolin. Takuukustannusten tilastointiin ei ole ollut vakiintuneita tapoja, mutta takuukustannukset näyttävät vähentyneen 1990-luvun loppuun verrattuna. Selvityksestä vastanneen Aalto-yliopiston tutkimuspäällikön Juha-Matti Junnosen mukaan suomalaisen rakentamisen tilanne ei eroa muista maista ainakaan kielteisesti.

Selvityksessä kartoitettiin samalla yleisimpiä virhetyyppejä, jotka olivat pysyneet samoina 1990-lukuun nähden. Yleisimmät asiakkaiden reklamoimat virheet liittyivät edelleen viimeistelyyn, kuten ikkunoiden ja parvekeovien asennusten säätöihin sekä seinien ja kattojen halkeamiin. Vakavia virheitä esiintyy verrattain vähän.

 

Tietoa virhealttiimmista rakennusosista ja töistä käytetään hyväksi laatupolkuhankkeessa. Tarkoitus on muun muassa muodostaa laaduntarkastuskortit, joiden avulla työmailla kyetään tunnistamaan ja siten myös poistamaan virheet entistä tehokkaammin.

”Märkätilat ovat hyvä esimerkki rakentamisen virheiden järjestelmällisestä poistosta. 1980-luvulla kylpyhuoneet olivat varsinainen ongelmapesä. Tutkimuksen, ohjeistuksen, pätevyysvaatimusten, valvonnan ja mittauksen avulla nykyisin osataan rakentaa kastumiselle alttiit tilat oikein”, kertoo rakentamisen kehityksestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä.

Laatupolkuhankkeeseen osallistuvat Rakennusteollisuus RT:n lisäksi Rakentamisen laatu RALA ry ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI sekä asiantuntijaresursseina Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu ja Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustuotanto ja -talouden yksikkö. Lisäksi Fountain Park toteutti verkkohaastattelun, jonka avulla kerättiin laajalti alan ammattilaisten näkemyksiä laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Rakennusteollisuus RT nostattaa laatukeskustelua Porin SuomiAreenassa

Rakennusteollisuus RT järjestää paneelikeskustelun ”Faktaa ja fiktiota rakentamisen laadusta” keskiviikkona 18.7. kello 10.30–11.45 SuomiAreena-pihalla, osoitteessa Antinkatu 2.

Keskustelussa kirjailijat Tuomas Vimma ja Jussi Lähde ottavat mittaa rakennusalan ammattilaisista, joita paneelissa edustavat Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski, Skanskan toimialajohtaja Tuomas Särkilahti, Porin kaupungin apulaisrakennustarkastaja Sirpa Tauru sekä talonrakentajaksi Porin Winnovasta juuri valmistunut Kalle Uusitalo. Lisäksi asiakkaiden näkökulmaa edustaa paikalle tuleva yleisö. Keskustelun juontaa RT:n viestintäjohtaja Merja Vuoripuro.

Keskustelu rakentamisen laadusta jatkuu SuomiAreenassa myös torstaina 19.7. kello 10.30–11.00 Promelavalla. Porin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus ja RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti taittavat peistä kaavoituksen vaikutuksista asuntojen hintaan ja laatuun. Keskustelussa haetaan vastauksia siihen, missä määrin on kunnan omissa käsissä, millaista ja minkähintaista asuntotarjontaa alueella on. Keskustelua virittää Jussi Lähde.

Kuuntele Yle Satakunnan radiohaastattelu linkistä: http://areena.yle.fi/radio/1624030