| Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT jakoi vuoden 2012 apurahat

Matalaenergiarakentaminen, ilmastovaikutusten hallinta, kalliomekaniikka sekä tilaajan ja urakoitsijan välinen yhteistoiminta väitöskirjahankkeiden aiheina

Rakennusteollisuus RT ry:n rakennusalan jatkokoulutusrahasto jakoi tänään vuoden 2012 apurahat viidelle ansioituneelle tutkijalle. RT jakaa vuosittain apurahoja jatkokouluttautumishankkeille suomalaisen rakentamisen ja sen kansainvälistymisen edistämiseksi. Apuraha myönnetään ensisijaisesti tohtorin tutkinnon suorittamiseen tähtäävään jatko-opiskeluun. Nyt kahdennentoista kerran jaetut apurahat saivat väitöskirjatyötään varten TkL, KTM, Juha-Matti Junnonen, DI Mikko Kantola, DI Topias Siren, DI Antti Säynäjoki ja TkL Olli Teriö.

Myös tänä vuonna hakemuksia tuli runsaasti ja ehdolla olleet hankkeet olivat korkeatasoisia. Hankkeiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti ajankohtaisuuteen sekä niiden vaikuttavuuteen rakennusteollisuuden liiketoiminnan ja menettelytapojen kehittymisessä.

RT:n jatkokoulutusrahaston vuoden 2012 apurahojen saajat ja aiheet

TkL, KTM, Juha-Matti Junnonen, Aalto-yliopisto, Rakentamistalous

Juha-Matti Junnosen tutkimuksen aiheena on tilaajan tiedonantovelvollisuus ja urakoitsijan selonottovelvollisuus. Valtaosa rakennusurakkariitojen perimmäisistä syistä johtuu pitkälti tietoon liittyvistä seikoista. Tutkimuksessa tavoitteena onkin kuvata ja systematisoida tietoon liittyvien velvollisuuksien eli tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksien sisältöä ja laajuutta.

Tutkimuksen pääpaino on yksittäisiä tilanteita koskevien täsmällisten tulkintasuositusten sijasta hahmottaa tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksiin liittyviä yleisiä kriteereitä. Tutkimuksen avulla tilaaja ja urakoitsija voivat muodostaa selkeän käsityksen siitä, miten tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksia koskevat ongelmat voidaan jäsentää ja siten ratkaista erimielisyydet ilman usein kalliita ja aikaa vieviä oikeudenkäyntejä. Näin tutkimustuloksia voidaan hyödyntää rakentamisprosessien tehostamisessa.

DI Mikko Kantola, Aalto-yliopisto, Rakentamistalous

Mikko Kantolan väitöskirja käsittelee matalaenergiarakentamista ja uusiutuvia energiahuoltoratkaisuja hankinnan ja laadunvarmistuksen näkökulmista. Vuonna 2020 voimaantuleva EU-direktiivi, joka edellyttää kaikkien uusien rakennusten olevan ”lähes” nollaenergiataloja (nZEB), aiheuttaa suuren muutoksen rakennusteollisuudessa. Tähän muutokseen voidaan valmistautua kehittämällä tehokkaita toimintatapoja, joita väitöstutkimus tarjoaa.

Jotta laatuvirheiltä vältytään, matalaenergiarakentaminen vaatii modernien hankemuotojen ja erityisesti talotekniikkaan ja rakennusfysiikkaan liittyvien toiminnan- ja laadunvarmistustoimenpiteiden hyödyntämistä. Matalaenergiatalojen laadun- ja toiminnanvarmistuksen keskiössä ovat energiatehokkuus ja sisäilmasto.

DI Topias Siren, Aalto-yliopisto, Kalliomekaniikka

Topias Sirenin väitöstutkimuksen aiheena on Suomen vallitsevien kivilajien, gneissin ja graniitin, kalliomekaaninen jännitystilavauriokäyttäytyminen. Väitöstutkimusta voidaan soveltaa muun muassa toteuttaessa vaikeita projekteja, kuten suuria vesivoimalahankkeita sekä yhä syvemmälle eteneviä kaivoksia sekä infrahankkeita.

Sovelluskohteita ovat tulevaisuudessa myös energiateknologiaan liittyvät suurhankkeet, kuten energian- ja hiilidioksidin varastointi kalliovarastoihin. Tutkimus tukee maanalaisen rakentamisen edellytyksiä kohdata turvallisesti ja taloudellisesti yhä haasteellisempia kalliomekaanisia olosuhteita.

DI Antti Säynäjoki, Aalto-yliopisto, Kiinteistötalous

Antti Säynäjoki keskittyy väitöskirjatutkimuksessaan asuinalueiden rakentamisen ja käytön kasvihuonekaasupäästöihin. Asuinalueiden energiatehokkuuden parantamista pidetään varteenotettavana keinona ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan uusien alueiden rakentaminen ja vanhojen peruskorjaaminen kuitenkin lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehässä useiden vuosikymmenten ajaksi, vaikka käyttövaiheen päästöt siten pienenevätkin. Näin ollen myös rakentamisvaiheen päästöihin tulisi kiinnittää huomiota, esimerkiksi uusien rakennusmateriaalien ja -tekniikoiden kautta. Olennaista on tarkastella ja vähentää koko elinkaaren aikaisia päästöjä.

TkL Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustuotanto ja talous

Olli Teriön väitöskirjatyössä perehdytään rakennustyömaiden ympäristönäkökohtiin, niiden hallintaan ja ympäristöjohtamisen menetelmiin. Nippuväitöskirjan neljässä artikkelissa käsitellään ympäristöjärjestelmiä, ympäristötoiminnan mittaamista sekä rakennustyömaiden tärkeimpien ympäristönäkökohtien eli energiankäytön ja materiaalitehokkuuden hallintaa.

Yhteenvetona neljästä artikkelista tullaan esittämään kokonaisvaltainen suunnittelu- ja johtamismalli rakennusyrityksen ja rakennustyömaan ympäristönäkökohtien hallintaan. Mallin lähtökohtana on tarpeenmukaisuus, yksinkertaisuus ja mahdollisimman hyvä käytettävyys työmaatasolla.


Lisätiedot:
johtaja Jukka Pekkanen, puh. 050 527 6966