| Rakennusteollisuus RT ry

Kohtuuhintainen asuntotuotanto edellyttää toimivia tonttimarkkinoita ja liiallisen sääntelyn purkamista

Kohtuuhintaisen asumisen ja vuokra-asuntotuotannon edistäminen ovat valtioneuvoston asuntopoliittista toimenpideohjelmaa koskevan ehdotuksen tavoitteita. Rakennusteollisuus RT pitää erityisen tärkeinä ohjelmaan sisältyviä toimia tonttimaan saatavuuden turvaamiseksi sekä rakentamisen sääntelyn keventämiseksi. Yhtenä esimerkkinä RT nostaa esiin maanomistajan mahdollisuuden tehdä aloitteita asemakaavoituksen käynnistämiseksi, mikä aiotaan nyt selvittää.

Kuntien rooli on keskeinen, ja ohjelma kytkeytyy tiiviisti tuleviin Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin aiesopimuksiin sekä liikennepoliittiseen selontekoon. Aiesopimuksissa on tarkoitus purkaa kuntien kaavoitusta ja asuntorakentamista koskevat tavoitteet entistä konkreettisemmalle tasolle. Sopimusten sitovuutta puolestaan vahvistetaan kytkemällä valtion infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen kuntien asuntotuotannon kehittämiseen.

Ohjelman mukaan ympäristöministeriö kehittää rakentamisen viranomaisohjausta ja rakentamismääräysten yhdenmukaista tulkintaa, minkä tarve nähdään RT:ssä ilmeiseksi. Liitto saa nykyisin yrityksiltä paljon palautetta tilanteista, joissa määräysten ja muun säännöstön tulkinnat vaihtelevat kunta- ja jopa virkamieskohtaisesti. Tästä aiheutuu ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Asuntorakentamisen kustannustehokkuutta pyritään lisäämään myös kaavamääräysten keventämisellä ja niin sanottujen normitalkoiden jatkotyöllä.

Ohjelmaan sisältyy myös toimenpide rakentamisen arvoketjun toimivuuden selvittämiseksi etenkin tarjonnan lisäämisen ja kilpailun edistämisen näkökulmasta. RT näkee hyvänä, että kyse on nimenomaan koko arvoketjun tarkastelusta raakamaasta valmiiseen asuntoon saakka.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että asuntopoliittista ohjelmaa valmistelleessa työryhmässä olivat eri osapuolet ja näkökannat laajasti edustettuina. Rohkeat avaukset jäivät puuttumaan, mutta on tärkeää että toimenpiteet ovat oikeasti vietävissä käytäntöön”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti summaa.