| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi MRL:n muuttamisesta ja YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö-ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden sääntöjen kumoamisesta sekä ympäristöministeriö asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista (YM026:00/2017).

Yleistä

Lausunnolla olevissa esityksissä on uudet säännökset maankäyttö-ja rakennuslain muutoksista asetuksenantovaltuuksiin liittyen (MRL 117j ja MRL 117k), joilla mahdollistetaan ympäristöministeriön asetuksen antaminen liittyen asuin-, majoitus-, työ- ja kokoontumistiloihin liittyen.

Lisäksi lausuntoa pyydetään esityksistä liittyen maankäyttö-ja rakennuslain säännöksiin koskien rakennusta (MRL 113§), kerrosalaa (MRL 115§) ja rakennusluvan edellytyksistä asemakaava-alueella (MRL 135§). Edelleen esitys sisältää säännökset maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta.

Esityksen kannalta merkityksellisin on kerrosalaa koskeva MRL 115§ muutos, joka sallii rakennusoikeuden ylittämisen väestösuojien rakentamiseen tarvittavan pinta-alan osalta. Lisäksi ehdotus sisältää säännökset paksujen ulkoseinien ja huoneistoa rajaavien seinien rajaamisen rakennusoikeuteen laskettavan tilan ulkopuolelle ja sallittaisiin rakennusoikeuden ylitys taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen ja hormien osalta.

Edelleen lausuntoa pyydetään ympäristöministeriön asetuksesta asuin-, majoitus- ja työtiloista, jolla korvataan ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta (G1 vuodelta 2004). Ympäristöministeriön asetuksenantovaltuus perustuu edellä esitet-tyyn uuteen MRL 117j säännökseen.

Toisaalta esitys sisältää myös asetuksenantovaltuuden teknisistä ratkaisuista liittyen matkaviestinten sisätilakuuluvuuteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos asuin- ja majoitus-, työ- ja kokoontumistiloja koskevista asetuksenantovaltuuksista

Pidämme esitystä laissa annettavista asetuksenantovaltuuksista perusteltuna, jotta asetuksenantovaltuus perustuu lakiin.

Laajennusta koskeva täsmennys rakennuksen määritelmää koskevaan MRL 113§:ään

Esityksen kannalta hyvää on se, että se johtaa yhteneväisiin tulkintoihin esimerkiksi rakennusvalvontavirastoissa. Toisaalta säännös ei anna jatkossa mahdollisuutta jous-taville tulkinnoille.

Muutokset kerrosalaa koskevaan MRL 115§:ään

Huoneistoa rajaavien 180 mm seinäpaksuuksien ylityksen, kuilujen, hormien ja kanavistojen jättäminen pois rakennuksen kerrosalan laskemisesta on mielestämme erittäin kannatettava ajatus. Kanavistoja ei ole enää välttämättä tarkoitus mitoittaa minimimäärään, vaan niistä voi-daan tehdä tarpeen niin vaatiessa isompia niin asennuksen kuin huollonkin helpottamiseksi. Toisaalta esitys on parannus siihen, että voidaan toteuttaa tavanomaiselle koneelliselle ilman-vaihdolle vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Väestönsuojien osalta on valitettavaa, että niitä edelleen joudutaan Suomessa laajassa mittakaavassa rakentamaan eikä helpotuksia ole tullut pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjauksesta huolimatta.

Pidämme erittäin hyvänä, että väestönsuojien vaatima lisätila ei enää vähennä rakennuksen kerrosalaa. Tältä osin kuitenkin todettakoon, että usealla paikkakunnalla em. käytäntö koskee jo kaikkia maanpäällisiä väestönsuojia. Tältä osin säännös onkin selventävä.

MRL 117§j Asuin-, majoitus- ja työtilat

Matkaviestinten kuuluvuus

Matkaviestinverkkojen kuuluvuus on ollut julkisuudessa esillä jo usean vuoden ajan. Kuulu-vuusongelma ei ole erityisen yleinen, mutta osassa asuinkerrostaloja on yksittäisiä kuuluvuusongelmia, joka voi pahimmillaan kuitenkin johtaa hätätilanteessa siihen, että hätäviestiä ei saada lähetettyä. On ilmennyt, että on operaattoreita, joiden verkko ei kuulu jossain rakennuksissa, vaikka muiden operaattoreiden verkot kuuluvat. Ongelma ei koske juurikaan toimistoja tai julkisia rakennuksia, koska niihin rakennetaan sisäinen antenniverkko jo rakennusvaiheessa. Matkapuhelinverkon kuuluvuus riippuu paitsi käytetyistä rakenteista myös operaattoreiden tukiasemien sijoitusetäisyyksistä ja tehoista.

Rakennusteollisuus RT ry selvitti asiaa yhdessä mm. Ympäristöministeriön ja alan muiden toimijoiden kanssa vuonna 2012, jonka tuloksena julkaistiin ohje tämän asian huomioon ottamiseksi rakennushankkeessa. Rakennusteollisuus RT ry suosittelee jäsenyrityksilleen varautumista sisäisen antenniverkon rakentamiseen tekemällä putkivaraukset sähköpääkeskuksesta porraskäytäviin, jotta antennien asentamisen yhteydessä ei tarvitse tehdä rakennustöitä, vaan operaattori pääsee asentamaan antennit kaapeleineen porraskäytäviin ja tukiaseman sähköpääkeskukseen. Samalla suositellaan tilavarauksen jättämistä sähköpääkeskukseen operaattorin tukiasemaa varten.

Nykyisiä 800 MHz:n 4g-verkkoja koskee verkkotoimilupaehto, jossa on vaatimus kohtuulliselle sisätilakuuluvuudelle. Ehto astui voimaan koskien Teliaa vuoden 2017 alusta ja Elisaa ja DNA:ta ehto alkaa koskea vuoden 2019 alusta. Viestintävirasto jätti joulukuussa 2016 lausunnolle suosituksen 218/2016 S: Kriteerit matkaviestinverkon peittoalueen määrittämiseksi. Kyseisellä suosituksella Viestintäviraston oli tarkoitus määritellä tarkemmin verkkotoimilupaehdon sisältöä. Lausuntoehdotuksessa sisäpeitto on määritelty seuraavasti: Televerkkopalvelut ovat ilman käyttäjille aiheutuvia lisäkustannuksia saatavilla vakituisessa asunnossa tai yrityksen toimipis-teessä tavanomaisessa käyttöympäristössä.

Lausuntokierroksen jälkeen varsinaista viestintäviraston suositusta ei ole kuitenkaan jostain syystä annettu. Mielestämme matkaviestinverkon kuuluvuuden ongelmat pystyttäisiin selvittämään heti, mikäli Viestintävirasto antaisi suosituksensa ja sitä ryhdyttäisiin noudattamaan. On huomattava, että verkkotoimiluvan ehto sisätilapeitosta koskee jo nyt Teliaa, joten ongelmia ainakaan heidän verkkonsa osalta ei pitäisi olla.

Todettakoon, että ympäristöministeriö järjesti keskustelutilaisuuden aiheesta 5.6.2017. Kysei-sessä tilaisuudessa mm. Nokian tutkimuspäällikkö totesi, että tulevien 5g-sisäverkkojen osalta on erittäin hyvä, että ulkoseinät estävät signaalien pääsemisen rakennuksen ulkopuolelle, jotta verkot eivät häiritse toisiaan. Ulkoseinien muuttaminen nykyistä paremmin matkaviestinverkkoja läpäiseväksi vaikuttaisi myös heikentävästi energiatehokkuuteen ja ääniolosuhteisiin sekä olisi merkittävästi kalliimpaa kuin sisäverkon rakentaminen. Samaisessa tilaisuudessa LVM:n edustaja totesi, että verkkotoimilupien osalta ei voida vaatia ulkotilapeittoa rakennusten läheisyydessä. Kuitenkin LVM vaatii verkon sisätilapeittoa kiinteistön omistajalta verkkojen rakentamisen ollessa luvanvaraista, joiden ehtojen täyttymistä he itse valvovat. Kiinteistön omistajien ja rakentajien näkökulmasta yhtälö tuntuu erittäin vaikealta toteuttaa.

Mikäli Viestintävirasto hoitaisi oman osuutensa verkkotoimilupaehtojen täyttämisessä, tätä ongelmaa ei enää pitäisi olla Telian verkon osalta ja vuoden 2019 alusta ei minkään verkon osalta. Tässä mielessä MRL 117§ j lisäys koskien hätäpuheluita on turha ja ainoastaan lisää sää-telyä. Mutta mikäli Eduskunnan lausumasta johtuen asiaa on tässä yhteydessä säädettävä, niin ehdotamme, että YM voi omassa asetuksessaan pakottaa sisäverkon antenniputkitukset ja sähköpääkeskuksen tilavaraus pakolliseksi mahdollista sisäverkon rakentamista varten. Tämä myös mahdollistaa jatkossa uusien tekniikoiden käyttöönoton tukiasemaa ja mahdollisesti an-tenneja vaihtamalla. Tulevat 5g-verkot toimivat nykyisiä taajuuksia selvästi korkeammalla alu-eella (3,5 GHz ylöspäin), joten mahdolliset muutokset koskien 800 MHz verkon seinien lä-päisyä varten ei auta mitään tulevaisuudessa, vaan silloin on joka tapauksessa rakennettava si-säinen antenniverkko.

Edellä mainittuun perustuen pidämme jopa kohtuuttomana, että yksiselitteinen vaatimus velvoite koskee vain rakennuksia eikä operaattoreita. Vaatimukset tulisi esittää LVM:n valmistelemissa laeissa ja velvoittaa operaattoreita huolehtimaan riittävästä peittävyydestä.

Teknisluonteinen korjaus rakennusluvan edellytyksiä koskevaan 135§:ään

Esityksen mukaan sanamuoto koskien rakennusluvan edellytyksiä ”noudatetaan soveltuvin osin” muuttuu ”on noudatettava” sanamuotoon.

Pidämme täsmennystä kannatettavana ja selventävänä.

Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtilojen suunnittelusta.

Ympäristöministeriön asetuksella korvattaisiin nykyinen asuntosuunnittelusta annettu ympäristöministeriön Suomen Rakentamismääräyskokoelman (G1 vuodelta 2004). Nähdäksemme kyseessä on puhtaasti G1:n muutos asetukseksi.

Emme kannata asetuksen 5 pykälän säännöstä siitä, että luoteen ja koillisen väliseen suuntaan avautuva huoneisto ei täyttäisi asumiselle asetettavia vaatimuksia. Mielestämme ko. säännös tulisi määrätä yksittäistapauksessa rakennuskohtaisesti kaavassa. Muussa tapauksessa ilmansuunnan sääntely asetuksissa voi johtaa siihen, ettei kohdetta voi toteuttaa. 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö-ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden sääntöjen kumoamisesta sekä ympäristöministeriö asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista (YM026:00/2017) (pdf)