| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkista-misesta (YM7/400/2017)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta (YM7/400/2017)

Yleistä
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman (liite 4) kirjauksen mukaan kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn, jossa valitusoikeus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää ensin valitusluvan saamista. Hallitusohjelman kirjaus on mielestämme siltä osin yksiselitteinen, että valituslupajärjestelmä on tarkoitus ottaa rakentamis-ja ympäristöasioissa kattavasti käyttöön.

Lausunto

Esitys pitää sisällään ympäristöoikeuden muutoksenhaun sääntelystä siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Valituslupajärjestelmä otetaan käyttöön ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineslain mukaisissa asioissa. Sen lisäksi valituslupajärjestelmää laajennettaisiin maankäyttö- ja rakennuslain uusiin asiaryhmiin ja vastaamaan hallintolainkäyttölain säännöksiä.

Pidämme esitystä erittäin kannatettavana. Mielestämme on perusteltua, että valituslupajärjestelmä on käytössä yhdenmukaisesti ja kattaa kaikki rakentamis- ja ympäristöasiat. Valituslupajärjestelmä mahdollistaa sen, että korkeimman hallinto-oikeuden resursseja voidaan käyttää yhteiskunnallisesti merkittäviin valitusasioihin ja asioiden käsittely nopeutuu. Kattava valituslupajärjestelmä tuo ennakoitavuutta muutoksenhakuun, joka on sekä kansalaisten että elinkeinoelämän etu.

Erityisesti nykyiset maankäyttö- ja rakennuslain säännös 188§ valitusoikeudesta, joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asemakaavaa, on aiheuttanut tulkintaongelmia. Sinänsä vuonna 2008 tehty muutos lakiin on ollut oikeansuuntainen.

Esityksestä

Luonnosesityksen perusteella jää lukijalle jokseenkin epäselväksi, miten valituslupajärjestelmää laajennetaan maankäyttö- ja rakennuslupa-asioissa. Tätä vaikeuttaa myös säännöksen nimi, jossa ei mainita lainkaan kaavoitusta. Vasta esityksen sivulla 18, jossa kerrotaan esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset, kun todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslain valituslupajärjestelmän soveltamisalaa laajennetaan uusiin asiaryhmiin ja valituslupajärjestelmää tarkistetaan hallintolainkäyttölain säännösten mukaisesti. Lukijalle jää siltäkin osin vähän epäselväksi, miten valituslupajärjestelmää laajennetaan asiaryhmien osalta ja laajennuksen sisältö tarkentuu yksityiskohtaisemmin vasta varsinaisesta pykälätekstistä.

Pyydämmekin vielä täydentämään ja selkeyttämään esitystä tavoitteiden ja laajennuksen asiaryhmien osalta. Esityksessä voisi toisaalta tuoda selvyyden vuoksi esimerkinomaisesti esiin myös ne asiaryhmät, joita valituslupavaatimus ei koske esim. ministeriön päätökset.

Haluamme myös tässä yhteydessä tuoda esiin, että pidämme perusteltuna maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen konkreettista käynnistämistä pikaisella aikataululla. Nykyistä       2000-luvun vaihteessa säädettyä lakia on täydennetty useita kertoja, joka on johtanut jo ennestään laajan lain vaikeaan hallittavuuteen. Kokonaisuudistus on perusteltua, kun lakiin joudutaan tekemään muutoksia myös maakuntauudistuksen toteuttamiseksi. Tarkasteluun tulisi muilta osin ottaa ainakin kaavatasot ja niiden sisällöt.

Pidämme erinomaisena, että lait tulevat esityksen mukaan voimaan nopealla aikataululla kuten esitetty eli 3 kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkista-misesta (YM7/400/2017) (pdf)