Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 16 kappaletta

 1. 14.11.2018

  Lausunto LVM:lle hallituksen esityksestä maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla (INFRA ry)

  Lausunnossaan Liikenne- ja viestintäministeriölle Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry pitävät perusteltuna esitystä säilyttää maantieverkon omistajuus ja rahoitus sekä toiminnan ohjaus kokonaisuudessaan valtiolla.
 2. 9.10.2018

  Lausunto LVM:lle maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (INFRA ry)

  Rakennusteollisuus RT ja INFRA ry toteavat, että pitkäjänteiset valtakunnalliset ja maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat erittäin kannatettavia ja rakennusalan palveluntarjoajien toiveiden mukaisia.
 3. 21.9.2018

  Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta (INFRA ry)

  INFRA ry:n näkemyksen mukaan liikenteen hallinnonalan uudistuksen toteutus vuoden 2019 alusta, ennen maakuntauudistuksesta sekä nyt käynnissä olevista ja käynnistyvistä työryhmistä saatavia kokemuksia, johtaa epätoivottavaan tilanteeseen.
 4. 24.9.2018

  Lausunto LVM:lle luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta (INFRA ry)

  Luonnos maanteiden ja rautateiden runkoverkosta on erinomainen pohja ja keskeinen kulmakivi liikenteen strategian suunnitteluun. Nyt tulee keskittyä tekemään välttämättömät päätökset liikenneinfran palvelukyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi lähivuosikymmeneksi ja esittää infran parantamiseen riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus.
 5. 9.8.2018

  Opetushallitukselle pintakäsittelyalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

  Rakennusteollisuus RT:n mielestä tutkintojen perusteet ovat sisällöltään laaja-alaiset ja ne vastaavat työelämän vaatimuksia.
 6. 8.8.2018

  Opetushallitukselle rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

  Rakennusteollisuus RT:n, Talonrakennusteollisuuden ja INFRAn mielestä perusteet vastaavat työelämän vaatimuksia. Järjestäjien mielestä työmaajohdon erikoisammattitutkinnon perusteet ovat sisällöltään laaja-alaiset, mutta näkevät kuitenkin tärkeänä täsmentää muutamia kohtia perusteiden luonnokseen.
 7. 4.5.2018

  Lausunto LVM:lle liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmasta (INFRA ry)

  Rakennusteollisuus RT ja INFRA ry toteavat, että yleinen tavoite edistää puun käyttöä infrarakentamisessa ja etenkin kohteissa, joissa käyttö on teknistaloudellisesti ja elinkaarikustannukset huomioiden perusteltua, on hyvä.
 8. 4.5.2018

  LVM Lausunto liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmasta

 9. 25.6.2018

  Lausunto LVM:lle digitaalisen infrastruktuurin strategiasta (INFRA ry)

  INFRA ry:n mielestä tärkeätä, että myös digitaaliselle infrastruktuurille on laadittu strategia ja että sen kautta saadaan yhtenäinen näkemys digitaalisen infrastruktuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista.
 10. 4.5.2018

  Maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

  Lausunnon kannanotoissa keskitytään esitysluonnoksen mukaisen huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton vaikutuksiin asuntotuotannon perustajaosakkaiden toiminnassa.
 11. 26.4.2018

  Opetushallitukslle puuteollisuuden ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

 12. 3.4.2018

  OKM:lle hallituksen esityksestä ammatillisest koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Hallituksen esitys ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta koskee ammatillisen koulutuksen järjestämistä Ahvenanmaan maakunnassa, ammatillisen koulutuksen rahoitusta sekä lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista
 13. 16.3.2018

  Lausunto Liikennevirastolle rautatietoimijoiden pätevyysrekisteristä (INFRA ry)

  INFRA ry pitää nyt esitettyä pätevyysrekisteriä hyvänä. On tärkeää, että rataverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa työskentelevillä henkilöillä on tarvittava osaaminen ja pätevyys rautateihin ja radanpitoon liittyen. Tällä varmistetaan sekä työn laadukkuus että turvallinen työskentely.