Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 11 kappaletta

 1. 19.10.2020

  Lausunto eduskunnan liikennejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (INFRA ry)

  Rakennusteollisuus RT ja INFRA pitävät tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriön pääluokan määrärahat pysyvät vähintään samalla tasolla kuin edellisenä vuotena.
 2. 25.9.2020

  Kuuleminen: Pelastuslain varautuminen ja väestönsuojelua koskevien säännösten uudistamistarpeet

 3. 25.9.2020

  MRL:n uudistus - Rakentamisen vastuuseen liittyvät pykäläehdotukset

 4. 25.9.2020

  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 88/2020)

 5. 4.9.2020

  Lausunto ympäristöministeriön menetelmästä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin

 6. 30.6.2020

  Lausunto LVM:lle luonnoksesta logistiikan digitalisaatiostrategiaksi (INFRA ry)

  Logistiikan digitalisaatiostrategialla on yhtymäkohtia väyläinfrastruktuurin rakentamiseen sekä sen päivittäisestä liikennöitävyydestä vastaavaan hoito- ja kunnossapitourakointiin.
 7. 30.6.2020

  Lausunto LVM:lle arviomuistiosta tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin muuttamisesta (INFRA ry)

  Teiden kunnossapitoon satsaaminen parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Mitä paremmassa kunnossa päällyste ja tiemerkinnät sekä liikennemerkit ovat, sitä paremmin kuljettaja kykenee ennakoivaan ajoon
 8. 4.5.2020

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024 (INFRA ry)

  Hallituksen tulee tehdä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin elvyttäviä toimenpiteitä valtion taloudelle. Selvää on, että elvyttäviä toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa eikä niistä saavutettavia talouskasvua kiihdyttäviä vaikutuksia mahdollista saavuttaa vähentämällä inframäärärahoja.
 9. 25.2.2020

  Lausunto LVM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi (VN/8505/2019) (INFRA ry)

  INFRA ry esittää muutamaan esityksen kohtaan täsmennyksiä ja että virtuaaliopetusta ei tulisi rinnastaa omatoimisesti tapahtuvaan verkko-opetukseen.
 10. 24.2.2020

  Lausunto LVM:lle liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskevasta arviomuistiosta (INFRA ry)

  INFRA painotti lausunnossaan, että automaattinen liikenneväline voi joutua automaatiotoiminnoille määrätyn toimintaympäristön ulkopuolelle myös tilanteissa, joissa normaalisti voidaan hyödyntää automaatiota kuten tietyömaalle. Lisäksi INFRA otti kantaa kaistojen kaventamiseen ja urautumiseen.
 11. 17.1.2020

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköisestä viestinnästä annetun lain uudistamisesta (INFRA ry)

  INFRA ry haluaa nostaa esiin sähköisen viestinnän lain kohdan 241 § Telekaapeleita vaarantava työ (ote laista sähköisestä viestinnästä 7.11.2014/917).