Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 27 kappaletta

 1. 13.10.2017

  Hallituksen esityksen luonnos laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19a ja 27c:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29§:n muuttamisesta

 2. 12.10.2017

  Lausunto lvm:lle ja vm:lle perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista (INFRA ry)

  Liikenneväylien kuntoa ei voida nykyisellään pitää riittävänä ja korjausvelkaohjelma tulisi kohdentaa elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeille reiteille sekä kohteisiin, jotka lisäävät työvoiman liikkuvuutta.
 3. 6.10.2017

  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2018

 4. 15.9.2017

  HE85/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö-ja rakennuslain muuttamisesta

 5. 15.9.2017

  YM Lausunto asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista

 6. 30.8.2017

  Lausunto luonnoksesta säteilylaiksi ja asetuksiksi ionisoivasta säteilystä

  Rakennusteollisuus RT ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnoksista valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiksi ionisoivasta säteilystä
 7. 30.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriö asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä

 8. 29.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

 9. 26.6.2017

  Lausunto opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenetteleyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi

 10. 22.6.2017

  Lausunto liikennetyöryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista (INFRA ry)

  Liikennevälineiden teknologinen kehitys asettaa nykyistä suurempia vaatimuksia väyläverkon fyysiselle kunnolle.
 11. 13.6.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi MRL:n muuttamisesta ja YM:n asetukseksi asuin-, majoitus -ja työtiloista

 12. 19.5.2017

  Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä (TEM/1230/00.04.01/2015)

 13. 12.5.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asemakaava-alueen kolmiuloitteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi