Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 12 kappaletta

 1. 15.10.2021

  Lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022​ (INFRA ry)

  INFRA ry yhtyy eduskunnan kannanottoon, että valtioneuvosto sitoutuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksiin ja huolehtii siitä, että suunnitelman toimeenpanoon tarvittavat määrärahat otetaan huomioon julkisen talouden suunnitelmissa ja valtion talousarvioesityksissä.
 2. 15.10.2021

  Lausunto liikenne- ja viestinvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (INFRA ry)

  Pitkäjänteisyyttä tavoittelevan Liikenne 12 -suunnitelman kannibalisoiminen rahoitusleikkauksilla käytännössä saman tien suunnitelman valmistuttua ei edistä pitkäjänteisyyttä, vaan pikemminkin heikentää kuvaa parlamentaarisen valmistelun painoarvosta.
 3. 15.10.2021

  Lausunto Liikenne 12 -suunnitelman investointiohjelmasta lvm:lle (INFRA ry)

  Rakennusteollisuuden ja INFRAn näkemyksen mukaan investointiohjelmassa tai sen rinnalla tulisi ylläpitää ns. isoa kuvaa. Tämä tarkoittaa, että jatkossa investointiohjelmaan otettaisiin mukaan yhteysvälitasoinen tarkastelu Suomen kannalta keskeisistä pääväylistä ja kirjattaisiin niiden osalta tavoitteellinen palvelutaso ja aikataulu.
 4. 25.8.2021

  Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä

  Rakennuksen vähähiilisyyden arviointiin jatkossa vaadittava ilmastoselvitys on parhaillaan lausunnolla. Asetusluonnos on herättänyt paljon kysymyksiä ja kritiikkiäkin. Rakennusteollisuus RT:n ja muiden tahojen lausunnot löytyvät lausuntopalvelusta.
 5. 28.5.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022—2025 (INFRA ry)

  Kehysmenojen pysyvä 370 milj. €:n uudelleenkohdennus kohtelee kaikkein pahiten LVM:n hallinnonalaa, jolta vähennetään 110 milj. € vuodesta 2023 alkaen. INFRA ry:n näkemyksen mukaan kehittämisinvestointeihin tulisi säästöjen sijaan tehdä satojen miljoonien eurojen tasokorotus, jotta Liikenne 12 -suunnitelmassa kirjattuun väylänpidon määrärahatason tavoitteeseen 1 % BKT:sta päästäisiin.
 6. 13.5.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021–2032 (INFRA ry)

  Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet, Pitkäjänteisyyden toteutuminen edellyttää kuitenkin erittäin vahvan joko lainsäädännöllisen tai poliittisen sitoutumisen Liikenne 12 -ohjelmaan.
 7. 25.3.2021

  Lausunto lvm:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta (INFRA ry)

  Hallituksen esitys, jossa tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset, on kannatettava. Lähtökohtaisesti kaikki tieturvallisuuden parantamiseksi tähtäävät toimet ovat kannatettavia. Tästä huolimatta maantieverkolle kohdistettava rahoitus jää niin pieneksi, että liikenneturvallisuuden osalta ei voida odottaa suuria parannuksia.
 8. 25.3.2021

  Lausunto lvm:lle liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen seurannasta (INFRA ry)

  Kaikki muistiossa esiin nostetut tilannekuvat ovat tärkeitä. Elinkeinoelämän kuljetusten painoarvoa voisi kuitenkin vielä nostaa analyysissä suurempaan rooliin. Liikenteen alalla toimii valtava määrä erilaisia sidosryhmätahoja, joista useat keräävät ja tarkastelevat tietoa omista näkökulmistaan. Näiden tietojen saaminen yhteiseen, koko liikennealaa hyödyttävään käyttöön on hyvä tavoite jatkoa silmällä pitäen.
 9. 24.2.2021

  Lausunto lvm:lle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (INFRA ry)

  Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien ja muun elinkeinoelämän tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet.
 10. 22.2.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle logistiikan digitalisaatiosta (INFRA ry)

  Digitalisaation rooli logistiikan tehostamisessa on olennainen ja jo nyt digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään monen alan toimijan toimesta. Keskeisenä tavoitteena on hallita koko kuljetusketjuun liittyvää dataa avaamalla eri osapuolten tuottama tieto koko kuljetusketjun sekä erilaisten palveluntarjoajien käyttöön.
 11. 11.2.2021

  Lausunto: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

  Rakennettu ympäristö ja sen kunnossapito työllistävät joka viidennen suomalaisen työllisen eli puoli miljoonaa ihmistä. Kotimarkkina- ja työvoimavaltaisella rakennusalalla tehty elvytys säteilisi laajasti koko Suomeen. On hyvä muistaa, että ala palauttaa veroina ja veroluonteisina maksuina jopa yli 40 prosenttia rakentamiseen sijoitetuista euroista. Koronapandemiasta huolimatta rakennusala on pystynyt pitämään pyöriään pyörimässä. Siltikin alan työllisyys on laskenut lähes 10 000 ihmisellä pandemian aikana.
 12. 13.1.2021

  Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (INFRA ry)

  Rakennusteollisuuden toimialalla on valtava potentiaali rakennemuutosta ja talouden uusiutumista edistävien toimenpiteiden toteuttajana. Rakennettuun ympäristöön kohdistetuilla toimenpiteillä on myös saavutettavissa merkittäviä päästöjen ja energiankulutuksen vähennystavoitteita.