| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto AMK- ja rahoituslaista

Rakennusteollisuus RT ry pitää erittäin tärkeänä, että elinkeinoelämän edustus ammattikorkeakoulujen päättävissä elimissä turvataan.

Ammattikorkeakoululain 6 §:n kriteerit toimiluvan myöntämiseen

Rakennusteollisuus RT ry (jäljempänä RT) pitää erittäin tärkeänä, että elinkeinoelämän edustus ammattikorkeakoulujen päättävissä elimissä turvataan. Hallitusohjelmassa todetaan, että ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) asettaa tavoitteeksi työ- ja elinkeinoelämän edustajien lisäämisen ammattikorkeakoulujen keskeisissä hallintoelimissä. Lakiehdotuksessa nämä tavoitteet eivät näy.

Elinkeinoelämän edustuksella keskeisissä ammattikorkeakoulun hallintoelimissä on ratkaiseva vaikutus siihen, että koulutus suuntautuu elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti.

Muuten RT yhtyy EK:n lausuntoon tämän asiakohdan osalta.

Ammattikorkeakoululain 7 §:n koulutusvastuun määritelmä ja tutkintokohtaisen koulutusvastuun tarkentaminen ko. säännöksen perusteluteksteissä esitetyllä tavalla

Tältä osin RT viittaa EK:n lausuntoon.

Toimiluvassa määrättävän koulutustehtävän sisältö (koulutusvastuu, ylempi amktutkinto, ammatillinen opettajankoulutus, opetus- ja tutkintokielet)

Toimiluvassa ehdotetaan määrättäväksi siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ammattikorkeakoulu voi antaa. Tässä on ristiriita sen kanssa, että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen täytyy olla selkeästi työelämälähtöisiä.

Työelämän osaamistarpeet muuttuvat ja tutkintojen fokusta ja sisältöä pitää voida riittävän joustavasti sopeuttaa tähän muutokseen.

Rakennusalalla ylempien ammattikorkeakoulututkintojen voidaan katsoa kilpailevan korkeakoulutukintojen kanssa. Turhan kilpailun estämiseksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tulisi rakennusalalla olla selkeästi työelämälähtöistä jatkokouluttautumista. Kaikkien ammattikorkeakoulujen ei ole järkevää järjestää rakennusalan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, vaan ammattikorkeakoulujen tulisi tehdä yhteistyötä ja rakennusalan ylemmät korkeakoulututkinnot tulisi keskittää resurssien käytön kannalta järkevästi.

Sen sijasta, että ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot nimetään toimiluvassa, niiden järjestämiselle tuleekin määritellä asetuksessa riittävät työelämälähtöisyyskriteerit. Näitä ovat esimerkiksi vähintään kolmen vuoden työkokemus ennen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista, tutkinnon suorittaminen työn ohessa sekä siten, että tutkintoon kuuluu oleellisena osana työelämän todellisiin tarpeisiin vastaava kehittämistehtävä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeenä ei saa olla maisteri ja näiden tutkintojen pitää profiililtaan olla selvästi maisterikoulutuksesta poikkeavia.

Koulutusohjelmapäätöksistä luopuminen

Tältä osin RT viittaa EK:n lausuntoon.

Ammatillista opettajankorkeakoulutusta koskevan lain kumoaminen ja siihen sisältyvien säännösten siirtäminen tarpeellisin osin ammattikorkeakoululakiin

Tältä osin RT viittaa EK:n lausuntoon.

Amk-lain siirtymäsäännöksessä määriteltävä määräaikaisen toimiluvan voimassaoloaika

Tältä osin RT viittaa EK:n lausuntoon

Kysymykset koskien opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista

Rahoituksen osalta RT viittaa EK:n lausuntoon.

Täydennykset ja korjaukset yleisperusteluihin

Muut mahdolliset kommentit

Rakennusmestarikoulutukseen hakevilla otettava huomioon työkokemus

Muutoksen yhteydessä myös kansallista hakujärjestelmää uudistettaisiin. Uudistamisen yhteydessä on otettava huomioon tutkintojen erot. Hakujärjestelmämuutoksessa rakennusalalle on ensiarvoisen tärkeätä turvata nykyisen tasoinen rakennusalan työkokemuksen huomioon ottaminen rakennusmestarikoulutukseen hakevien opiskelijoiden tulevissa valintakriteereissä.

Mikäli rakennusmestari- ja insinöörikoulutuksista ei tule erillisiä hakukohteita ja valintakriteerit yhtenäistetään, tulisi muutokset tehdä niin, että nykyinen rakennusalan työkokemuksen "ns. lisäpisteet" tulevat näihin yhteisiin valintakriteereihin.

Rakennusarkkitehtikoulutus aloitettava uudelleen

RT esittää, että tutkintoihin ja tutkintonimikkeisiin on lisättävä Rakennusarkkitehti (AMK). Esityksellämme haluamme turvata suomalaisen korkealaatuisen rakennussuunnittelun sekä hyvän elinympäristön rakentamisen maassamme. Haluamme myös taata jo valmistuneille rakennusarkkitehdeille mahdollisuuden täydentää opintojaan.

Lähivuosina poistuu työelämästä satoja arkkitehteja ja rakennusarkkitehteja. Tämän poistuman korvaaminen on haaste rakennusalan korkeakoulutukselle. Uudisrakentamisen ohella erityisesti korjausrakentamisen määrä tulee kasvamaan. On arvioitu, että tarvitsemme seuraavan kymmenen vuoden aikana vähintään tuhat uutta rakennussuunnittelun ammattilaista nykyisin valmistuvien arkkitehtien lisäksi.

Arkkitehti- ja suunnittelutoimistot tarvitsevat suunnittelijoita, joiden koulutukseen sisältyy arkkitehtuurin lisäksi rakennustekniikan ja käytännön rakentamisen opetusta harjoitustöineen. Rakennusarkkitehti (AMK) -tutkinto antaa valmiudet täyttää viranomaismääräysten suunnittelijoille asettamat vaatimukset. Tutkinnon suorittanut henkilö voi myös hakea korkeimpia rakennussuunnittelijoille myönnettäviä pätevyyksiä.

Koulutus sisältäisi uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvien ammattiaineiden lisäksi energia- ja rakennustekniikkaan sekä rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietotekniikka-aineita.

Koulutuksella turvattaisiin myös työelämässä olevien rakennusarkkitehtien mahdollisuus päivittää tutkintonsa AMK- tutkinnoksi ja edelleen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Nykyjärjestelmässä se ei ole mahdollista, vaan koulutusjärjestelmäämme on muodostunut sille vieras pussin perä. Lisäksi tulisi pohtia miten eri korkeakoulusektorien välistä koulutuksellista yhteistyötä kehitetään.

RT esittää rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen käynnistämistä pikaisella aikataululla. Näkemyksemme mukaan muutoin seurauksena on entistäkin pahempi pula ammattitaitoisista rakennussuunnittelijoista. Tällaisella kehityksellä on väistämättä merkitystä rakentamisen laatuun.

Lausunnon PDF-versio:

Lausunto AMK- ja rahoituslaista