Ohjeita työkokeilun käyttäjille

Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n sopimassa työkokeilussa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Yrityksen edustaja ja pääluottamusmies tai yrityskohtainen luottamusmies sopivat raamisopimuksen työkokeilun käyttöönotosta. Molempien sopijaosapuolten on hyväksyttävä työkokeilijoiden ottaminen yritykseen ja kokeilussa noudatettavat periaatteet. Pääluottamusmieheen tai yrityskohtaiseen luottamusmieheen ei saa kohdistaa minkäänlaisia sopimattomia menettelyjä, vaikka tämä kieltäytyisi sopimuksen tekemisestä.

 • Raamisopimus tehdään kirjallisesti ja molemmat osapuolet allekirjoittavat sen.

 • Ennen raamisopimuksen allekirjoittamista yritykseen ei voi palkata työkokeilijoita.

 • Raamisopimuksessa sovitaan periaatteista, joilla työkokeilijoita yritykseen otetaan. Työkokeilijan kanssa tehtävässä työsopimuksessa sovitaan työkokeilijan työtehtävät ja osoitetaan hänelle hänen opastajansa. Liitot suosittelevat, että jokaista työkokeilijaa kohden on yksi opastaja.

 • Työkokeilijan ohjaus ja opastus tehtäväänsä pyritään suorittamaan työn yhteydessä.

 • Opastajan tehtävästään saamasta mahdollisesta korvauksesta sovitaan yrityksen ja pääluottamusmiehen tai yrityskohtaisen luottamusmiehen välisessä raamisopimuksessa tai paikallisesti työkohteessa, johon kokeilija otetaan.
   
 • Työkokeilijan työsopimus tehdään aina kuudeksi kuukaudeksi eikä sitä saa pilkkoa osiin. Ennen työsopimuksen tekemistä yrityksessä on harkittava, riittääkö työkokeilijalle töitä koko sopimuskaudeksi. Mikäli tästä ei ole varmuutta, työkokeilijaa ei ole syytä yritykseen ottaa.

 • Raamisopimuksen osapuolet arvioivat, että työkokeilijan työhön ottaminen ei riko yrityksestä lomautettujen, irtisanottujen tai takaisinottovelvoitteen piirissä olevien työntekijöiden oikeuksia.

 • Työkokeilijaksi voi tulla vain henkilö, jolla ei ole aikaisempaa rakennusalan kokemusta. Mikäli työkokeilijalla on kesken jääneitä rakennusalan opintoja, raamisopimuksen osapuolet harkitsevat, voidaanko henkilö tästä huolimatta ottaa työkokeilijaksi.

 • Sama henkilö voi tehdä vain yhden työkokeilusopimuksen rakennusalalle. Rakennusalalla tarkoitetaan Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n kaikkien sopimusalojen käsittämää kokonaisuutta.

 • Jos työsopimus puolin tai toisin päätetään, se tapahtuu samoilla perusteilla kuin koeaikaisen työsopimuksen purkaminen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Sen jälkeen purku voi tapahtua normaaleilla työsopimuslain mukaisilla purkuperusteilla tai erikseen sopimalla.

 • Koeaikapurkuilmoitukseen laitetaan työsuhteen päättymisen perusteeksi vain koeaika eikä mitään muuta. Työkokeilijan on työvoimatoimistolle tehtävään selvitykseen syytä ilmoittaa päättymisen perusteeksi myös ainoastaan koeaika. Näin vältetään väärinymmärrykset työvoimaviranomaisten kanssa eikä työkokeilijalle aiheudu perusteettomia työttömyysturvan karensseja.

 • Ennen työn aloittamista työkokeilijalle hankitaan työturvallisuuskortti ja työssä tarvittavat työ- ja suojavarusteet sekä veronumeron sisältävä kuvallinen tunniste. Työmaaperehdytys hoidetaan yrityksen normaalin käytännön mukaisesti.

 • Työkokeilijalle maksetaan palkkaa vähintään 6 euroa tunnilta sekä kaikki muut palkanlisät ja korvaukset (mm. matkakustannusten korvaukset ja päivärahat) sekä sosiaalivakuutusmaksut työehtosopimuksen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 • Työkokeilijan työsuojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.