Yhdessä osaamistasi rakentaen

RATEKOn laatu - osaamista ja kokemusta

RATEKOlla on vahva ja arvostettu asema laadukkaana rakennusalan asiantuntijoiden kouluttajana.

RATEKO on profiloitunut selkeästi rakennusalan koulutuksen erityisosaajaksi. Toiminnassa korostuu vahva substanssiosaaminen. Laadunhallinta ja laatukulttuuri viestittyy RATEKOssa sitoutumisena työelämälähtöiseen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä aktiivisena palautteen hankintana koulutuksista. RATEKOn sidosryhmäyhteistyö työelämän suuntaan on aktiivista ja molemminpuolista asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi. Työelämästä ja sidosryhmiltä saatavaa tietoa hyödynnetään mm. koulutustarjonnan suuntaamisessa, koulutusten laadun varmistamisessa sekä uusien koulutustuotteiden kehittelyssä.

Koulutuskeskus RATEKOn johto on sitoutunut toiminnan laatuun, sen varmistamiseen ja kehittämiseen. Henkilöstön sitoutuminen toiminnan laatuun näkyy käytännön työssä, siihen suhtautumisessa ja halussa tehdä asiat hyvin.

RATEKOlla on vahva ja arvostettu asema laadukkaana rakennusalan asiantuntijoiden kouluttajana. Kouluttajina toimivat pätevät työelämässä työskentelevät ammattilaiset, mikä on koulutuksen laadun ja osaamisen varmistuksen olennaisimpia mekanismeja. 

Koulutukset perustuvat asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen. Lakien ja normien muutoksia seurataan aktiivisesti ja ne otetaan ennakoivasti huomioon toiminnassa. RATEKO osallistuu valtakunnalliseen koulutuksen ja rakennusalan säädösten kehittämiseen. Verkostoyhteistyölle RATEKOssa on luotu vakiintuneita menettelytapoja ja toimintaa kehitetään ammattikorkeakoulun ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. RATEKOn toimintaa kehitetään aktiivisesti hankkeiden avulla. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään erityisesti uusien koulutustuotteiden suunnittelussa.