Guide för småentreprenader

1. Handla enligt INFRA rf:s etiska regler

2. Se till att de utredningar som lagen om beställaransvar kräver av dig är uppdaterade

 • Varje företag ska lämna följande utredningar:
  • utredning om huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret
  • utredning om huruvida företaget är infört i registret över mervärdeskattskyldiga
  • handelsregisterutdrag eller motsvarande uppgifter från handelsregistret
  • utredning från skatteskuldsregistret om att företaget inte har någon skatteskuld eller utredning från en myndighet om skatteskuldens belopp.
 • Ett arbetsgivarföretag ska dessutom lämna:
  • utredning om huruvida företaget är infört i arbetsgivarregistret
  • intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller utredning om en betalningsöverenskommelse angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning
  • utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren
  • intyg över olycksfallsförsäkring för arbetstagare
  • redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad.
 • Lämna alla utredningar på en adress: Tilaajavastuu.fi
  • Kom ihåg medlemsförmånen: INFRA rf betalar årsavgiften i programmet Pålitlig partner för din räkning!

3. Sköt dina andra lagstadgade förpliktelser

4. Ta reda på dina ansvar och skyldigheter

 • Ta reda på riskerna.
 • Kontrollera att din ansvarsförsäkring gäller och ta reda på om du eventuellt behöver ytterligare försäkringar.
 • Se till att ditt eget försäkringsskydd är i skick – även företagaren kan drabbas av en arbetsolycka.

5. Kontrollera att nödvändiga behörigheter har skaffats och att de är giltiga

6. Inga soloutspel – läs anbudsförfrågningarna noggrant och ge anbud på det som efterfrågas

 • Lämna alltid ett skriftligt anbud som tydligt anger vad som ingår.
 • Se till att entreprenadens innehåll och entreprenörens skyldigheter tydligt anges.
 • Klargör vem som ansvarar för arbetsledningen.
 • Kontrollera om det är fråga om en total- eller enhetsprisentreprenad. Prissätt eventuella tilläggsarbeten.
 • Kontrollera priset innan du lämnar in anbudet.
 • Priset som du erbjuder är bindande även om det till exempel innehåller ett räknefel.

7. Bedöm beställarens roll

 • Om beställaren är ett företag så begränsar eller styr inte lagstiftningen avtalsförfarandet – avtala i så fall direkt med beställaren om alla villkor som behövs.
 • Om beställaren är en privatperson ska konsumentskyddslagen följas.
  • Entreprenören är expert.
  • Priset för konsumenten ska uppges inklusive moms.
  • Priset kan anges i form av en ungefärlig prisuppgift (kan av grundad anledning överskridas med högst 15 %), riktgivande prisuppgift (om denna betydligt överskrids ska företaget utan dröjsmål underrätta beställaren om detta och vid behov avbryta arbetet) eller i form av ett fast pris (får inte överskridas, men behöver inte heller underskridas).
  • Avtala alltid skriftligt om hur priset bestäms.

8. Ingå ett skriftligt avtal, så behöver du inte i efterskott tvista om vad du har kommit överens om

9. Kom ihåg att fakturera

 • Håll fast vid överenskomna faktureringsintervall. Låt inte räkningar bli "hängande".
 • Reagera omedelbart på eventuella betalningsfördröjningar.
 • Avbryt arbetet vid behov, om beställaren inte betalar sina räkningar. Innan du avbryter arbetet ska du skicka en reklamation där du specificerar betalningsfördröjningen och uppger att du avbryter arbetet om inte de förfallna räkningarna betalas.

10. Utför arbetet professionellt och slutför entreprenaden

 • Anteckna och dokumentera
  • det inledande mötet och byggarbetsplatsmöten under entreprenaden
  • byggarbetsplatsdagbok – kom ihåg kvitteringarna!
 • Följ InfraRYLs allmänna kvalitetskrav (finskspråkig länk)
 • Kom i förväg och skriftligt överens om tilläggs- och ändringsarbeten.
 • Behandla eventuella reklamationer och kom överens om eventuella reparationer.
 • Gör en efterkalkyl över entreprenaden för att utveckla din verksamhet – hur lyckades du?

Formulär och avtalsmallar för INFRAs medlemmar hittar du här!