INFRA ry

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö. INFRAn jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista.

INFRA ry on maa- ja vesirakentajia edustava työnantajaliitto. Noin 1 500 jäsenyritystämme rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja elintärkeitä kuntateknisiä verkostoja. Ne tuottavat myös kaikessa rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia kuten hiekkaa, soraa ja kalliomurskeita. Lukuisat jäsenet tarjoavat purku-, kierrätys- ja nostopalveluja sekä infrapalveluja teollisuuslaitoksille.

Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossapitoa. Jäsenyrityksemme tekevät valtaosan tästä työstä. Jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on 4,5 Mrd€ – hieman yli puolet alan kokonaisvolyymista (8,5 Mrd€). Jäsenet työllistävät n. 16 000 ammattilaista. 

Tavoitteemme on parantaa jäsenten toimintaedellytyksiä ja lisätä ymmärrystä infrarakentamisesta Suomen hyvinvoinnin perustana. Vaikutamme vahvasti alan pelisääntöihin kuten lakeihin ja direktiiveihin. Olemme olleet mukana useissa kehittämishankkeissa, usein alullepanijana. Neuvottelemme maa- ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työehtosopimukset työntekijäliittojen kanssa. 

Vaikutamme verkostoissa

INFRA ry on osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta. INFRAlla on kolme edustajaa RT:n hallituksessa, ja INFRAsta on usein noustu myös RT:n johtoon. Tällä hetkellä RT:n hallitusta johtaa INFRAn hallituksen edellinen puheenjohtaja Harri Kailasalo. INFRAlla on edustus myös RT:n vaalivaliokunnassa ja työmarkkinavaliokunnassa sekä lukuisissa muissa RT:n ja EK:n toimielimissä.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Vesilaitosyhdistys, Suomen Tieyhdistys, Auto- ja Tieforum, Kuntaliitto, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK, Päällystealan neuvottelukunta PANK, Logistiikka-asiakkaiden Neuvottelukunta LONK, Koneyrittäjien liitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Suomen Yrittäjät.

Pohjoismaista yhteistyötä on Ruotsin ja Norjan maarakentajaliittojen, Islannin teollisuusliiton sekä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin kanssa. INFRA ry:n asfalttijaosto osallistuu Eurooppa-tasolla EAPA:n sekä The World Road Associationin PIARCin toimintaan. Kiviainesjaosto on mukana eurooppalaisen UEPG:n ja pohjoismaisen NSG:n toiminnassa. Louhintajaosto on mukana EFEE:ssä (European Federation of Explosives Engineers). Nosturi- ja erikoiskuljetusjaosto kuuluu eurooppalaiseen ESTAan.