| INFRA ry | Keskusliitto

Asfaltin tuotantomäärät

Asfaltin tuotantomäärät vuosilta 1996 - 2013.