Lausunnot

Lausuntoja löytyi 42 kappaletta

 1. 11.11.2019

  Asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

  INFRA ry:n näkemyksen digitalisaation lisäksi ympäristövaikutusten minimointi tulisi ottaa osaksi julkisten hankintojen urakkakilpailujen kilpailutuskriteerejä kehyskauden aikana.
 2. 11.11.2019

  Asiantuntijalausunto eduskunnan liikennejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2020

  Satsaamalla tieverkon toimivuuteen on mahdollista saada aikaan merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen lisäksi liikenneturvallisuuden parantamisessa, liikenteen sujuvuudessa sekä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.
 3. 3.5.2019

  Lausunto valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksista

  INFRAn mielestä koulutuksia ja pätevyyksien myöntämisiä tulisi pystyä järjestämään riittävän nopeasti ja riittävän usein, jotta päteviä tekijöitä riittää ja työt voivat jatkua keskeytyksettä.
 4. 26.2.2019

  Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistamisesta

  INFRA ry:n mielestä toiminnanharjoittajien kanta tulee saada mukaan uudistustyöhön. Vaarallisten aineiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen viranomaismääräyksiä tulisi tarkastella riskien näkökulmasta.
 5. 14.11.2018

  Lausunto LVM:lle hallituksen esityksestä maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla

  Lausunnossaan Liikenne- ja viestintäministeriölle Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry pitävät perusteltuna esitystä säilyttää maantieverkon omistajuus ja rahoitus sekä toiminnan ohjaus kokonaisuudessaan valtiolla.
 6. 9.10.2018

  Lausunto LVM:lle maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

  Rakennusteollisuus RT ja INFRA ry toteavat, että pitkäjänteiset valtakunnalliset ja maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat erittäin kannatettavia ja rakennusalan palveluntarjoajien toiveiden mukaisia.
 7. 21.9.2018

  Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta

  INFRA ry:n näkemyksen mukaan liikenteen hallinnonalan uudistuksen toteutus vuoden 2019 alusta, ennen maakuntauudistuksesta sekä nyt käynnissä olevista ja käynnistyvistä työryhmistä saatavia kokemuksia, johtaa epätoivottavaan tilanteeseen.
 8. 24.9.2018

  Lausunto LVM:lle luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

  Luonnos maanteiden ja rautateiden runkoverkosta on erinomainen pohja ja keskeinen kulmakivi liikenteen strategian suunnitteluun. Nyt tulee keskittyä tekemään välttämättömät päätökset liikenneinfran palvelukyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi lähivuosikymmeneksi ja esittää infran parantamiseen riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus.
 9. 4.5.2018

  Lausunto LVM:lle liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmasta

  Rakennusteollisuus RT ja INFRA ry toteavat, että yleinen tavoite edistää puun käyttöä infrarakentamisessa ja etenkin kohteissa, joissa käyttö on teknistaloudellisesti ja elinkaarikustannukset huomioiden perusteltua, on hyvä.
 10. 25.6.2018

  Lausunto LVM:lle digitaalisen infrastruktuurin strategiasta

  INFRA ry:n mielestä tärkeätä, että myös digitaaliselle infrastruktuurille on laadittu strategia ja että sen kautta saadaan yhtenäinen näkemys digitaalisen infrastruktuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista.
 11. 16.3.2018

  Lausunto Liikennevirastolle rautatietoimijoiden pätevyysrekisteristä

  INFRA ry pitää nyt esitettyä pätevyysrekisteriä hyvänä. On tärkeää, että rataverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa työskentelevillä henkilöillä on tarvittava osaaminen ja pätevyys rautateihin ja radanpitoon liittyen. Tällä varmistetaan sekä työn laadukkuus että turvallinen työskentely.
 12. 22.2.2018

  Lausunto LVM:lle Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta ja Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta

  Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry näkevät virastouudistuksen ensisijaisena tavoitteena olevan liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden lisäämisen ja liikenneinfrastruktuurin rahoituksen turvaamisen, sekä ylläpidon että kehittämishankkeiden toteuttamisen osalta.
 13. 12.10.2017

  Lausunto lvm:lle ja vm:lle perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista

  Liikenneväylien kuntoa ei voida nykyisellään pitää riittävänä ja korjausvelkaohjelma tulisi kohdentaa elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeille reiteille sekä kohteisiin, jotka lisäävät työvoiman liikkuvuutta.
 14. 22.6.2017

  Lausunto liikennetyöryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

  Liikennevälineiden teknologinen kehitys asettaa nykyistä suurempia vaatimuksia väyläverkon fyysiselle kunnolle.
 15. 26.4.2017

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien maantielain uudistamisen arviomuistiota

  INFRA ry näkee suuria riskejä ja potentiaalisia hankaluuksia maakuntalakiuudistuksen tienpitoa koskevien määräysten tulkitsemisessa ja toimeenpanemisessa.
 16. 11.4.2017

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta uudeksi tieliikennelaiksi

  INFRA ry:n mielestä tieliikennelain kokonaisuudistus on tarpeellinen, jotta laista saadaan selkea kokonaisuus. Muutoin varsin onnistuneeseen luonnokseen on jäänyt vakavia puutteita traktorisäännosten osalta.
 17. 13.9.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle Yhden luukun periaatteen toteutuminen ympäristöasioissa -raportista

  INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat lupamenettelyjä. INFRAn näkemyksen mukaan erillisiä viranomaismenettelyjä ja viranomaisia olisi vähennettävä. Lisäksi lupamenettelyn kestoa tulisi lyhentää ja luvansaannin ennakoitavuutta lisätä.
 18. 13.6.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ohjeeksi

  Lupapäätöksen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, jotta sen noudattaminen on mahdollista käytännön tasolla ja työmaaolosuhteissa. Luvassa tulisi olla erikseen tiivistetty lupapäätös ja tarvittaessa liitteenä pidempi selvitys lainsäädännön velvoitteineen.
 19. 13.6.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistamisesta

  YVA-lainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa yritysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi sekä yhden luukun periaatteen käyttöön ottamiseksi. Tehty esitys ei juurikaan muuttaisi nykykäytäntöjä eikä sujuvoittaisi YVA-menettelyä ja ympäristöä koskevia lupamenettelyjä.
 20. 9.5.2016

  Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040

  INFRA ry:n mielestä maakuntakaavan on oltava mahdollistava eikä estävä. Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa korostetaan, ettei kaavoituksella tule luoda erityslainsäädännön kanssa päällekkäistä toimintojen sääntelyä.
 21. 11.3.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamisen kolmannen vaiheen ehdotuksista

  INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat, nopeuttavat ja selkeyttävät lupamenettelyjä.
 22. 19.2.2016

  Lausunto liikenne- ja viestintä-valiokunnalle liikennevakuutuslaista

  INFRA ry:n kanta on, että lain nykytilan säilyttäminen on tärkeätä. Tela-alustaiset työkoneet tulee edelleen säilyttää rekisteröimis- ja liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolella.
 23. 17.11.2015

  Lausunto hallituksen esityksestä luonnonsuojelulain muuttamisesta

  INFRA näkee hyvänä, että laadittaisiin ohjeita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyttävästä metsänkäsittelystä. Tietojärjestelmiä tulisi myös kehittää siihen suuntaan, että ajantasaista tietoa suojelluista eliölajeista löytyisi sähköisistä järjestelmistä kattavasti.
 24. 21.10.2015

  Lausunnot liikenne- ja viestintävaliokunnalle ja liikennejaostolle talousarvioesityksestä 2016

  INFRA kiittää satsauksesta perusväylänpitoon korjausvelan vähentämiseksi ja peräänkuuluttaa toimenpiteiden kohdistamista sinne, missä ne ovat kansantaloudellisesti hyödyllisimmät. Uudet kehittämishankkeet puolestaan ovat taloudellista kasvua mahdollistavia investointeja. Lisäksi INFRA muistutti pitkäjänteisestä, yli vaalikausien menevästä liikenteen strategisen suunnittelun tärkeydestä.
 25. 5.10.2015

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle traktoriajokorteista

  Liikenne- ja viesintäministeriö on antanut ehdotuksen traktoria kuljettavan  ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi. Liiallisen sääntelyn välttämiseksi INFRA esittää, että ajokorttivaatimus olisi ainoastaan kaksiportainen ja käsittäisi ajokorttiluokat T ja LT. 
 26. 4.8.2015

  Lausunto valtiovarainministeriölle jäteverolain 5 §:n muuttamisesta

  Esityksessä ehdotetaan, että jäteveroa korotettaisiin vuoden 2016 alusta 55 eurosta 70 euroon tonnilta kaatopaikalle vietävästä jätteestä. INFRA ry katsoo, että jätevero on edistänyt jätteiden kierrätystä ja että ehdotettu veron korotus tulee edistämään kierrätystä edelleen.
 27. 31.3.2015

  Lausunto ympäristöministeriölle ja ely-keskuksille vesienhoitosuunnitelmasta

  Maa-ainesten ottoluvassa ja ympäristöluvassa käsitellään aina pohjaveden ja pintavedensuojelua ja määritellään toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi. Maankäytön-suunnitelmissa tulee huomoida riittävä kiviainesten ottoalueiden sekä ylijäämämaiden läjitysalueiden määrä ja sijainti.
 28. 31.3.2015

  Lausunto työ- ja elinkeinoministeriöille räjähdeasetuksista

  INFRA ry on tehnyt tekstimuutosehdotuksia sekä asetukseen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta sekä asetukseen räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista.
 29. 11.2.2015

  Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle panostustyön turvallisuudesta ja panostus- ja räjäytystyön pätevyyskirjoista

  INFRA ry on ottanut lausunnossaan kantaa erityisesti pätevyyskirjan voimassaoloaikaan, vastuuhenkilön pätevyyteen ja pätevyyden jakamiseen työskentelyolosuhteiden mukaan.
 30. 4.2.2015

  Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

  Lakiehdotuksessa esitetään, että nestekaasun verottomuus joiltain osin poistettaisiin. INFRA ry katsoo, että nestekaasun verottoman käytön tulisi koskea asfalttipäällysteiden tuotantoa sisältäen uusioasfaltin valmistamisen kohteessa sekä asfalttimassan valmistuksen asfalttiasemalla.
 31. 2.2.2015

  Lausunto työryhmän esitykseen liikenneväylien korjausvelan vähentämisestä

  INFRAn mielestä työryhmä on tehnyt erinomaista työtä. INFRA edellyttää, että yksimielisesti puoluetaustasta riippumatta tehdyt esitykset siirtyvät strategisena tavoitteena tulevan hallituksen hallitusohjelmaan sekä konkreettisina toimenpiteinä hallitusohjelmaa täydentävään toimintasuunnitelmaan.
 32. 13.8.2014

  Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

  INFRA ry kommentoi muun muassa asetuksessa olevien räjähteiden tilapäinen varastointi sekä räjähteiden valmistus siirrettävällä laitteella nostamista lakitasolle, TUKESin roolia sekä muutamia epäselviä lainkohtia. Lakimuutos on osa räjähdesäännösten kokonaisuudistusta.
 33. 13.8.2014

  Lausunto valtiovarainministeriölle jäteverolain muuttamisesta

  Jäteveroa ehdotetaan nostettavaksi 55 euroon ja lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan verovelvollisen tulisi antaa ilmoitus myös verottomista jätteistä. INFRA ry:n mielestä veronkorotus on maltillinen ja muutokset mahdollistavat lain toimivuuden paremman seurannan.
 34. 3.6.2014

  Lausunto ympäristöministeriölle sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeesta

  Ympäristömionisteriö on laatinut ohjeluonnoksen 6.5.2014. INFRA ry kaipaa ohjeisiin sekä lupaprosessihin selkeyttä. Lisäksi läjityspaikkojen arviointikriteereissä tulee aina huomioida taloudelliset seikat.
 35. 20.3.2014

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristösuojelun asetuksesta

  Lainsäädännön uudistuksella tulisi tavoitella lupamenettelyn keventämistä ja selkeyttämistä. Maarakennustyöhön liittyvä murskaus on liian tiukan sääntelyn alla ja lupamenettelystä tulisi luopua kokonaan.
 36. 20.3.2014

  Lausunto ympäristöministeriölle luonnonsuojelulain muuttamisesta

  Maa-ainesten ottamisessa on otettu Natura-alueet huomioon eikä tarvetta ole tiukentaa nykykäytäntöä.
 37. 30.9.2013

  Lausunto Helsingin kaupungille kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmasta

  Pääkaupunkiseudulle tulee saada kunta- ja maakuntarajat ylittävä kiviaineshuoltosuunnitelma. Viisaaseen maa-aineslogistiikkaan kuuluu maamassojen vastaanoton ja käsittelyn sekä kiviainesten oton keskittäminen, jotta kuljetukset saadaan minimoitua.
 38. 17.5.2013

  Liikenne- ja viestintäministeriölle ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

  Tiestön kunnossapidon rahoitusta on kasvatettava esitetystä, koska raskaiden ajoneuvojen massojen korotukset lisäävät tieverkostolle kohdistuvia rasituksia. INFRA esittää, että perustetaan laaja-alainen työryhmä selvittämään millaiset vaikutukset massojen korotuksella on tiestöön.
 39. 2.4.2013

  Onnettomuustutkintakeskukselle onnettomuudesta louhintatyömaalla

  Onnettomuustutkintakeskuksen selostusluonnos on seikkaperäinen, hyvin asiaa valottava ja parannusehdotukset ovat perusteltuja.
 40. 22.2.2013

  Ympäristöministeriölle huomautus kaivannaisjäte- ja ympäristönsuojelu-asetusluonnosten muuttamisesta

  Maa-ainesten oton jälkihoitomaamassat tulisi jättää asetusten soveltamisalan ulkopuolelle eikä niitä niitä tulisi määritellä kaivannaisjätteiksi eikä niiden varastointialueita jätealueiksi.
 41. 15.2.2013

  Helsingin ympäristökeskukselle ympäristösuojelun määräysten muutosehdotuksesta

  INFRA ry ottaa kantaa lausunnossaan jätteiden ja kemikaalien varastointiin sekä työmaan valaistusolosuhteisiin.
 42. 7.1.2013

  Ympäristöministeriölle uudistuvasta ympäristönsuojelulaista

  INFRA ry näkee ehdotetun uuden ympäristönsuojelulain monimutkaistavan lupaprosesseja entisestään.