Lausunnot

Lausuntoja löytyi 42 kappaletta

 1. 11.3.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamisen kolmannen vaiheen ehdotuksista

  INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat, nopeuttavat ja selkeyttävät lupamenettelyjä.
 2. 19.2.2016

  Lausunto liikenne- ja viestintä-valiokunnalle liikennevakuutuslaista

  INFRA ry:n kanta on, että lain nykytilan säilyttäminen on tärkeätä. Tela-alustaiset työkoneet tulee edelleen säilyttää rekisteröimis- ja liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolella.
 3. 17.11.2015

  Lausunto hallituksen esityksestä luonnonsuojelulain muuttamisesta

  INFRA näkee hyvänä, että laadittaisiin ohjeita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyttävästä metsänkäsittelystä. Tietojärjestelmiä tulisi myös kehittää siihen suuntaan, että ajantasaista tietoa suojelluista eliölajeista löytyisi sähköisistä järjestelmistä kattavasti.
 4. 21.10.2015

  Lausunnot liikenne- ja viestintävaliokunnalle ja liikennejaostolle talousarvioesityksestä 2016

  INFRA kiittää satsauksesta perusväylänpitoon korjausvelan vähentämiseksi ja peräänkuuluttaa toimenpiteiden kohdistamista sinne, missä ne ovat kansantaloudellisesti hyödyllisimmät. Uudet kehittämishankkeet puolestaan ovat taloudellista kasvua mahdollistavia investointeja. Lisäksi INFRA muistutti pitkäjänteisestä, yli vaalikausien menevästä liikenteen strategisen suunnittelun tärkeydestä.
 5. 5.10.2015

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle traktoriajokorteista

  Liikenne- ja viesintäministeriö on antanut ehdotuksen traktoria kuljettavan  ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi. Liiallisen sääntelyn välttämiseksi INFRA esittää, että ajokorttivaatimus olisi ainoastaan kaksiportainen ja käsittäisi ajokorttiluokat T ja LT. 
 6. 4.8.2015

  Lausunto valtiovarainministeriölle jäteverolain 5 §:n muuttamisesta

  Esityksessä ehdotetaan, että jäteveroa korotettaisiin vuoden 2016 alusta 55 eurosta 70 euroon tonnilta kaatopaikalle vietävästä jätteestä. INFRA ry katsoo, että jätevero on edistänyt jätteiden kierrätystä ja että ehdotettu veron korotus tulee edistämään kierrätystä edelleen.
 7. 31.3.2015

  Lausunto ympäristöministeriölle ja ely-keskuksille vesienhoitosuunnitelmasta

  Maa-ainesten ottoluvassa ja ympäristöluvassa käsitellään aina pohjaveden ja pintavedensuojelua ja määritellään toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi. Maankäytön-suunnitelmissa tulee huomoida riittävä kiviainesten ottoalueiden sekä ylijäämämaiden läjitysalueiden määrä ja sijainti.
 8. 31.3.2015

  Lausunto työ- ja elinkeinoministeriöille räjähdeasetuksista

  INFRA ry on tehnyt tekstimuutosehdotuksia sekä asetukseen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta sekä asetukseen räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista.
 9. 11.2.2015

  Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle panostustyön turvallisuudesta ja panostus- ja räjäytystyön pätevyyskirjoista

  INFRA ry on ottanut lausunnossaan kantaa erityisesti pätevyyskirjan voimassaoloaikaan, vastuuhenkilön pätevyyteen ja pätevyyden jakamiseen työskentelyolosuhteiden mukaan.
 10. 4.2.2015

  Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

  Lakiehdotuksessa esitetään, että nestekaasun verottomuus joiltain osin poistettaisiin. INFRA ry katsoo, että nestekaasun verottoman käytön tulisi koskea asfalttipäällysteiden tuotantoa sisältäen uusioasfaltin valmistamisen kohteessa sekä asfalttimassan valmistuksen asfalttiasemalla.